Utgiven i Forum nr 1981-01

Fattigfällan, angår den oss?

av ThF Forum 1981-01, sida 05, 21.01.1981

Taggar: Teman: levnadsstandarder

ledaren

Fattigfällan, angår den oss?

Socialstyrelsen undersökte senaste år hur man lyckats utjämna familjekostnaderna i vårt land. Till sin fasa fann man att det speciells inom medellönegruppen inte alls var frågan om att utjämna kostnader, utan inkomster. Bland annat visade det sig at ett ungt par inom medellönegruppen som skaffade sig barn fick en inkomstnivå som låg klart under industriarbetarnas levnadsstandard och i stort sett på folkpensionsnivå.

Snabbt myntades uttrycket medelinkomsttagarnas ”fattigfälla”. Det som många antagit och känt på sig blev sålunda bekräftat.

Inför den begynnande lågkonjunkturen finns det skälatt granska medellöntagarnas och vissa andra gruppers problematik på ett vidare plan. Inkomstflattigfällan är i själva verkel bara ett resultat eller en del, om än cn väsentlig del. av ett större problem, som inbegriper förändringar i samhällets sociala och hierarkiska struktur.

Som en följd av inkomstpolitiken i kombination med den senaste lågkonjunkturen, samt bristen på en stark och enhetlig intresse- eller påtryckargrupp, har dessa gruppers ekonomiska intressen som helhet hamnat på efterkälken. Dessa grupper står inför betydande anpassningsproblem till

FORUM 17/8 en lägre materiell levnadsstandard än vad de relativt sett hade ännu i början av sjuttiotalet. Men tyvärr har. parallellt med denna utveckling, också en social osäkerhet och ekonomisk otrygghet uppståll.

Melianlönegruppen består framförallt av unga som utexaminerats från någon fortbildningsanstalt på instituts- eller universitetsnivå. lägre tjänstemän samt personer inom handel. service och tjänsteproducerande näringar. En betydande grupp med andra ord. Trots att den här gruppen är mycket heterogen förenas medlemmarna i den av att de i regel har en materialistisk livssyn och strävan till at förverkliga den. Skolning, till exempel, ses ofta som möjlighet till högre levnadsstandard och om den uteblir kan det allvarligt påverka utbilningsmotivationen, något som vi inte har råd med.

Eftersom den här gruppen — åtminstone inte än så länge — kan definieras direkt och entydigt med hjälp av klassbegrepp eller ”medelklassvärden”, kännetecknas den främst av en egoistisk konsumtionsfilosofi och därvid sammanhängande stalustänkande. Den sociala osäkerheten kommer in då gruppen berövas dess kännetecken.

Beklagligtvis är denna grupp också i en ekonomiskt ganska otrygg ställning geno att man just inom denna sektor kan se fram emot långvariga strukturella arbetslöshetsfenomen. Medellönegruppens förmåga att handskas med arbetslöshet är låg då dess resurser är begränsade och fackförenings- och socialpolitiken — tillvaralar inte dess intressen i tillräc] utsträckning.

Den här gruppen kan på sikt anledning till betydande problem i samhälle. Redan nu har dess besvi och anpassningssvärigheter börjat tränga fram i olika sammanhang. Inie minst under de nu pågående avtalsförhandlingarna. Organiserade och militanta delar kan effekti sin närvaro — eller snarare brist på den — kännbar för samhället

Samtidigt med det ljudligare missnöjet har partierna, och även facket. upptäckt nytt väljar- eller medlemsvillebråd och börjat jaga aktivt. Detta är naturligtvis positivt om man syftar till att frigöra medellöntagarna från fattigfällan och inte bara exploatera dem. Men angeläget är också att myndigheterna vid sidan om politikerna inser sitt ansvar och anpassar sina åtgärder så all de motsvarar realileterna i dagens samhälle.

ThF

Utgiven i Forum nr 1981-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."