Utgiven i Forum nr 1980-15

Ett nytt steg mot ökat nordiskt samarbete

av Maria Planting Forum 1980-15, sida 18-19, 08.10.1980

Taggar: Teman: samarbete

Nordiskt Ekonomiskt Forskningsråd:

Ett nytt steg mot ökat nordiskt samarbet ”Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet har till uppgif — En del norsk energi, en del svensk teknologi, en del finska skogsresurser och en del danskt lantbruk — allt sammanställt till ett balanserat ekonomiskt samarbetspaket, där industriella element skulle vara fram trädande.

En utopi om nordiskt ekonomiskt-industriellt samarbete? Kanske det — med tanke på att det ju funnits en uppsjö av planerade samarbetsprojekt som under årens lopp strandat. Men definitivt någonting at forska i för framtiden . ..

e Den utopistiska bilden tecknades helt nyligen upp av avdelningsdirektör Kjell-Martin Fredriksen vid Norges Industriförbund, samtidigt som Nordiska ministerrådet meddelade att det Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet inom kort kommer att inleda sin verksamhet.

Fredriksens idealbild “av nordiskt ekonomiskt-industriellt samarbete kommer säkert inte att vara utgångspunkten för Forskningsrådets verksamhet, men det intressanta är, att det i hans vision ingår element som rådet sannolikt kommer att fundera över vid val av forskningsprojekt.

Konkret samarbete

Det Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet är en helt ny inrättning för en välbehövlig och konkret form av nordiskt ekonomiskt-politiskt samarbete. Rådet inrättades i februari i fjol då stats- och finansministrarna samlades på Haga slott i Stockholm för att diskutera nordisk ekonomi och nordiskt samarbete om ekonomin,

Planerna har nu kommit så långt att rådet kommer att kunna konstituera sig ännu denna höst. Forskningen fås sannolikt igång i början av nästa år.

För att inte nordiskt ekonomiskt samarbete bara skall bli en kliché, behövs institutioner som det nystartade

Forskningsrådet. Forskning ligger i tiden, och det är hög tid på att man på samnordiskt plan sätter igång att utreda vilka former av ekonomiskt samarbete våra nordiska länder behöver — och vilka former som eventuellt kan lyckas.

Eller som nuvarande riksbankschefen i Sverige Lars Wohlin, framhöll p 1 stals- och finansministrarnas möte: ”Att utröna i vad mån de nordiska ländernas industri konkurrerar med varandra, eller, med andra ord, är de nordiska ländernas näringsliv konkurrerande eller kompletterande?”

Enligt det Oslo-baserade Forskningsrådets stadgar, skall rådet ”ge stöd till analyser och utredningar om det ömsesidiga beroendet mellan de nordiska länderna om förulsättningarna för ett närmare ekonomiskt samarbete, både vad gäller stabiliseringspolitiken och de långsiktiga tillväxtfrågorna.”

Tre representanter per land Det Nordiska Ekonomiska Forsk SAMARBETE IT NORDE ningsrådet består av tre representanter för varje nordiskt land som är utsedda av respektive lands regeringar. I allmänhet är det en forskare och två ekonomiskt-politiska tjänstemän från vart land.

Finlands representanter i Forskningsrådet är biträdande avdelningschef Pertti Sorsa (som även satt med i den tjänstemannagrupp som utarbetade rådets reglemente) från Finansministeriet, professor Jouko Paunio från Helsingfors universitet samt avdelningschef Heikki Koskenkylä från Finlands Bank.

Rådet verkar i samband med Nordiska ministerrådet och har även Oslo som högsäte. Endast en person kommer att vara permanent avdelad för forskningsrådet, en sekreterare som sannolikt utses på rådets konstituerade möte som kommer att kunna hållas redan om några veckor. Rådet sammanträder minst två gånger per år.

Forskningsrådet är en institution som verkar inom ramen för Nordiska ministerrådets budget. Till en början förfogar rådet över I miljon NOK (norska kronor) årligen, men enligt Pertti Sorsa är det inte helt otänkbart att anslagen med tiden kommet att kunna höjas, om verksamheten visar sig fruktbar.

Uppdragsforsknin Ännu finns det inget förslag till projekt som det skulle vara lämpligt att starta rådets verksamhet med. Konkreta direktiv om vad som skall forskas och vem som skall få utföra forskningen saknas ännu — tills Forskningsrådet

FORUM 15/8 konstituerar sig och får igång verksamheten.

Enligt stadgarna skall forskningen främst rikta sig på stabiliseringspolitiken och de långsiktiga tillväxtfrågorna, men det har också uttyckts förhoppningar om att rådet skall styra in forskningen på verkligt stora frågor av tvärfacklig karaktär som intresserar alla nordiska länder.

Så långt är det iallafall klart. att det främst kommer att bli fråga om forsk En bra affär i Sverig att främja nordiskt ekonomiskt samarbete. Detta skall bl a ske genom att Forskningsrådet ger stöd till analyser och utredningar om det ömsesidiga ekonomiska beroendet mellan de nordiska länderna och om förutsättningarna för ett närmare ekonomiskt samarbete, häribland både vad gäller stabiliseringspolitiken och de långsiktiga tillväxtfrågorna. (Artikel 1 ur stadgarna för Nordiska Ekonomiska

Forskningsrådet ningsprojekt som sker på uppdrag av rådet vid högskolor och forskningsinstitut runt om i Norden.

Dessutom är ett av grundkraven att varje enskilt projekt skall gagna minst två men helst alla nordiska länder.

— Den klassiska frågan om forskningens krav på full frihet vid val av forskningsämnen och uppdragsgivarnas/finansiärernas krav på rätt att styra in verksamheten på ”nyttiga” områden kom fram när stadgarna för Forsk ningsrådet skulle utarbetas, säger avdelningschef Rutger Croneborg vid Nordiska ministerrådets sekretariat i Oslo, vars ansvarsområde omspänner ekonomiskt samarbete.

– Resultatet är en kompromiss, framhåller han, men den första meningen i stadgarna säger kanske något om var kompromissen ligger: ”Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet har till uppgift att främja nordiskt ekonomiskt samarbete”. Maria Plantin — kan vara bra även i Finland

En del finländare som följer vad som händer i grannlandet Sverige har själva upptäckt att det lanserats en ny läsvärd tidning där — och börjat följa den med intresse! Tidningen heter Privata Affärer och har en upplaga av 50 000 exemplar. Sveriges största ekono miska tidning…

Å, jag vill prenumerera på 6 nr av Privata Affärer för 4 jag, vill på 62:75 FMK och betalar när inbetalningskort kommer.

viteter.

Efternamn

Förnamn

Gata, box, postlåda etc.

Postnr Postadress

Land

Skicka kupongen i frankerat kuvert till Privata Affärer,

Box 3263, 103 65 Stockholm

Sänt så bostader ätt! 300 lediga bermarbete =>

Privata Affärer skriver om den enskildes ekonomi, om konsumtion av boende, resor och bil, om sparande i tex bank, aktier, obligationer, frimärken och mynt. Det svenska materialet varvas med utländska utblickar, t ex vad gäller priserna på konst och antik Privata Affärer säljs inte i lösnummer i Finland. Men det går att prenumerera! Är du intresserad av privatekonomi, att förbättra din egen ekonomi och lön samheten på ditt sparande, prova då Privata Affärer under 6 månader. En bra affär i Sverige kan vara en lika bra affär i Finland privata affärer

Utgiven i Forum nr 1980-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."