Utgiven i Forum nr 1980-15

Gå till arbetsförmedlingen!

av Ragnhild Artimo Forum 1980-15, sida 21-22, 08.10.1980

Arbetslös?

Gå till arbetsförmedlingen!

Hur många ingenjörer, ekonomer och andra med högre utbildning känner till att Helsingfors arbetskraftsbyrå har en sektion som specialiserar sig på arbetsförmedling för dessa kategorier arbetskraft? Och att arbetskraftsbyrån i brist på permanenta arbetsplatser försöker placera arbetslösa ”nyutbildade” i temporära uppgifter vid ämbetsverken -— och att detta arbete räknas tillgodo som praktik? Och att fortbildningskurser med dagtraktamente arrangeras också för högskolegångna, som på detta sätt kan förbättra sina möjligheter att få fast anställning 9 Vid Helsingfors arbetskraftsbyrå — adressen är Aspnäsgatan 4 C och tel 907021 — omfattar tjänstemannaavdelningen en högskolesektion och en teknisk och merkantil sektion — de enda i landet.

— Genom att såväl högskoleutbildningen som arbetsplatserna för denna kategori i hög grad fortfarande är koncentrerade till Helsingfors är detta naturligt, säger avdelningsdirektör Ritva Kunnas. — Men landets samtliga arbetskraftsbyråer betjänar givetvis också denna grupp arbetssökande.

Om man är arbetslös är det en självklar åtgärd — borde vara det — att anmäla sig till arbetskraftsbyrån. Men man kan också försöka hitta ett nytt Jobb den vägen även om man för närvarande har anställning.

— Tillvägagångssättet är enkelt, säger Ritva Kunnas. — Den arbetssökande fyller på arbetskraftsbyrån i ett kort med erforderliga data som personuppgifter, utbildning, språkkunskaper, arbetserfarenhet etc. Skolbetyg och intyg

FORUM 15/8 anställning.

från tidigare arbetsgivare bör medtas. Den tjänsteman som tar emot anmälan kontrollerar sedermera uppgifternas riktighet.

Byrån betjänar bägge parter

Sedan är proceduren den, att arbetskraftsbyrån meddelar sökande om lämpliga lediganslagna tjänster för vilka sökande uppfyller fordringarna. Arbetsgivare med en ledig vakans att besätta ger i vissa fall arbetskraftsbyrån i uppdrag att välja ut tex tre möjliga kandidater, som sedan intervjuas av arbetsgivaren.

En faktor som försvårar placerandet av högskoleutbildade via arbetskraftsbyrån är det faktum att arbetsgivarna inte särskilt effektivt informerar byrån om lediga tjänster på den nivån.

— På den offentliga sektorn borde alla akademiska tjänster lediganslås via arbetskraftsbyråerna, säger sektionsföreståndare Rauni Raussi. — Ett breddat samarbete mellan arbetsgivarna och arbetskraftsbyråerna då det gäller hela den högskoleutbildade arbetskraften

Om man är arbetslös, borde det vara en självklar åtgärd att anmäla sig till arbetskraftsbyrån. Men man kan också försöka hitta ett nytt jobb den vägen, även om man för närvarande ha skulle gagna både arbetstagare och arbetsgivare — sistnämnda skulle bla effektivare kunna hålla sig ajour med utbildnings- och fortbildningssituationen.

Färdig — men arbetslös

För närvarande är cirka 1 000 högskoleutbildade platssökande —arkitekter, ingenjörer, magistrar, ekonomer — registrerade vid Helsingfors Arbetskraftsbyrå. Läget har lättat avsevärt jämfört med de senaste två åren. Svårast är situationen kanske för de nybakade utan anställning som motsvarar deras utbildning – eller utan någon anställning över huvudtaget.

== Det är ofta svårt för nyutexaminerade att få ett första jobb, genom att arbetsgivarna förutsätter arbetserfarenhet, säger Rauni Raussi. — För att underlätta situationen för denna kategori arbetslösa har arbetskraftsbyråerna årliga anslag för att kunna placera arbetslösa färdigutbildade personer i extra arbeten vid statliga och kommunala ämbetsverk. Dessa jobb är temporära, ofta deltidsjobb, men ger behövli 2 arbetserfarenhet genom att de motsvarar vederbörandes = utbildning — kemistjobb för kemister, juristjobb för Jurister o s v. Principen är att vederbörande fortsätter att söka en permanent arbetsplats, och tar emot en eventuell sådan så fort tillfälle yppar sig.

De extra arbetena vid ämbetsverken är avsedda för personer med yrkesutbildning, t ex ingenjörer, tekniker, ekonomer, merkonomer, fil kander och socionomer, samt å andra sidan för personer med tillräckligt lång arbetserfarenhet inom tjänstemannasektorn. Ett arbetsförhållande av denna typ kan fortgå max ett år.

Kurser ger ny start

Via arbetskraftsbyråerna kan man söka sig till de olika fortbildningskurser av sysselsättningskurskaraktär som bl a högskolorna anordnar. Företräde till dessa kurser har vid arbetskraftsbyråerna registrerade arbetssökande. Under kurstiden utbetalas utbildningsstöd för att trygga en minimiinkomst – vid behov också rese- och inkvarteringskostnader. Kurserna tar vanligen 8—10 månader i anspråk, och är inriktade på att ge bättre beredskap för arbetslivet.

— Erfarenheterna av dessa kurser har varit positiva, och de kursgångnas placering i arbetslivet god, säger sektionsföreståndare Raussi. — Sysselsättningskurser är ett konstruktivt sätt att utnyttja tiden man eventuellt annars vore arbetslös, och ger ett avgjort bättre utgångsläge på arbetsmarknaden på sikt.

Av kurserna denna vinter kan nämnas en kurs i tillämpad matematik, en informationstjänstkurs, och en kurs i kulturadministration och -organisation, samt en om skattebrott.

När nöden är störst Om ingen möjlighet till anställning trots ihärdiga försök uppenbarar sig, kan man anhålla om antingen arbetslöshetsbidrag från sin egen arbetslöshetskassa, iu: 71 arbetslöshetsersättning av statliga medel — sistnämnda beviljas endast efter behovsprövning, som görs av arbetskraftskommissionerna vid arbetskraftsbyråerna. Arbetslöshetskassorna opererar i samarbete med fackförbunden. Om man inte är fackansluten och får bidrag ur arbetslöshetskassan, kan man anhålla om arbetslöshetsersättning -— behovsprövad, som sagt. Vid avgörandet beaktas bl a de övriga familjemedlemmarnas inkomster.

För mera information om den service och hjälp arbetskraftsbyrån kan erbjuda är det en god idé att rekvirera broschyren Arbetskraftsbyrån till din tjänst, som nyligen distribuerats till vart fjärde finlandssvenskt hushåll.

Ragnhild Artim 22

Arbetskraftsbyrån i Helsingfors betjänar genom tjänstemannaavdelningens högskolesektio och tekniska och merkantila sektion arbetssökande med högre utbildning.

— Det är ofta svårt för nyutexaminerade att få ett arbetserfarenhet, säger sektionsföreståndare Rauni Raussi.

ta jobb, genom att de saknar

Arbetskraftsbyrån står till tjäns Arbetskraftsbyrån i Helsingfors betjänar genom tjänstemannaavdelningens högskolesektion och tekniska och merkantila sektion arbetssökande med högre utbildning.

Högskolesektionen förmedlar följande tjänstemän med erforderlig utbildning och/eller yrkeserfarenhet: lärare, personer med högskoleexamen, högskolestuderande.

ektionen förmedlar följande sta digvarande, tillfälliga eller deltidstjänster: undervisningsarbete, stadigvarande eller tillfälliga tjänster som förutsälter högskoleexamen.

Tekniska och merkantila sektionen förmedlar följande tjänstemän med erforderlig utbildning och/eller yrkeserfarenhet: diplomingenjörer, ingenjörer, tekniker, byggmästare, arbetsstudiemän, faktorer, operatörer, rita re, laboranter m fl personer med teknisk utbildning; marknadsekonomer och merkonomer, försäljnings-, export-, import- och butiksinspektörer, speditörer, lagerförvaltare, personer med konstindustriell utbildning, tjänstemän inom reklambranschen.

Sektionen förmedlar tjänster som fordrar teknisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet; tjänster inom försäljnings-, export-; import-, och inköpssektorn som förutsätter merkantil utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet; ljänster inom reklambranschen.

Samtliga arbetskraftsbyråer i hela landet erbjuder samma service. Landet är indelat i 12 arbetskraftsdistrikt, och arbetskraftsbyråer finns på 166 orter.

FORUM 15/80

Utgiven i Forum nr 1980-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."