Utgiven i Forum nr 1987-01

Eureka igång

av Håkan Nylund Forum 1987-01, sida 18, 22.01.1987

Taggar: Teman: politik

EURE

K ordeniligt igång

Eurekas ministermöte utinmöte. Ministroma glatt överraskade, att fungerar, inklusive det

Stockholm i mitten a december var i positiv oemörkelse ett konstaterade, I viss mån Eureka är igång oc nya kompakt sekretariatet och Eurekas databank. 39 ny projekt gocköndes, nistermötet, omfattar Eureka totalt 109 projekt med en budget på 3,5 mrad ECU (European Currency Unit), ca 17,8 mrd mark. Ytterligare ett 40-tal projekt är under beredning, och flertalet av dem torde komma upp till behandling vid nästa möte i Madrid nästa höst. Ministermötena har hittills hållits halvårsvis, men nu planeras en längre intervall — inte för att intresset skulle ha avtagit utan för att Eureka fungerar. Eureka-projekten har inte bara blivit fler, utan också mindre och berör allt mer små och medelstora företag. Projektbudgeterna rör sig kring någon eller några miljoner ECU (1 ECU = ca 51 FIM).

Es Stockholmsmötet, det fjärde mi Managementutbildnin — Utvecklingen är positiv, eftersom Finland hela tiden betonat vikten av att de små och medeistora företagen fås med i arbetet, konstaterar handels- och industriminister Seppo Lindblom. — Europas industriella problem läses inte genom satsningar på storföretagen, som ändå är starka, utan på de små.

En handräckning åt småföretagen är de planer på management-utbildning som ministermötet antog. Utbildningen skall inriktas på att ge mindre företag kunnande att hantera högteknologiska utvecklingsprojekt som berör flere länder. Förslagsställaren Storbritannien fick i uppgift att bereda frågan till nästa möte. Utbildningen skulle först ske med Eureka-finansiering för att sedan övergå till kommersiell bas om underlaget finns.

Handelshindren bromsar

Ministermötet fäste också i sin slutkommuniké uppmärksamhet vid handelshindren och betydelsen av att Europa utvecklas til 1 and dem 4 med finlöndskt celtagonde.

en gemensam hemmamarknad. Ett femtontal Eureka-projekt har redan stött på främst icke-tariffära handelshinder, som kräver internationella åtgärder. Ministrarna underströk dock, att Eureka inte självt skall blanda sig i handelspolitiken, utan att denna skall skötas av existerande organ.

— Eurekas handelspolitiska betydelse ligger i att man under det konkreta samarbetet hittar de hinder och bromsar som finns. Eureka kan sedan fästa de behöriga organisationernas, såsom EG och Efta, uppmärksamhet vid problemen, förklarar minister Lindblom.

» ä.

Av de 4 nya finländska projekten fick Parteks wollastonite-projekt den största uppmärksamnheten, då det valts till ett av de projekt som presenterades för pressen. Projektet forskar i användandet av wollastonite som armeringsmaterial för polymerer. Den första fasen gäller wollastonite och polyuretan, och samarbetspartner är det belgiska företaget Recticel, men avsikten är att utvidga projektet till andra plaster och andra företag.

Finländska småföretag med

Neles Oy lokomek, ett dotterföretag till Rauma-Repola har förenat sina krafter med Hydrolux från Luxemburg i projektet ”Intelligent Quattro”. Målet är att utveckla ett intel ligent mekatroniskt automations- och fjärrkontrollsystem för hydrauliska maskiner och fordon. Teknologin skall utnyttjas för terrängfordon, processindustrin och fabriksautomation. Kostnadsramarna för proJektet ligger på 2,1 milj ECU.

Kuopioföretaget Puumalaisen Tutkimuslaitos, som bl a står bakom OTC-noterade Roibox, är med I två nya Eurekaprojekt. Tillsammans med svenska Kvantek AB skall man utveckla salektronstråleteknik för tilllämpningar inom processindustrin. Tekniken kan tillämpas för att rena förbränningsgaser från kraftverk, vid plasttilverkning och inom biotekniken.

Det andra projektet rör inkapslingsmaskiner för läkemedelsindustrin. Den engelska samarbetspartnern Manesty Machines tillför kunnandet i maskinbyggnad och elektronik, medan finländarna tillför kunnandet i mätnings- och sensorteknik. Kostnaderna för projekten uppskattas till 3,3 respektive 0,5 milj ECU.

Ett potentiellt Eureka-företag är åländska Hydrolab, som deltar i ett projekt kring vakumteknologi för datorindustrin. Projektet är ännu inte upptaget på Eureka-listan, men väntas bli det. Vidare är Nokia på väg in i ett storprojekt, som arbetar med utvecklandet av s k High defintion television och det stora ES2-projektet. ES2 arbetar med automatiserad design och tillverkning av skräddarsydda halvledare.

— Eurekas praktiska betydelse får inte överskattas, men redan atmosfären och kontakterna är av stor betydelse, understryker minister Seppo Lindblom. — Från finländsk sida har vi alla orsak att vara nöjda med Eureka, finländska företag är med i drygt 10 procent av projekten, och deltagandet ökar säkert i samband med Madridmötet.

Håkan Nylun 1/1987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."