Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Finnpartnership stöder inte utflyttning av produktion

av Sari Nilkka Forum 2007-07-08, sida 17, 30.08.2007

Taggar: Bolag: Finnpartnership Teman: etik

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

DEBATT

Kommentera eller skicka en egen debattartike till adressen: feedbackOforum.fi Vi välkomnar även kortare texter.

Finnpartnership stöder inte utflyttning av produktion

X I sin artikeli Forum 5/2007 gör Johan Svenlin tolkningen att utrikesministeriet stödjer företagens flykt till Kina och till andra konkurrenskraftiga länder, och gör det med medlen för utvecklingssamarbete. Han anser också att det av utrikesministeriet finansierade affärspartnerskapsprogrammet Finnpartnership, som drivs av Finnfund, har målsättningar som motarbetar måleni det av handels- och industriministeriet finansierade Tekes, Svenlins tolkning är felaktig, för den ekonomiska utvecklingen är ju inte ett nollsummespel. Att någon vinner behöver inte betyda att någon annan förlorar. Målet är samarbete som är till nytta såväl för utvecklingsländerna som för Finland.

Minskad fattigdom målet. Det primära syftet med utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen. Företagsverksamheten är i detta sammanhang i nyckelposition. Finländska företag innehar massor av sådan kompetens och teknologi som utvecklingsländerna behöver. Finnpartnership försöker för sin del fungera som en katalysator iuppbyggandet av långvarigt sam Skribenten

Sari Nikka är programdirektör på Finnpartnership.

arbete mellan företag i Finland och i utvecklingsländerna, och stödjer finländska företag som vill etablera sig i dessa länder,

Finnpartnership har erbjudit startpengar för utredning av projekt av mycket varierande slag. Vissa av projekten går ut på att produktion som riktas till de lokala marknaderna etableras eller effektiveras med hjälp av finländskt kunnande, andra består av integrering i den internationella ekonomin så att produktionsfaser i olika länder kombineras.

En del av projekten är till stöd för Finlands export, andra bygger på import från u-länderna. De flesta av projekten medför nya arbetsplatser både i u-länderna och i Finland, men det finns också projekt som gäller sammanjämkning av finländsk specialexpertis med rutinarbete i utvecklingsländer.

Mindre företag prioriteras. Den största delen av stödmedlen går inte till storföretag utan till små och medelstora företag som inriktar sig på att öppna upp ny verksamhet i utvecklingsländerna, Finnpartnership understöde ”Finnpartnership understöder inga projekt som innebär att finsk produktion flyttas till u-länder, så att finländsk produktion läggs ned. inga projekt som innebär att finsk produktion flyttas till u-länder, så att finländsk produktion läggs ned.

Bäst kan målen med utvecklingssamarbetet nås med program som Finnpartnership i länder där det skapats skäliga förutsättningar för företagsverksamhet, men där det fortfarande förekommer allmän fattigdom och ett skriande behov av att höja produktiviteten med kom mersiellt samarbete.

Det största enskilda samarbetslandet för Finnpartnership, Vietnam, är ett utmärkt exempel på ett land som välkomnar utländska företag och där fattigdomen - kanske just av denna orsak - håller på att avhjälpas i snabb takt. Med aktiv marknadsföring arbetar vi för att öka andelen finansiering genom Finnpartnership just i de allra fattigaste länderna.

Gynnar även Finland. Även om Finnpartnership har som mål att hjälpa utvecklingsländerna, är ett lönsamt samarbete naturligtvis också till fördel för de medverkande företagen och därmed för Finlands nationella ekonomi.

Om de gemensamma intressena vittnar också det att Tekes och Finnpartnership ingalunda drar åt två olika håll, utan de samarbetar i stor utsträckning med samma företag. I bästa fall kan teknologi som utvecklas med stöd av Tekes få ökad användning och expanderande marknader i utvecklingsländerna, med hjälp av Finnpartnership. m

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."