Utgiven i Forum nr 1987-16

Finland och Hirvonen

Forum 1987-16, sida 18-19, 22.10.1987

Taggar: Personer: Ahti Hirvonen Teman: politik

Vad betyder Finland för mig?

Bilden av det egna landet är med nödvändighet något mycket personligt. skribent i sena För mig är Finland primärt ett fritt fosterland. och är I nästa nummer VD O G Nord. Detta begrepp inkluderar också med- me människor, vårt samhällsskick, den finländsk livsformen. Men livskvalitet är inte bara de materiella välfärden.

Valfrihet, v älfärd — och själviskhet

Serien inleddes i Forum nr 14 av VD Kauko Sipponen. Gästskribent i senas m man ber mig uttrycka med två O ord vad Finland betyder för mig, an vänder jag orden fritt fosterland. Detta begrepp härstammar från min tidigaste barndom, och det konkretiserades i november 1939, när vinterkriget bröt ut. Då var jag åtta år gammal, och vi blev tvungna att hals över huvud fly undan kriget från vårt hem i närheten av Viborg.

i kan sätta fullt värde på en sak först då Vi är i fara att förlora den. Då såg det faktiskt hotfullt ut för fosterlandet också i en liten pojkes ögon, och därför präglades ordets innebörd in i sinnet för alltid.

är jag ger mig in på en närmare analys N av vad ett fritt fosterland betyder för mig, måste jag utgå från den senare delen, Finland som geografiskt område. Det har kommit mig in på livet när jag under decennier har rört mig kors och tvärs i vårt land. Olika skid-, orienterings-, svarmp-, bär-, båtoch andra utflykter i naturen har tidigt utvecklat en jordnära inställning hos mig, och lärt mig att beundra vår vackra natur. Mest har jag rört mig i östra och norra Finland, som också har den största tillgången på fri natur.

litig vistelse i naturen leder till ett intresFs: för miljövård. Jag avser inte att naturen skall lämnas orörd. Jag förstår, att virket måste skördas i skogen på samma sätt som säden på åkern. Uttrycket ”Finland lever av skogen” innehåller inte någon väsentlig överdrift. Men vid all hyggesplanering, liksom tex vid grustäkt och byggen, borde man beakta landskapet. Likaså borde man bevara naturen så ren, att också kommande generationer skulle kunna använda den på mångahanda sätt.

embygden är säkert för de flesta de del av fäderneslandet som står dem närmast. I mitt fall är det norra Karelen. I det landskapet med dess höjder och sjöar trivs jag bäst, trots att jag har tillbringat största delen av mitt liv i huvudstadsregionen. Med stigande ålder tycks man uppleva det som allt viktigare att återvända till sina rötter.

töver landet täcker fosterlandsbegrep U pet givetvis också rmedrmänniskorna.

Allt från de anhöriga, arbetskamraterna och vännerna till helt främmande landsmän.

Jag måste medge, att jag inte förstår alla

F RUN, 16/198 finländare lika väl. I stort sett tycks jag komma till rätta med folk allt bättre, ju mer jag fjärmar mig från huvudstadstrakten. Då kommer jag tydligen mera i kontakt med de faktorer i livskvaliteten som jag värderar. Stress-Finland och människorna där präglas starkare av jakten på materiell levnadsstandard.

egreppet fritt fosterland innefattar uto landet och folket hela den finländska livsformen, som har byggts upp genom seklerna. Jag har alltid varit intresserad av vårt eget lands historia, där många skeden fyller sinnet med tacksamhet mot tidigare generationer. Särskilt stor betydelse hade mitten av 1800-alet. Då lades grunden för vår självständighet, och även för vårt ekonomiska liv. Då fick också kulturen sin prägel av ett stärkt nationellt uppvaknande.

n av de centrala grunderna för min vär desättning av fosterlandet är vårt demokratiska samhällsskick. Efter de senaste president- och riksdagsvalen synes alla ”allmänna skäl” ha avlägsnats, och demokratin fungerar så som den avsetts. Den därigenom erhållna valfriheten kompletteras på ett utmärkt sätt av den marknadsekonomiska modell som kännetecknar vårt näringsliv. Slopandet av olika regiementeringar och regleringar visar, att friheten också på detta område garanterar de bästa arbetsvillkoren och resultaten.

en kristna tron är fast förknippad med Dia folks öden genom seklerna. Den har skänkt stöd i svårigheterna, och tro på framtiden. När allt ytligt sett har stått väl till, har vi fjärmat oss från vår tro. | dag anses Finland av mången som ett mindre kristet land än de flesta länder i Afrika, trots att vi bedriver missionsverksamhet där. Under ytan gömmer sig dock ett beaktansvärt starkt intresse för kristendomen, det fick vi erfara nyligen under Missio Helsinki. Mitt i sin materiella välfärd känner sig Många människor ensamma och otrygga. Det är värdefullt att vi har frihet att utöva den religion vi önskar.

inland är givetvis ingen fullkomlig boFöas trots sin förträfflighet. Om man frågar mig, vad jag står mest främmande för i dagens Finland, hänvisar jag till flyktingpolitiken. Vår nationella själviskhet har gått för långt på bekostnad av kärleken till nästan. Dagens generation kan inte ens

EM Ahti Hirvonen har varit direktionsmedle i FBF sedan 1971 och är bankens VD sedan 1983. Vid sidan av arbetet är direktör Hirvonen bla ordförande för Norra Karelens delegation, ordförande för Centralförbundet för församlingsverksamhet inom Finlands kyrka, direktionsmediem i Finska Missionssällskapet, och ordförande för Missio Helsingfors huvudkommitté.

hänvisa till att vi placerade våra egna flyktingar efter vinterkriget.

Jag sätter värde på utrikesminister Sorsas och generalsekreterare Stenbäcks modiga uttalanden i den frågan.

Ståndpunktstagandet mot rasismen i Sydafrika är i sig befogat, men effekten reduceras av att vi på hemmaplan ställer oss främmande för människor av annat ursprung. Vi ser ut att kunna fördöma rasdiskrimineringen bara när den förekommer tillräckligt långt borta.

Även i övrigt skulle vi har råd att ge avsevärt mera hjälp till utvecklingsländerna än vi gör i dag. Om vi väntar ända tills ingen inom vår egen krets längre behöver hjälp, kommer vi på goda grunder att ställas vid skampålen, internationellt.

rots det sistnämnda skönhetsfelet ställer Tis mitt land, dess folk och dess livsform mycket högt. Allra mest konkret upplever jag det varje gång jag kommer hem från utlandet. Om jag så kommer från när eller fjärran, är det alltid gott att komma hem och konstatera, att Finland åtminstone fö mig är det bästa stället på jorden. Ahti Hirvonen 19

Utgiven i Forum nr 1987-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."