Utgiven i Forum nr 1973-13

Finländskt företag satsar på systemprogram

Forum 1973-13, sida 37, 05.09.1973

Taggar: Bolag: Softplan

rades under försommaren. dare och fungerar under namnet Oy Softplan Ab.

sektor inom dataområdet.

» Ett nytt finländskt företag inom en för finländska företag ny bransch etablee Det nya bolaget satsar på produktion av sk systemprogram för datoranvän + Företagets VD dipling, dipl ekon Ralf W Saxén ser ljust på denna växande

Finländskt företag satsar på systemprogram

En naturlig fråga till ett nygrundat företag, varför ställer ni upp och varför just nu — Man kan väl se tre klara huvudorsaker till att vi kört igång just nu. För det första ökar datorbranschens satsningar på realtidsprogram, vilket väl exemplifieras av banker och partiaffärer. För det andra har den inhemska tillverkningen av datorer söm fordrar soft-ware nu kommit ordentligt igång och för det tredje ställer de stora och dyra datoranläggningar som man idag satsar på allt större krav på effektivt utnyttjande. Om inan tillägger att vi är det första inhemska bolaget på marknaden där det alltså funnits luckor, har vi kartlagt både varför och varför just nu.

Softplan producerar systemprogram, vad är det fråga om — Ordet systemprogram hänvisar närmast till de datorprogram som utgör en väsentlig del av ett datorsystems funktionsförutsättningar. Man kan säga att systemprogrammet är en del av en dators operativsystem som tillsammans med applikationsprogrammen bildar det man i dagligt tal kallar software, Till systemprogrammen räknar man vanligtvis även datakommunikations-, registerhanteringsprogram och compiler-program, dvs program som Översätter programmeringsspråk till maskinspråk.

Ni anser er nya på marknaden, betyder det att ingen sysslat med dessa saker tidigare i Finland — hur tror vd att det skall gå för företaget — Nya är vi i det avseendet att andra inhemska företag inte är verksamma på området. Insatser inom systemprogrammering har hittills närmast gjorts genom här verksamma utländska företags representanter ’eller på försorg av maskinleverantörer. Vi vill gärna betona att vi är det första från maskinleverantörer fristående företaget av detta slag. Hur det skall gå beror av de två huvudfaktorerna kompetens och kostnadsnivå. Beträffande kompetensen kan vi falla tillbaka på ett antal till och med internationellt kända förmågor och på vårt samarbete med universitet och högskolor. Beträffande kostnadsnivån

Forum 13/197 anser vi oss ligga mycket bra till särskilt om vi ser till exportförutsättningarna. Arbete av detta slag kostar mindre i Finland än i en del konkurrentländer.

Exportambitioner har uttalats, hur ser de då ut — Dels vill jag hänvisa till det föregående men nu är det också såpass väl ställt att jag även kan komma med konkreta exempel. Vi har ett avtal i det närmaste klart med ett företag om produktion av systemprogram för kunden både i Europa och USA och avgörande här har varit finländskt kunnande i förening med ekonomi. Sen gäller det naturligtvis att gå fram systematiskt i sina exportambitioner och att inte ta munnen för full, systemprogram om något är en produkt som måste fungera.

Blir man betänkt inför knappa finländska resursers begränsning — En klar bättring har skett på detta område och en avgörande fördel som gäller speciellt Softplan är att vi som neutralt företag kan knyta samarbete med forskningsinstitutioner och universitet för utnyttjande av dessas stora andliga resurser som annars kunde bli outnyttjade då ”forskare” ogärna vill liera sig med ett givet maskinmärke.

I detta sammanhang kan det vara på sin plats med ett särskilt omnämnande av samarbetet med Tammerfors universitet, professor Reino Kurki-Suonio ingår faktiskt i Softplan som teknisk direktör.

Sist kanske några exempel på för ett systemprogrammeringsföretag typiska projekt — Det kanske bästa exemplet finner vi inom bankväsendet där satsningen på realtid för med sig datakommunikationsprogram och de många terminalerna ställer behov på styrprogram. En annan typisk sektor för ett neutralt företag är översättningsprogram som för olika datamärken närmare varandra, något som är av stor betydelse för data-användare och som minskar användarens ibland alltför stora leverantörsberoende. 37

Utgiven i Forum nr 1973-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."