”Exportchef att hyra” säljs i paket

av Christer Herlin Forum 1977-01, sida 10, 26.01.1977

Taggar: Personer: Lars Åkerman

my» Även i Finland har idén att hyrå ut personer med erfarenhet av exporthandel till företag lett till konkreta resultat. På Utrikeshandelsförbundets Metallbyrå arbetar en person, som finländska metallföretag kan hyra för diverse tjänster.

Men först en titt på Sveriges Exportråd och dess erfarenheter av projektet ”Exportchef att hyra”.

Sveriges Exportråd är ett statligt verk, med säte i Stockholm där 130 personer jobbar. Dessutom har rådet 300 anställda på 25 handelssekretariat utomlands.

Exportrådet arbetar på sätt och vis som en konsultbyrå. Man erbjuder tjänster som exportindustrin är villig att betala för. Dessa inkluderar diverse basundersökningar av produkter och marknader, som blir aktuella då ett företag söker expandera ytterom hemlandets gränser.

Härutöver står Exportrådet till tjänst med expertis på tullar, skatter och annan problematik som stöter på ett exportorienterat företag. Licens- och skatteavtal görs ofta upp med hjälp av Exportrådet.

— Endast i undantagsfall har vi gått in och sålt för ett företag, berättar dir Åkerman.

Dold exportreserv hos småföretag

Sverige har som så många andra länder problem med sin handelsbalans. Inget tyder heller på att den svenska ekonomins beroende av ut 10

Sveriges Exportråd — en motsvarighet till Finlands Utrikeshandelsförbund — har under åren 1975—76 arbetat med exportchefer som hyrs ut dels till grupper av företag, dels till enskilda företag. Erfarenheterna har varit mycket positiva och verksamheten expanderar, konstaterar Exportrådets direktör Lars Åkerman då han gästföreläste på Finlands Försäljnings- och

Reklamförenings Idédagar 77.

”Exportche att hyra säljs i pake landet skulle minska. Enligt en långtidsutredning av den svenska handeln förutsätts jämvikt i bytesbalansen vara ett faktum år 1980, en målsättning som i sin tur förutsätter ett kraftigt överskott i varuexporten.

Exportinsatser av små och medelstora företag som idag inte verkar p utlandsmarknaden kan bidra till att nå ovannämnda mål. — ”Exportchef att hyra är ett av Sveriges Exportråds projekt, vars syfte är att hjälpa exportoerfarna företag. Projektet, som startade hösten 1974, är baserat på erfarenheter från vår verksamhet med ‘Norrlandskonsult” samt en exportchef, som hyrdes ut till ett företag i taget. Dessutom har vi — det måste erkännas — sneglat en smula på arbetsmetodiken hos brokers, dvs säljbolag, förklarar Lars Åkerman. Projektets syfte är att samverka med och hjälpa mindre och/eller exportoerfarna företag över initialskedet, då de beger sig åstad för att exportera. Denna hjälp ska emellertid inte pågå alltför länge, så företagen blir beroende av den. Efter ca två år bör exportchefen ha gjort sig onödig, varefter företaget fortsätter på egen hand.

Färdiga paketlösningar för företagen

Vilka företag som helst kan av förståeliga skäl inte komma i fråga. Dessutom kan man inte åta sig hu många företag som helst. De 6—8 företag per län som Exportrådet sluter avtal med ska uppfylla följande krav — de bör ha en dynamisk företagsledning — ett visst marknadsföringskunnande (hemmamarknaden ska bearbetas effektivt) oc — ett produktsortiment med rimliga förutsättningar för export.

Dessa företag förbinder sig sedan att köpa ett Exportchef- att -hyrapaket. Detta är antingen 2- eller 3-årigt och innefattar enligt dir Åkerman följande År 1: Utbildning i seminarieform 10 X 0,5 dagar + ”hemmastudier”. Ingående analys av företagets resurser och förutsättningar för export, marknadsundersökningar och säljsonderingar. Fastställande av handlingsprogram i samråd med respektive VD. Genomförande av handlingsprogram, dvs försäljning (avtal med återförsäljare, träning och SP för denne, direktförsäljning åt större kunder, ete beroende på produktens karaktär).

Är 2:

Uppföljning i enskilda företag (i grupp om stordriftsfördelar finnes).

Forts på sid 13

FORUM 1/77

Utgiven i Forum nr 1977-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."