Utgiven i Forum nr 1981-01

Forums inhemska företagsledarspel

Forum 1981-01, sida 09, 21.01.1981

Taggar: Personer: Alf-Erik Lerviks

Forums inhemsk företagsledarspel

Forum erbjuder i år sina läsare och andra intresserade möjligheten att delta i ett unikt inhemskt företagsledarspel. Spelets första omgång startar i mars och finalen äge rum som en intensiv, 3-dagars internatkurs på Haikko gård i november. Spelet presenteras nedan av professor Alf-Erik Lerviks, som utvecklat spelet och ekon mag

Kurt Kääriäinen, VD för konsult- och utbildningsbolaget BACK UP, som arrangerar spelet tillsammans med Forum.

Ö Forums företagsledarspel är uppbyggt kring en marknadsmodell som har sin direkta förebild i den finska marknaden.

I varje enskilt spel konkurrerar 4-5 lag eller ”företag” på denna marknad. Lagen fattar olika beslut som påverkar efterfrågan och ”företagens” lönsamhet under spelets gång. Besluten berör centrala ledningsbeslut såsom utveckling av nya produktmodeler, bestämning a pris och andra marknadsföringsåtgärder för företagets produktmodeller. produktionsbeslut. finansieringsbeslut och beslut om inköp av marknadsundersökningar. Spelet spelas över ett visst antal bokslutsperioder, så att beslut fattas för en period i sänder.

Därefter sänds besluten per post till BACK UP, varefter spelledningen med hjälp av dator beräknar den konkurrensmässiga effekten av besluten.

EE FREE Sai RR retagsledarspel har konstruerats av ekon dr Alf-Erik Lerviks. Lerviks är sedan 1975 professor i marknadsekonomi vid Svenska handelshöskolan i Helsingfors. Kärnan i spelet utgörs av en prognosmodell för konsumentkapitalvaror. Denna modell konstruerade och testade Lerviks framgångsrikt på den finländska marknaden i sin

Forum doktorsavhandling som han skrey 1973 vid SHH, Spelet är mao alltigenom en finländsk produkt. Vårterminen 1977 tjänstgjorde Lerviks som gästprofessor vid University of South Carolina, USA, och föreläste då bla om prognosmodellen och företagsspeict.

FORUM 17/81

FÄROND! DU NAR MUTAT MIN SEKRETERARE!

Resultaten returneras i form av marknadsinformation och periodbokslut till lagen innan följande beslutsomgång börjar. Varje lag startar spelet från exakt samma utgångsläge. Segrare är det lag eller företag som efter avslutat spel uppvisar den största ackumulerade vinsten efter avdrag av räntor och skatter. Under spelets gång kan olika extraordinära händelser inträffa säsom pris (Forts. på sid 22)

Eko två år sedan konsult- och utbildningsbolaget Back Up, som också sysslar med lämplighetstest i samband med rekrytering och organisationsutveckling. När det gäller utbildning har Back Up koncentrerat sig främst på företagsinterna, skräddarsydda kurser inom mindre och medelstora företag.

Utgiven i Forum nr 1981-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."