Utgiven i Forum nr 1976-02

FÅA ”tänker fram” ny verksamhet

Forum 1976-02, sida 11-12, 11.02.1976

Taggar: Bolag: FÅA

FORUM 2 : 7 "

FÅA ”tänker fram” ny verksamhet

Avmagringskur på läkarrekommendation.

Så kan man definiera det som FÅA gått igenom under det senast året. Robert G Ehrnrooth, företagets VD sedan 1 januari 1975, ekonomielicentiat, har inte haft lätta beslut att genomföra, också om han moraliskt kanske backats upp av “läkarna”, norsk konsulter. FÅAS situation i dag präglas av den omvälvning i verksamheten som avtalet med Finnlines i juni 1975 innebar, då marknadsföringsbolaget Oy Finncarriers Ab bildades.

Nu står Finska Ångfartygsaktiebolaget, som Robert G Ehrnrooth säger, ”med frigjorda andliga resurser att syssla med andra, nya saker inom shipping”.

Han vill försöka utkristallisera den know-how som finns inom bolaget, tänka i annorlunda banor och söka ett tredje nytt verksamhetsområde vid sidan av den traditionella passagerar- och frakttrafiken.

— Sämre än svenskar och norrmän är vi inte i princip, säger Robert Ehrnrooth. De har visserligen varit något århundrade längre än vi i branschen… Men vi har en kunnig kader av folk. En viss braindrain förekommer tyvärr alltid — men kan ersättas.

ty» Den ehrnoroothska familjen, som i Veckans affärer nyligen, i ett försök att presentera en artikel som levde upp till en rafflande rubrik, utmålades som Finlands wallenbergare, har ingalunda placerat sina söner på ”lätta” företag. Rationaliseringen i FÅA kom först på passagerarsidan. Traditionsrika = linjer som London och Amsterdam har redan tidigare försvunnit. Finnlines som representerar den nya typ av ”samarbetskonkurrenter” som de stora branschratio naliseringarna tycks göra allt vanligare, tog nu senast över Östersjötrafiken.

— Vi ansåg att vi med tanke på Finnlines stora satsning här inte hade så mycket att hämta i framtiden. I den vevan utbyttes också fartyg med Finnlines så att ”flaggskeppet” Finlandia gick till Finnlines, och FÅA erhöll den moderna lastfärjan Finncarrier, nu omdöpt till Polaris. Ett av de svåra besluten.

Investeringarna i passagerartrafiken ha 12

FORUM 2 - 7 de facto ökat, och koncentrerats till Sverige-trafiken. Till Stockholm sköts den inom ramen för Silja-rederiet, som i år satt in de tre nya storfransyskorna Wellamo (FÅA), Bore Star (Bore) och Svea Corona (Svea). Koctnadsutvecklingen har varit ytterst oförmånlig och högre priser borde genomföras. På sikt nås väl ett jämviktsläge, tror Ehrnrooth. Måste nås.

Sedan kom rationaliseringen på fraktsidan, då Finncarriers bildades i juni 1975, ägt 50/50 av FÅA och Finnlines. Finncarriers hyr in fartyg på time charter bas för sina linjer till Västeuropa och västra Medelhavet. De operationella elementen i verksamheten sköts av Finncarriers, medan huvudbolagen är redare, bemannar fartygen och ansvarar för deras underhåll. Vardera tillskjuter lika mycket tonnage — en rättighet och en skyldighet.

Hela avtalet var en komplicerad och jättelik operation, men tog trots detta endast ett halvår att göra.

På Levantlinjen är FÅAs trafik oförändrad. Det betyder Medelhavets östra del med bla Grekland, Israel, Egypten och Syrien. En poäng i sammanhanget är att en och samma redare väl kan låta sina båtar gå både till Israel och arabländerna utan att behöva frukta för bojkott — så länge samma båt inte trafikerar båda parterna i mellanösternkonflikten!

Trafiken till Sydamerika är också oförändrad.

En tredjedel av lastfartygen är för tillfället utchartrade i trafik mellan tredje länder.

Tågfärjan i Hangö har ännu inte varit gång ett helt år. Intresse lär finnas inom industrin för denna speciella transportform speciellt när det gäller transporter till länder utan hamn, Ungern, Tjeckoslovakien, Schweiz. Men den stora investeringen inföll vid en konjunkturmässigt mycket olycklig tidpunkt.

Industrin har i ökad utsträckning skaffat eget tonnage. Sitter FÅA när det gäller frakterna på ett krympande isflak?

EHRNROOTH: — Jag tror inte på risken att industrin börjar nagga på fraktkakan. Men för att skogsindustrin ska hålla sig konkurrenskraftig måste också skeppningarna rationaliseras. Nu skeppas varorna med alltför små fartyg jämfört med tex Sverige.

Färre hamnar och större fartyg: samma antal människor ombord klarar också större fartyg.

— Avtalet med Finncarriers ger en bas för påtagliga rationaliseringsfördelar — mycket lämpligt i dagens lågkonjunktur.

Trafiknedgången och anpassningen till den nya situationen har lett till att personalen har minskats kraftigt, från 364 personer i början av 1975 till 292 vid årets slut, och nu cirka 230 sedan nära 70 personer gått till Finncarriers. Det var en process som trots sin omfattning gått tyst och stilla. Ledde friställningarna till oro I företaget?

EHRNROOTH: — Vi har inte sagt upp någon med omedelbar verkan på grund av rationaliseringen, men meddelat vederbörande att posten småningom kom Ett strå vassare?

I Forum 1/76 framfördes intressanta synpunkter på anciennitetsproblemet i nordiskt ekonomiskt samarbete. År 1920 synes vara bästa notering hittills. Låt mig därför utnyttja tillfället att på Forums sakkunniga läsekrets testa riktigheten av vår uppfattning om att ha varit först ute med en affärsorganisation för ekonomiskt samarbete mellan de fyra nordiska länderna.

”Den Nordiska Poolen för Luftfärdsförsäkring” grundades år 191 av ett antal försäkringsbolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige för att arbeta för riskutjämning och koordinering av flygförsäkringen i Norden. 1 dag heter orgainsationen ”Nordiska Poolen för Luftfartförsäkring” och består av fyra nationella pooler, bland dem Finsk Flygförsäkringspool.

Kari-Mikael Strömmer

VD, Finsk Flygförsäkringspoo mer att bli indragen och att det vore bäst att börja söka ett annat jobb. De som sökt sig bort har alltså inte varit arbetslösa, vilket givetvis underlättat deras förhandlingssituation. Äldre personer med lång tjänstetid bakom sig i bolaget har i regel kunnat omplaceras. Men klart att en viss oro förekommit. Också om ledningen gärna vill informera, så kan man inte gå och säga att det ”lutar mot” — personalinskränkningar.

Om det inte går så, har man bar åstadkommit oro i onödan. I stället har vi försökt med mjuklandning i mån av möjlighet. Största delen har omplacerats på Finncarriers. De bästa? Nåja, det är ju bra om de själva tycker det!

FÅAs bokslut är lite speciellt. Det gjordes inte fulla skattemässiga avskrivningar senast, men ändå delade man ut dividend. Är det motiverat?

EHRNROOTH: — Det är få i vår bransch som gör fulla avskrivningar. År 1975 knappast en enda, och ingen kommer heller att göra det detta år. 1974 kunde man faktiskt ha delat ut en högre dividend, det var ett ovanligt bra år. Men vi försöker hålla en jämn dividendpolitik.

— Svenska Redarföreningen har rekommenderat 6/0 avskrivningar på Jastfartyg och 49/0 på passagerarfartyg. År 1974 redovisade vi en vinst på 5 miljoner mark med ett aktiekapital på 48 miljoner. Då var avskrivningar om cirka 13 procent på fartygens anskaffningsvärde beaktade.

Vad säljs och köps inom de närmaste åren?

EHRNROOTH: — Mindre och äldre fartyg måste avyttras snabbare än vad som skulle vara tekniskt motiverat. År 1975 sålde vi inte många fartyg på grund av de dåliga tiderna. Vi har cirka tretton små fartyg kvar som vi kommer att avyttra, inte alla på en gång, men under 70-talet. Sedan finns det mycket få småbåtar kvar. 1977 får vi nya fraktfartyg med en sammanlagd dödvikt om nära 100 000 ton, för 1978 är ingenting ännu klart. Ingenting nytt är aktuellt på passagerarsidan.

Om. FÅAs nytänkande ger resultat kan det kanske resultera i ett språng ut på världsmarknaden, Än så länge är det tankar som rör sig i Robert G Ehrnrooths huvud.

— Förutsättningar finns, säger han. Men den finska trafiken är förstås det primära. : Od

Utgiven i Forum nr 1976-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."