Utgiven i Forum nr 2010-10

Få analytiker träffar rätt

av Kenneth Högholm Forum 2010-10, sida 38, 28.10.2010

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2810

Kenneth Högholm är professor i finansiell ekonomi på Hanken iVasa.

Få analytiker träffar rätt

Allt eftersom världen “krymper? ene] och kapitalmarknaderna blir mer integrerade ökar också placeringsalternativen för gemene man, Man kan i dag till en rimlig kostnad investera i företag noterade på börser långt ifrån ens egen hemmamarknad. Dessutom ökar informationsflödet kontinuerligt om investeringsobjekten, vilket medför att investeraren borde klara av att processa en enorm mängd information för att få bästa möjliga underlag för sina investeringsbeslut.

För att sålla i informationsmängden vill vi alla hitta enkla beslutsregler, där andra gör ‘grovjobbet’ och sedan hjälper oss att göra goda investeringsbeslut. Här har professionella analytiker en viktig roll genom att de samlar in, processar och förmedlar information om olika företag.

För att hjälpa investerarna i processen att evalIuera informationen och hitta köpvärda objekt offentliggör analytiker prognoser om framtida vinstnivåer för företag samt ger köp- och säljrekommendationer och målpriser för företagens aktier. Enligt vedertagen finansiell teori är företagets värde (aktiepris) beroende av framtida förväntade kassaströmmar. Ifall man kan förutspå kommande vinst nivåer kan man alltså också bättre beräkna ett korrekt pris för företaget/aktien. Därför kunde en enkel beslutsregel för investerarna vara att identifiera de analytiker som gör de bästa prognoserna och ger de bästa rekommendationerna,

I en studie av J. Hall och P. Tacon (2010) undersöktes analytikernas förmåga att korrekt prognostisera framtida vinstnivåer samt deras förmåga att ge köp-/säljrekommendationer som genererar ett mervärde för investerarna, Datamaterialet omfattade prognoser och rekom mycket

Det finns int informationsvärde i att en analytike ster och förmågan att ge goda köp-/säljrekommendationer. Den grupp av analytiker som gjorde de bästa prognoserna beträffande vinstnivåerna gav också de bästa köp-/säljrekommendationerna.

Ifall man följt rekommendationerna som denna grupp gav skulle man ha erhållit en överstor avkastning på 7 procent (ett års vinstprognoser) respektive 17 procent (två års vinstprognoser). Problemet är då bara hur man ska hitta de analytiker som bäst förutspår framtida vinstnivåer.

Tyvärr vet man ju inte på förhand vem som bäst kommer att klara av att göra prognoser för nästa period, utan där har man bara historisk information att tillgå. Analytiker som klarat sig bra historiskt lyfts ofta fram i dagspressen och ges ett sken av att ha en bestående förmåga att göra bättre prognoser än andra. Kan världen verkligen vara så enkel att det bara är att se på vem som gjorde de bästa prognoserna förra året för att hitta de som kommer att ha bäst prognosförmåga också inkommande år?

I undersökningen påvisas en ytterst marginell bestående förmåga hos analytikerna att förutspå framtida vinster. När analytikerna indelades i tre grupper beroende på hur väl de historiskt lyckats förutspå förra årets vinstnivå var det endast 38 procent av analytikerna som stannade kvar i samma grupp därpå följande år. Likartade resultat erhålls när man grupperade analytikerna i sex grupper baserat på historisk förmåga att förutspå vinstnivåer samt att ge lönsamma köp-/säljrekommendationer. Endast 19 procent av analytikerna behöll sin plats i en grupp därpå följande år.

Tyvärr måste vi ännu en gång konstatera att det inte finns några enkla sätt att erhålla överstora vinster, Det finns inte mycket informationsvärde i att en analytiker väl klarat av att prognostisera fjolårets vinstnivåer. Att basera en inves mendationer från över 5 000 3 kl teringsstrategi på att hitta felprisanalytiker under en period på väl arat av att satta aktier och köpa/sälja de aktier tolv år. prognostisera som analytikerna rekommenderar/

Generellt visar resultaten en fi ] A icke rekommenderar kommande år klar koppling mellan förmågan J 0 arets o ger inte upphov till överstora avkastatt prognostisera framtida vin- VINStnivåer. ningar, m

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."