Utgiven i Forum nr 2021-08

EU-förslag om skogen väcker känslor

av Henric Borgström Forum 2021-08, sida 18-19, 21.10.2021

Taggar: Teman: skogar

EU-förslag om skogen väcker känslor

EU-kommissionens förslag till begränsningar av skogsbruket applåderas av svenska Miljöpartiet, medan skogsindustri protesterar. Många arbetstillfällen i glesbygden står på spel om Sverige accepterar nyordningen från Bryssel.

HENRIC BORGSTRÖM TEXT x EU:s försök att byråkratisera skogsbruket genom att kräva ”klimatnyttoanalyser av skogsägarna och begränsa äganderätten av skog med restriktioner för avverkningar, möter hårt motstånd. Detta inte bara hos den svenska skogsindustrin, utan också i den allmänna opinionen.

Temat väntas segla upp som en viktig valfråga i Sverige den 11 september nästa år, om EU går vidare med kommissionens intention. Det handlar om huruvida skogsvård är en nationell angelägenhet eller ska beslutas på EU-nivå.

Den mindre regeringspartnern Miljöpartiet (MP) tycker att förslaget från EU-kommissionen är utmärkt, bland annat att kräva bevis från varje skogsägare att investeringar i skog leder till ökad mängd kol som är bunden i träden under en trettioårsperiod. Dessutom vill MP ha skärpta regler för avverkning i syfte att värna om den biologiska mångfalden.

Ett rött skynke för skogsindustrin är ett av MP:s två språkrör, numera vice statsministern Per Bolund som tidigare uttalat att ”som markägare kan man inte ha rätt att göra vad man vill med den mark man förvaltar”. Han vill också gå igenom landets skogsmarker för att ”hitta pärlorna som är värda att bevara”.

Miljöpartiet har också föreslagit att mängden skyddad skog ska dubbleras och att antalet nationalparker ökas med en tredjedel. Men Lantbrukarnas Riksförbund framhåller att genom stora avsättningar från statens sida och frivilliga markägare är 31 procent a an

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 3 202 skogsmarken redan undantagen från aktivt skogsbruk.

En invändning mot dessa djärva förslag är att de skulle motverka eller kanske spoliera den betydande satsning på biobränsle som pågår runtom i landet, att elda främst grot, alltså grenar och rötter.

Oklart är hur det ledande regeringspartiet Socialdemokraterna kommer att ställa sig till EU:s nya förslag efter sin kongress i Göteborg 3-7 november. Då blir finansminister Magdalena Andersson vald till ny ordförande och därefter statsminister efter Stefan Löfven.

Hittills har hon för nästa års budget avsatt cirka 240 miljoner euro ”för att skydda skog” plus 80 miljoner för att kompensera markägare för kommande inskränkningar i ägandeoch brukanderätten.

Mittenpartiet Centern har redan klart tagit avstånd från EU:s preliminära förslag. Borgerliga partierna Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna (som riskerar att inte klara 4-procentsspärren) väntas också tydligt gå emot att Sverige accepterar en nyordning från Bryssel.

Den förstörda charmen. Skogen är inte bara en fråga för industrin och skogsbruket. Intresset från friluftslivet är också stort där den alltmer omfattande avverkningen ersätts med nyplantering på raka led kritiseras. I folkmun har humorister drivit med skogsindustrins överslätande av den förstörda charmen genom att tidigare ha kallat kalhyggen för ”föryngringsytor”.

Sveriges monter på den pågående världsutställningen i Dubai från 1 oktober till 31 mars 2022 domineras av skogen som resurs. 143

IHIHY OCktv 12 dj A q I 13 CA 1 svenska små och stora företag har skramlat ihop till halva kostnaden, drygt 12 miljoner euro, och svenska staten betalar andra hälften för paviljongen. Paviljongen kallas The Forest med begrepp som biocirkulär ekonomi, hållbara transporter, innovationer inom hälsa och sjukvård, smarta städer, nya material och uppkopplad industri.

De ledande skogsföretagen intar en central roll, SCA med dess avknoppning Essity hygienpapper, föreningen Södra skogsägarna med dess industribolag och tre stora massabruk Värö söder om Göteborg, Nymölla i nordöstra Skåne intill gränsen mot Blekinge samt Mönsterås norr om Kalmar, Mölnlycke, dessutom Stora Enso som nu stängt sitt pappersbruk Kvarnsveden i Dalarna.

Deltar gör också största skogsägaren statliga Sveaskog med cirka 3 miljoner hektar produktiv skogsmark huvudsakligen i Norrland. Bolagets mål är att frivilligt avsätta 20 procent av denna till naturvård, vilket knappast kommer ifråga för de börsnoterade eller privatäg ——— | 9 m 4 I s I 4 I 4« U s I s I s I s I kl I s I 4 I s I 4 U s I 4 '

NA KVAVAVA

VA

RO a AN

Ur

KÄLLA: SKOGSINDUSTRIERNA

The Forest” heter den svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai.

da bolagen. Sveaskog har dessutom redan avsatt cirka 50 000 hektar fjällskog.

Med ungefär 100 000 anställda i olika led finns det ingen bransch som betyder så mycket för sysselsättningen i glesbygder och för Sveriges export. Visserligen är verkstadsindustrin större i pengar räknat. Men den har ett stort importinnehåll. Däremot är importinnehållet i skogsindustrins produkter extremt litet. Men branschen hotas på sikt när det gäller volymen då tidningspapper med mera ersätts genom digitaliseringen.

Fördubblat virkesföråd. Skogsindustrin argumenterar för att ett aktivt skogsbruk är bästa sättet att ersätta fossil förbränning, till exempel att varje träd som fälls ersätts med i genomsnitt två nya plantor. Virkesförrådet ute i skogen har fördubblats på 100 år genom aktivt skogsbruk.

Ett orosmoment för skogsindustrin när det gäller tillförseln av skogsråvara är Svenska Kyrkans inställning till avverkning. Den ä landets femte största skogsägare med cirka 400 000 hektar. Valen till kyrkans högsta instans har blivit alltmer politiserade där miljöaktivister mot avverkning anses ha fått ökat inflytande.

I Guds och mammons tjänst. Nätverket för hållbart skogsbruk skrevi aprili Kyrkans Tidning en debattartikel ”Nu är det tid att sluta tjäna både Gud och Mammon” och har krävt ”stopp för all skövling av naturskog”.

På Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, anser man att den finländska modellen kontinuitetsskogsbruk utan hyggen bara kan bli ett mindre komplement i framtiden. Kostnaden för att ta tillvara virke ute i skogen ökar väldigt mycket om man inte använder kalhyggesbruket, framhåller dess seniorforskare Rolf Björheden.

Branschföreningen Skogsindustrierna går tillsammans med facket till hård attack mot EU-kommissionens förslag till begränsningar av skogsbruket för ”att de tjänstemän oc aex

TATAV fv fal

WAYS RV VANR VAN WBA MEIPATEATEITA UED: L—VARVARNVARNV äv V VM /5-VAWAWAWAN

VA . FASAN

Nordamerika 5940 : Oceanien 12 politiker som står bakom förslaget uppvisar tydligt bristande kunskap och förståelse inom området”.

Sveriges yta är till 70 procent täckt av skog. Sverige och Finland står tillsammans för en tredjedel av all skog i EU. Därmed drabbas de två länderna verkligt hårt om förslagen går igenom på den högre politiska nivån i gemenskapen.

Branschföreningen organiserar ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag med verksamhet i skogen.

Den totala årsproduktionen av massa 2020 var 12 miljoner ton. Därav användes 60 procent internt i bruken till papper och kartong. Av massaexporten på totalt 4,3 miljoner ton gick nästan två tredjedelar till Europa, därav 2,2 miljoner ton till EU. Asien köpte 1,2 miljoner ton.

Av pappersproduktionen på 9,3 miljoner ton exporterades drygt 90 procent. Av 18,4 miljoner kubikmeter sågade trävaror exporterades 13 miljoner.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 8 2021

Utgiven i Forum nr 2021-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."