Utgiven i Forum nr 1977-01

Banden flätas alltmer samman

av Christian Sundgren Forum 1977-01, sida 07-09, 26.01.1977

Taggar: Orter: Norden Teman: ekonomi

Multibolagens betydelse, makt och styrka bestrids inte längre. Idag strävar FN till handlingsregler för dem.

De rika länderna har redan gjort sitt utspel inom OECD. Sverige ligger väl till med sina MNF i en internationell skala. I ett nordiskt perspektiv dominerar de svenska företagen. De har tre gånger fler dotterföreta i Norden än de nordiska länderna gemensamt. Men de traditionella storföretagen i Danmark, Finland och Norge expanderar de också inom Norden. Norge i fart med ökande oljeintäkter. Den nordiska ekonomin bli allt mer sammanflätad.

NORDENS EKONOMI:

Banden flätas alltmer samman

Sverigeföretag leder i nordisk integratio ty Den svenska koncentrationsprocessen har gått långt. De 100 största företagen svarar för 266 miljarder av de 200 störstas totala omsättning på 302 miljarder kr. De svarar för 92 procent av försäljningen utomlands och för 91 procent av exporten. 73 företag omsätter mer än en miljard i året. Detta ger de svenska företagen en dominerande ställning i hela Norden. Hela den svenska produktionen motsvarar hälften av den nordiska.

Inom vissa branscher ännu mer. Av maskinproduktionen 65 procent, av metallförädlingen 66 procent, av elektrotekniken 56 procent och av transportmedelsproduktionen 58 procent. Därför har den horisontala integrationen i ett nordiskt perspektiv varit förutsättningen för de nordiska företagens tillväxt. På det sättet har de, framförallt de svenska, nått en mellaneuropeisk och på några områden rent av internationell storlek. Företagen har rustat sig för att erövra och hålla sina positioner på de marknader där de MNE gör sitt intrång.

De svenska utlandsinvesteringarna har hållit den svenska exporten igång. De svenska företagen har förbättrat sina marknadspositioner i Norden genom att etablera dotterföretag i grannländerna. Den svenska utlandsproduktionen sker på samma villkor som företagen i Danmark, Norge och Finland. På det

FORUM 1/7 sättet har de svenska textilföretagen med sin låglöneproduktion i Finland hållit sin hemmarknad trots finländsk och annan internationell konkurrens. En verklig boom upplevde de svenska Eftainvesteringarna mellan 1965 och 1970 då de ökade med 160 procent.

Förenklat kan man säga att de svenska företagen förbättrat sin internationella konkurrenskraft genom billiga råvaror från Norge, billig arbetskraft i Finland och genom det danska EG-medlemskapet — en inkörsport på den europeiska marknaden.

I de andra nordiska länderna har företagen igen sett positivt på de svenska företagsinvesteringarna. De har hämtat know-how, kapital och öppnat möjligheter till en geménsam internationell marknadsföring.

Tabell 1

Svenska dotterbolag i Norden

Den stora investeringsvågen på 60-talet har säkrat de svenska företagens ledande ställning som storinvesterare inom Norden. Men att göra nordiska jämförelser har ofta fallit på bristande statistik. Det stötte bland annat Nordiska rådet på när man var ute i det ärendet. Statistikcentralen i Sverige har nyligen gjort en större utredning över de svenska dotterbolagen utomlands och samtidigt utländska dotterbolag i Sverige. Uppgifterna från denna utredning om situationen i Norden är sammanställda i tabell 1.

Uppgifterna om kapitalinvesteringarna är sammanställda ur offentlig bankstatistik. Uppgifterna i tabellen anger dock Vänd!

Svenska dotterbolag i Norden och nordiska dotterbolag i Sverige. Antal företag, antal anställda och investerat kapital per 31. 12. 1974 Mmk

I Norde " uppskattning utgående från siffran 1. 1. 1974

Svenska dotterbolag

Mmk Företag Anställda

Danmark 1165" 260 13 950 3863" 142 7742 Finland 247 176 13513 22 69 2070 Norge 204 237 11 826 113 96 3922 Totalt 1816 673 39 289 498 307 13734

Nordiska dotterbolag i Sverige

Mmk Företag Anställd ett minimum. De gäller för dotterbolag som är till minst 50 procent ägda av moderbolagen. Företag med betydande minoritetsposter ingår såldes inte i tabell 1. Men redan av dessa uppgifter framgår att de svenska företagen har dubbelt fler dotterföretag i Norden än vad de nordiska länderna har gemensamt i Sverige. De svenska dotterföretagen sysselsätter tre gånger fler personer och de har investerat två gånger mer kapital i de nordiska grannländerna.

De nordiska dotterbolagens import stor

De företag som har nordiskt aktiekapital i Finland är framförallt försäljningsbolag. 288 företag eller 55 procent av de 518 företag med nordiska aktieägare som Finlands Bank registrerat är handelsföretag.

Ätt försäljningen på den finländska marknaden lyckas bra visar handelsstatistiken. En enkät som centralbanken utförde 1972 visar att företagen från Efta-området svarar för hela 25 procent av Efta-importen. Däremot är deras andel i den export som riktar sig till Efta-länderna bara 8 procent.

När det gäller antalet arbetsplatser inom utlandsföretagen står de nordiska företagen för majoriteten. Inom den utlandsägda tillverkningsindustrin svarade de för över 60 procent av arbetsplatserna. De flesta fanns vid de svenska företagen, 12 937. Därefter kommer Danmark med 2382 och Notge med 59 industriarbetsplatser i Finland. Det totala antalet anställda vid den utlandsägda industrin var 25 374 år 1974.

Sveriges inflytandet stort i Finland och Danmark

De svenska företagen är viktigast av utlandsföretagen. Det gäller för antalet sysselsatta, för antalet företag och för beloppet investerat kapital. Finlands Bank räknar med totalt 792 företag med utlandsägda aktier. Sverige står för 424 av dem. Enligt bransch fördelar de sig enligt följande: tillverkning 104 (25 2/0) handel 228 (54/0) och övriga 92 (22.9/0).

På listan över de 10 största utlandsägda industriföretagen återfinns 6 svenska. Tabell 2 visar de 10 största industriföretagen med utländskt aktieinnehav i de nordiska länderna. Av tabellen framgår att det nordamerikanska inflytandet är mer framträdande i de andra länderna jämfört med Finland. Det svenska inflytandet i Norges ekonomi har diskuterats livligt. Ett resultat är att LM Ericsson säljer bort över 4 8

Tabell 2

De 10 största utlandsägda industriföretagen i Danmark, Finland, Norge

Anställda Moderföretag/land 1341 Exxon, USA 820 Gulf Oil, USA 963 Shell, England 1865 Philips, Holland 3288 Debenham, England 2606 Asea, Sverige — Unilever, Holland/England 2133 Plåtmanufaktur, Sverige 1075 Nestle, Schweiz 1159 Electrolux, Sverige 15 250 1428 Saab-Scania, Sverige 598 Stora Kopparbergs Bergslag, Sverige 1193 LME, Sverige 641 Unilever, Holland 417 iCI, England 695 AGA, Sverige 1200 Svenska Fläktfabr., Sverige 425 Unilever, Holland 361 Elektriska Svetsning, Sverige 501 British Tobacco, England 7429 1023 Exxon, USA 906 Shell, England 3949 ITT, USA 2548 Brown Boveri, Schweiz 1920 Siemens, BRD 2751 LM Ericsson, Sverige 690 1000 Elec. Furnance, Canada 640 Aluminium Company of Americ 1446 Nestle, Schweiz 16 873 4226 Philips, Holland 3552 IBM, USA 3158 Siemens, BRD 2 026 Unilever, Holland 513 Union Carbide, USA 542 Unilever, Holland 806 Nestle, Schweiz 1192 General Foods, USA 525 Cavenham, England 136 Svend Bergsge, Danmark 16 67 och Sverige år 1974 DANMARK, milj Dkr Företag Omsättning Export Dansk Esso 2510.3 419.4 Gulf Oil 2 368.4 1353.3 Dansk Shell 1852.0 55.0 Philips Ind. 1045.0 98.0 Bang & Olufsen 500.2 253.0 Thringe-Titan 452.6 245.0 Dansk Unilever 440.8 — Haustrups Fabr. 415.7 38.5 Nestle Nordisk 400.0 320.0 Scan-Atlas 379.3 194.5 Totalt 10 369.3 2976.7 FINLAND, milj mk Saab-Valmet 296,4 117.2 Koverhar 220.0 1467 LM Ericsson 192.7 18.6 Paasivaara 134.7 1.4 Finnish Chemie. 114.3 10.0 AGA 104.8 2.0 Finska Fläkt. 101.8 — Åbo Tvål 79.3 12.7 ESAB 64.2 1.9 Suomen Tupakka 56.9 1551 Totalt 13651 325,6 NORGE, milj Nkr Norska ESSO 2052.7 862.1 Norska Shell 1288.5 27.1 Standard Telef. 967.7 166.7 Norsk Elektrisk 570.5 89.9 Siemens 496.6 54.4 Elektrisk Bureau 463.3 60.0 Norzink 3944 289.9 Electric Furnance 358.2 349.8 Norsk Alcao 344.9 344.9 Nestle-Findus 315.8 82.6 Totalt 7 252.6 2 328.0 SVERIGE, milj Skr Svenska Philips 1194.6 308.9 IBM Svenska 1179.5 515.0 Siemens-Gruppen 879.3 218.2 Svenska Unilever 776.9 183.8 Unifos Kemi 600.0 39.1 Margarinbolaget 521.1 1.8 Findus 487.0 38.3 General Foods 436.2 0.0 Felix 429.4 251 Paul Bergsae 410.8 135.8 Totalt 6 914.8 1746.0 procent av sin aktier i elektronikföre taget Elektrisk Bureau (se tabell 2) till norska intressenter. Företaget har hand om 50 procent av telekommunikationstjänsterna i Norge. En sektor man med oljepengarna kunnat få i nationella händer.

Finlandska företag startar allt fler dotterbolag i Norden

Medan de nordiska företagen, framförallt de svenska, skapat sig en etab lerad position på den finländska marknaden startar de finländska företagen dotterbolag i de nordiska grannländerna. Om man inte bildar helt egna dotterföretag så köper men in sig i nordiska företag. Direktinvesteringarna sker inom den bransch man haft hemma. Tabell 3 visar det internordiska företagsägandet ur ett finländskt perspektiv. Uppgifterna grundar sig på Finlands Banks statistik. Här ingår också minoritetsägande. Tabellen är därför inte helt jämförbar med tabell 1. Utvecklingen mellan 1974 och 1976 visar att kapital FORUM 1/77

Tabell 3

Nordiska dlirektinvesterlngar I Finlan 1.1.74 Mmk Antal Danmark 23 7 Norge 3 20 Sverige 178 377 Totalt 202 468

Finländska direktinvesteringar I Norden

Danmark 5 32 Norge 2 20 Sverige 26 164 Totalt 33 216

Internordiskt företagsägande. Svensk-, dansk- och norskägda företag i Finland. Finländska företag i Sverige, Danmark och Norge.

Antal företag samt nettokapitalbildning av eget och främmand kapital 1. 1. 1974 och 1.1. 1976. Mm 74—76 74—76 1.1.76 ökning ökning Mmk Antal

Mmk Antal 2/0 fa 34 72 48 [vi 1" 22 267 10 356 424 102 12 401 518 2” " 12 40 140 25 9 26 350 30 30 198 15 2 Lil 264 55 2 investeringarna mellan Norge och Finland ökat snabbast. Det är naturligt mot bakgrunden av de stora nordsjöinvesteringarna, men i absoluta tal är”&irektinvesteringarna mellan Norge och Finland ännu rätt begränsade.

Av tabellen kan man också dra den slutsatsen att de finländska företagen söker sig till de nordiska grannländerna med mycket mindre kapital i bagaget än de svenska, norska och danska företagen. Förklaringen kan vara att de finländska företagen nöjer sig med minoritetsposter i etablerade företag medan de andra startar nya företag med betydande aktieposter.

Norge på kommande

Det svenska inflytandet är stort i alla nordiska grannländer. De svenska företagen har 260 dotterbolag i Danmark. 237. i Norge. De svenska direktinvesteringarna i riktning Norge har länge varit betydande. Mellan 1965 och 1970 uppgick investeringarna i den riktningen till 130 Mmk. Från Norge till Sverige var de något under 33 Mmk. På senare tid har det blivit mer balans i de båda ländernas investeringsströmmar. Mellan 1972 och 1975 investerade de svenska företagen 94 Mmk i Norge. De norska i motsatt riktning 72 Mmk. De kom Om du inte vill investera i bilköp,så hö dig för om våra förmånlig företagspriser.

Hertz-uthyrningssystemet är

Vi har allt från representationsbila speciellt lämpligt för företag då det till behändiga småbilar.

behövs temporär komplettering av transportmedlen. Vår bilpark omfattar nya bilar, i allmänhet under ett år gamla modeller.

FORUM 1/77

Efter årsskiftet kan du även hyra Ford Transit paketbilar hos oss. Ta kontakt med vår närmaste affä så berättar vi mera.

mande nordsjöinkomsterna håller med andra ord på att skapa mer balans i företagsinvesteringarna mellan Norge och Sverige. Kanske det ekonomiska beroendet också svänger med tiden. . De norska investeringarna har också ökat i Finland (tabell 3). Samma mönster går igen i Danmark. Under perioden 1972—1975 investerade norska företag i Danmark för 70 Mmk medan investeringarna i motsatt riktning uppgick till 55 Mmk. Det norska inflytandet ökar inom dansk ekonomi. Helt nyligen har Norges största industriföretag Norsk Hydro köpt in sig i den stora danska, säd- och foderproducenten KEFK. Det kommer att föra det norska storförtaget till toppen av listan på utlandsföretag i Danmark. (Tabell 2). Några liknande storinvesteringar har de norska företagen inte tillsvidare stått för i de andra nordiska länderna. Men som ett oljeproducerande och exporterande land i början av 80-talet kommer de norska förtagen att expandera utomlands. Redan nu talar norrmännen om att följa arabländernas exempel med aktieköp i Krupp, Mercedes Benz och Fiat. Frågan är vilka företag norrmännen kommer att satsa på. De 40 mest betydande svenska företagen i Norge står på uppköpslistan, Ett års oljeintäkter lär räcka till för att nå dominerande minotitetspositioner i dem. Samtliga aktier i dessa företag beräknas till 130 miljarder norska kronor. Teoretiskt räcker 20 års oljeintäkter till för att köpa upp dem. Vi får se hur det går.

Christian Sundgren

Oy Polarpoint Ab

Norra Järnvägsgatan 15 A 00100 Helsingfors 10 växel 407 717

Beställningar:

Helsingfors: Mannerheimvägen 46-48 Hotell Inter-Continental tel. 90-446 910, telex 123229 Helsingfors flygstation tel. 90-821 052

Filialer: Tavastehus, Rovaniemi.

Utgiven i Forum nr 1977-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."