Utgiven i Forum nr 1977-01

Nordtend - samnordisk konsumentkooperativ satsning

Forum 1977-01, sida 16-17, 26.01.1977

Taggar: Teman: företag

or -” nn LT

Tillsammans med de nordiska allergiförbunden har Nordtend utvecklat produkter för allergiker. VD Evert Walléu synar en ”trespråkig” kartong för tvättmedel.

Nordtend — samnordis konsumentkooperativ satsning

Som följd av ett mångårigt samarbete mellan de kemisk-tekniska industrierna i de nordiska länderna uppstod Nordtend Ab i juli i fjol, ett bolag med de kooperativa centralorganisationerna som delägare.

I Finland har namnet Nordtend tills vidare inte synts i samma utsträckning pg a de juridiska formaliteterna som här dragit ut på tiden.

ningsförhållandet och fördelar sig som följer wy I själva verket är detta samarbete som nämnt inget nytt, men vad som nu skett är att de sex kon sumentkooperativa centralorganisa- | KF (Sverige) 39,8 9/0 tionerna i norden bildat ett moderbo- | FDB (Danmark) 23,0 2/0 lag i Sverige, Nordtend Ab, som i | SOK 14,0 9/0 sin tur äger dotterföretag i Danmark, | OTE 13,0 9/0 Norge och Finland. Ägandeskapet | NKL (Norge) 10,0 9/0 har ett visst samband med omsätt- | SIS (Island) 0,2 9/ 16

De kooperativa detaljhandelskedjorna i Norden ska förses med kemisktekniska produkter, det är Nordtends huvuduppgift. Som mål har man satt att försöka stärka kedjornas konkurrensförmåga samtidigt som man eftersträvar ett ekonomiskt resultat som ger ägarorganisationerna en rimlig avkastning på investerat kapital. Konkurrenterna inom branschen är främst utländska storbolag, tex Procter & Gamble. Med gemensamma resurser hoppas man nu kunna utöva större inflytande på marknaden.

Verkställande direktör och en av upphovsmännen till Nordtend, Evert Walléus, har sedan slutet av 40talet varit engagerad i det nordiska kemisk-tekniska samarbetet. Han

FORUM 1/77

N tror att Nordtend kommer att klara sig bra mot de stora giganterna — Redan nu är vi marknadsledande med många produkter. På det sätt vi jobbat förut har det gått bra, så med våra nuvarande resurser måste det bli ännu bättre. Alla fabriker skulle även skilt för sig kunna klara sig bra; på grund av de kooperativa rörelsernas väl utbyggda butiksnät är det dessutom lätt att proportionera abrikerna.

Finska Oy Nordtend Ab döljer två abriker, tvättmedelsfabriken Oy TEO Ab och Oy Nordspray Ab. Det tidigare SOK-ägda TEO övergick år 1966 till att ägas gemensamt av SOK och OTK med KF (Kooperativa förbundet) som minoritetspartner.

Följande år bildades Nordspray — tillverkare av sprayprodukter som namnet anger — det första företaget som förenade alla de nordiska konsumentkooperativa centralorganisationerna. Namnbytet till Nordtend har i Finland fördröjts dels på grund av att TEO och Nordspray först måste fusioneras.

Nordtend får ett brett produktsortiment: tvättpulver, diskmedel, olika sprayprodukter, sko- och golvvårdsmedel, medel för bil- och möbelvård, hårdmedel, hudkrämer, tandkräm, tvål etc. Produkterna är i stort desamma som före sammangåendet, men tillverkningsprogrammet omstruktureras i någon mån. Mekaniseringen och datoriseringen ökar, men Evert Walléus påpekar att samgåendet inte innebär minskad verksamhet i någon av Nordtends fabriker, och att man inte förutser någon förändring i sysselsättningen. För närvarande anställer gruppen ca 700 personer.

Man har också diskuterat export

Organisationsschema för Nordtend AB

Sista fasen i diskmedelsproduktionen. Fram till denna fas är framställningen helautomatiserad. Plastflingor förvandlas till flaskor som på ett transportband går fram till en maskin som finputsar dem och förser dem med en textdekal. Därefter möter flaskorna transportören med diskmedel, fylls och glider vidare

KONCERNSTYRELSE

Koncernchet VD i moderbolaget

Styrelse I moderbolage till förpackningssektionerna.

utom Norden i ett senare skede. I främst hand skulle det gälla Intercoop kedjan, (28 konsumentkoopera KONCERNFUNKTION

FUNKTIONSGRUPP

FUNKTIONSGRUPP

FUNKTIONSGRUPP

Division Finland Oy Nordtend Ab

Division Norge Nordtend A/S.

Division Sverige Nordtend AB" “i Nordrend AB ur moderbolag

FORUM 1/77

Marknad.

Produktions. Produkt Inkopsfrågor utveckhing frågo tiva organisationer i 19 länder) med första sikte på Tyskland, England, Frankrike och Holland. Enligt VD Walléus är dock exporten ingen betingelse för verksamheten.

De produkter som Nordtend idag tillverkar på det kemisk-tekniska området täcker nämligen bara en del av efterfrågan.

Det har också spekulerats om förutsättningarna för Nordtend att handha inköpen av kemisk-tekniska artiklar till hela Norden. Om så vore borde man snabbt nå en omsättning som överstiger en halv miljard. Redan nu sköts tex kaffeinköpen till Norden centralt av NAF (Nordisk Andelsforbund). Im 17

Utgiven i Forum nr 1977-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."