Färre nya bilar på 80-talet?

av Mats Kockberg Forum 1980-01, sida 10-11, 23.01.1980

Taggar: Bolag: Veho Personer: Johannes Cederberg Teman: bilar

Färre nya bilar på 80-talet — Åttiotalet kommer globalt att kännetecknas av ökat samarbete mellan bilproducenterna — både vad gäller komponenttillverkning och utvecklingsarbete. I Finland har branschen fortfarande möjligheter att expandera, trots en långsammare tillväxt av bilparken än under sjuttiotalet, hävdar VD Johannes Cederberg, Oy Veho Ab.

NW” Under 1970-talet inregistrerades 950 000 personbilar i Finland. Det är 57 procent mera än under föregående tioårsperiod, då man kunde bokföra 604500 = nyregistreringar. Personbilsparken växte med i genomsnitt 5,9 procent per år, från 643 000 vid decenniets början till 1 114 000 vid dess slut.

Trots att 1970-talet uppvisade en kraftig tillväxt för bilhandeln var utvecklingen från år till år allt annat än jämn. Statsmaktens ingripanden påverkade märkbart utvecklingen. Globalt har framför allt energiprisernas stegring och den hårdnande konkurrensen påverkat skeendena. Tekniskt har man satsat på energisnåla modeller. Omstruktureringen har för många tillverkare varit ytterst kostsam, och resulterat i svårigheter för en rad företag. Förenta Staterna har genom restriktiv lagstiftning tvingat bilindustrin i hela världen att ta priset på bränsle i betraktande på ett helt annat sätt än tidigare.

10

Sakligare bilklimat

Opinionsmässigt kan man konstatera att den bilfientlighet som ännu i början av senaste årtionde kunde observeras hos både offentliga planeringsorgan och allmänhet förbytts i en realistisk syn: personbilen erkänns som ett bruksföremål, som svårligen kan undvikas!

Hur skall då 1980-talet gestalta sig? Frågan går vidare till VD Johannes Cederberg, Oy Veho Ab.

— Mycket tyder på att tillverkningskapaciteten inom bilbranschen under första hälften av åttiotalet betydligt kommer att överstiga efterfrågan. Detta kommer att medföra ökad konkurrens i synnerhet i Europa, och kan tvinga fram ökat samarbete producenterna emellan, både vad komponenttillverkning och utvecklingsarbete beträffar.

The Economist hävdade i fjol att tillverkningskapaciteten i Europa stiger från 12 miljoner bilar år 1977 till 13 miljoner år 1983. Samtidigt räknar man med att totalmarknade skall minska något, samt att importen av icke-europeiska bilar skall öka. Detta skulle medföra att exporten från Europa måste ökas från 2 miljoner bilar år 1977 till hela 5 miljoner vagnar år 1983 — en uppgift som i dagens läge verkar svårlöst.

107 600 bilar per å — I Finland får vi räkna med en långsammare tillväxt av bilparken än under sjuttiotalet. Vi utgår i våra kalkyler från en årlig ökning om 2,4 procent, vilket trots allt ger utrymme för expansion. Det skulle innebära ca 107 600 nya personbilar årligen, alltså ca 11 procent över senaste årtiondes genomsnittliga registreringssiffror. Men vad biltätheten beträffar ligger nog Finland sannolikt också under detta årtionde långt efter den europeiska biltätheten under sjuttiotalet, säger Cederberg.

År 1977 räknade man med att det hos oss fanns 218 bilar/1 000 invånare, Motsvarande tal var för t ex Sveriges del 346, medan man för Norge noterade 274 och för Danmark 270.

Under 1970-talet har man runt om i världen fört en intensiv debatt om konkurrensbetingelserna inom bilhandel och -fabrikation. Statsmakten har i ett par europeiska länder gått in för subventioner för bilföretagen, och t om i USA har den federala regeringen tillfrågats om finansiellt stöd för att rädda Chrysler Corporation. I Finland har diskussionen främst gällt Saab-Valmets bilfabrik i Nystad. Hur ser man inom familjeägda Veho på marknaden, där skattepengar och multinationellt och kooperativt kapital i viss mån förändrat strukturen under de senaste åren — Hos oss arbetar bilimportörerna på i stort sett samma villkor, oberoende av om det gäller ett dotterbolag till en tillverkare, en centralaffär eller ett inhemskt privatföretag. Ett undantag utgör emellertid den inhemska personbilen, som åtnjutit betydande skattelättnader. Men trot — De privata bilimportörernas ställning på marknaden har under den senaste tiden stärkts, trots statssubventionerna till den inhemska personbilen, framhåller VD Johannes Cederberg, Oy Veho Ab.

FORUM 1/8 dessa har utvecklingen under den senaste tiden visat att de privata importörernas ställning på marknaden stärkts. Om inte statsmakten under åttiotalet ytterligare utvidgar subventioneringen av den inhemska personbilstillverkningen, kommer den viktigaste faktorn i sammanhanget, bilen som produkt, att avgöra efterfrågeutvecklingen, tror Cederberg.

Japanska, skandinaviska och SEV-bilar framåt

Veho har klarat sig helskinnat genom det kärva sjuttiotalet. År 1974 hade man 2,6 procent av personbilsmarknaden. De personbilar man fn representerar (BMW, Mercedes-Benz och Honda) hade’ år 1978 en sammanlagd marknadsandel på 4,7 procent. Företagets ställning har ytterligare stärkts genom de positioner man har på last- och paketbilsmarknaden. Den målmedvetna satsningen på tunga fordon under 1960-talet visade sig vara lyckad,

I övrigt uppvisar statistiken över bilimporten per tillverkningsland att kraftiga förskjutningar ägde rum under 1970-talet. De japanska bilarnas andel har stigit från ca 18 procent till 24 procent, de skandinavis ka bilarnas från omkring 8 till 18 procent och även östbilarnas andel har stigit kraftigt: från ca 7 procent till 16 procent. De västtyska (ca 20 procent), franska (ca 6 procent) och italienska (omkring 10 procent) bilarna har i stort bevarat sina marknadsandelar medan de brittiska bilarna tappat en betydande del av sin marknad — man har minskat från 28 procent år 1970 till knappa 4 procent idag.

Åttiotalet? Inga radikala förändringar!

VD Johannes Cederberg ser inte pessimistiskt på framtiden.

— Energitänkandet dominerar utvecklandet av nya bilkonstruktioner under åttiotalet, de snålaste lösningarna vinner terräng. Samtidigt verkar de ökade kraven på säkerhet i motsatt riktning, och en kompromiss i mellanklassen kommer sannolikt att gynnas. De stora personbilarna kommer i allt högre grad att övergå till dieseldrift, som även vinner terräng inom mellan- och tom småbilsklassen, Vad bruket av personbilar beträffar, sker inga radikala förändringar inom överskådlig framtid.

Ett är säkert:

FORUM 1/80

Den europeiska bilindustrins tillverkningskapacitet !) År 197 hade den europeiska bilindustrin tillverknings kapacitet för 12,00 mil] bilar tillverkades i Europa 11,06 milj bilar såldes i Europa 10,03 milj bilar såldes icke-europeiska bilar 0,95 milj st såldes europeiska bilar 9,08 milj s exporierades från Europa = 1,98 milj bilar År 198 finns det I Europa tillverk ningskapacitet för 13,0 milf bilar beräknas det i Europa finnas marknad för beräknad import till Europ beräknad marknad för europeiska bilar exportbeho ca 9,5 milj bilar ca 1,5 milj bila ca 8,0 milj st ca 5,0 milj bila 1) Källa: The Economist, Motoring Surve 1979

Bilbeståndet i Finland 1960—79 1960—69 1970—79 Bilbeståndet i börja av perioden 162968 643 057 Nyregistreringar 604 553 961150 Avregistreringar 124 464 464 207

Bilbeståndet i slute av perioden 643 057 1 140 000 Årliga registreringar I genomsnitt 60 450 96 15 Årlig tillväxt av bilbeståndet (medeltal)

Bilar per 1000 invånar i slutet av periode 14,7 “/o 5,9 “/ 140 238

Importör oy alftan ab

Karelargatan 2, 00520 Helsingfors 52, tel. 90-750 91 | LÄ

Utgiven i Forum nr 1980-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."