Utgiven i Forum nr 1970-15

Finlands handel med Storbritannien

Forum 1970-15, sida 38-39, 07.10.1970

Taggar: Orter: Storbritanninen Teman: handel

T |

Utblick

Finlands handel med Storbritannien

STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND (United Kingdom) är sedan gammalt Finlands största handelspartner. Efter kriget har Sovjetunionen och på de allra senaste åren Sverige tävlat med Storbritannien om första platsen i Finlands totala utrikeshandelsomsättning. Såsom av tabell 1 framgår var Storbritanniens ställning före kriget på exportsidan dominerande. På importsidan har Tyskland traditionellt varit vår största leverantör. Under den första efterkrigstiden var Storbritannien det viktigaste landet också på importsidan, men under det senaste decenniet har den västliga delen av tyska riket lyckats återerövra första platsen. Under enstaka år har Sovjetunionen gått om Storbritannien och Västtyckland inom exporten eller importen, och 1969 var Sverige vårt viktigaste importland.

REDAN TILL FÖLJD AV SKILLNADEN i folkmängd är Finland en mindre betydande handelspartner för Storbritannien än detta land är för oss. Av Storbritanniens och Nordirlands totala varuexport gick 1969 1,4 procent till Finland, vilket gav oss ungefär den 20 platsen i den brittiska exportstatistiken.

I VISSA POLITISKA KRETSAR i Finland kritiseras målmed , vetet handelsutbytet med Sverige och Västtyskland på gruri av de betydande underskotten i handelsbalansen med dessa länder. Det sägs att man borde köpa av dem som köper av en själv. Dessa kretsar nämner dock aldrig handeln med Stor Hela omsättninge 3 3 c = S s £ 3 o s s kd 2 2 ä 3 z 3 ö eo ö > ö 1931—35 357) 3 [] 18 47?) 1936—40 28 1 1” 19 40 1951—55 22 16 4 LJ 25 1958—60 20 17 6 13 23 1961—65 18 15 10 18 22 19689: 17 13 15 13 1 1 Export enligt försäljningsland, import enligt inköpsland. 2) Före 1950 hela Tyskland samt 1950—59 utan Saar. 2 Inklusive Irländska republiken.

3 1. Vissa länders andel i Finlands utrikeshandel 1931—1969, procent! britannien, som år från år uppvisar ett betydande exportöverskott, ett överskott som inom ramen för det multilaterala systemet kan brukas för bestridande av underskott gentemot andra länder.

PÅ GRUND AV SITT GEOGRAFISKA LÄGE och sina inarbetade handelsförbindelser runt världen har Storbritannien en betydande transitohandel. Mycket varor införs, vilka inte är avsedda för den brittiska marknaden utan reexporteras efter ringa eller ingen behandling. För den finländska exportens del är den brittiska transitohandeln inte av större utsträckning, varför exporten är ungefär lika stor vare sig den beräknas enligt försäljningsland eller konsumtionsland. Detta betyder, att nästan alla varor som Finland säljer till Storbritannien också konsumeras där. I importen från Storbritannien till Finland ingår däremot stora kontingenter som har sitt ursprung annorstädes. Importen av mineralbränslen från Storbritannien uppgick 1969 till 207 miljoner mark, men av detta var endast 23 miljoner av brittiskt ursprung. Motsvarande siffror för koppar och koppartillverkningar var 44 och 14 miljoner mark. Av en totalimport från Storbritannien på 1391 miljoner mark var 256 miljoner av icke-brittiskt ursprung.

FINLANDS EXPORT till Storbritannien består fortfarande till övervägande del av träförädlingsprodukter. Av tabell 2 framgår, att deras andel 1969 var mer än 80 procent. För Export Import

E 5 [= E Ö T eo p å 5 oc i Ej o Cd EZ 5 o 5 3 2 2 E öz 2 2 3 Z 3 2 3 3 3 LS Oo > D [ [a > 2 3 9 209) 4 10 26 0 6 17 18 2 16 20 18 3 8 19 14 5 9 17 4 10 17 16 8 18 15 6 12 15 15 12 19 14 14 10 16 13 17 17

Forum 15/7 ädlingsgraden har dock stigit kontinuerligt. Sågvarornas och pappersmassans andelar har gått ner och papperets och kartongens andel stigit. Nyexporten har på dé allra senaste åren ökat procentuellt sett mycket starkt, men i mark räknat är denna export ännu jämförelsevis blygsam. Utvecklingsmöjligheterna på den stora brittiska marknaden är, trots skarp konkurrens, uppenbara.

IMPORTEN TILL FINLAND från Storbritannien är av naturliga skäl betydligt mera splittrad än exporten dit. Den är ganska starkt koncentrerad på verkstadsindustriprodukter, särskilt om man bortser från den ovan omtalade transitoposten mineralbränslen.

“FINLANDS LIKSOM ANDRA LÄNDERS EXPORT till Stor britannien har under 1950- och 1960-talen hämmats av den svaga tillväxten i den brittiska ekonomin. Till en del har detta motverkats av EFTA-preferenserna, men dessas inverkan på vår export till Storbritannien har inte varit alltför stor, emedan Finland på den brittiska marknaden i huvudsak avsätter varor som är underkastade ingen eller ringa tull oavsett varifrån de köps. EFTA-preferenserna har säkerligen långt effektivare på den finländska marknaden skyddat brittiska produkter mot konkurrens från tredje länder som inte åtnjuter tullpreferenser hos oss, med andra ord alla länder utanför EFTA med undantag för Sovjetunionen. O 2. De viktigaste varugrupperna i Finlands export till Storbritannien och Nordirland 1969 enligt försäljningsland

Miljoner mark

Trävaror och träalster 546 Papper och papp 407 Pappersmassa 308 Smör, ost och ägg 37 Mekaniska maskiner och apparater 2 Mineralbränslen 20 Järn och stål inkl. tillverkningar 20 Pälsskinn och pälsverk 19 Avskurna konstfibrer inkl. garn och tyger 18 Kopper inkl. tillverkningar 17 Kläder och ekipering 15 Kött 13 Spannmäl 10 Hela exporte — enligt försäljningsland 1537 — enligt konsumtionsland (1 523)

Utblic 3. De viktigaste varugrupperna i Finlands Import från Storbritannien 1969 enligt inköpsland

Miljoner mark

Transportmedel och fordon 212 Mineralbränslen 207 Mekaniska maskiner och apparater 156 Järn och stål Inkl. tillverkningar 97 Gummi och gummivaror 54 Elektriska maskiner och apparater 45 Ull samt yllegarn och -tyger 44 Koppar inkl. tillverkningar 44 Plast inkl. tillverkningar 35 Icke avskurna könstfibrer inkl. garn och tyger 34 Instrument 31 Jord= och stenarter 29 Trikåvaror 26 Hudar och skinn 2 Organiska kemikalier 18 Papper och papp 17 Avskurna konstfibrer inkl. garn och tyger 17 Oorganiska kemikalier 17 Vissa kemiska produkter 18 Vaddå, filt, specialvävnader 15 Tvål, tvätt- och rengöringsmedel 15 Filmer 13 Farmaceutiska produkter 12 Färger, målfärger, fernissor 1” Hela Importe — enligt inköpsland 1391 — enligt ursprungsland (1 135)

NU HÅLLER VI

Forum 15/70

VARFÖR INTE ARRANGERA ERT MÖTE PÅ BÅTEN? BK. EN STRÅLANDE IDÉ. BK. TAG KONTAKT. BE OM OFFERT, SÖDRAKAJEN 8 HFORS 13, TEL. 10901.

Mg FINLANDIA

FINSKA ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAGET

Utgiven i Forum nr 1970-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."