Fortum satsar utsläppsfritt

av Janne Salonen Forum 2007-07-08, sida 50-53, 30.08.2007

Taggar: Bolag: Fortum Personer: Mikael Lilius Teman: energi

RYSK EL.

Fortums vd Mikael Lilius tror att

Finland och

Rysslands elmarknader kommer att bli mycket mera integrerad om 10-1 år.

Fortum satsar utsläppsfritt

H Energi. Fortum har investerat kraftigt i icke-fossil och förnyelsebar energiproduktion. VD MIKAEL LILIUS är övertygad om att priset på utsläpp fortsätter att stiga.

JANNE SALONEN TEXT

X Hösten 2005 rasade en mediastorm krin kraftkoncernen FORTUM och dess vd MIKAEL LI LIUS, på grund av de optioner som Fortum ledning och nyckelpersoner hade tilldelats. Nu är stormen över, och Lilius är synbar glad över att den offentliga diskussione kring bolaget igen kan fokusera på Fortums strategiska utmaningar, en fokusering som han själv behöll också under mediadrevet.

I dag är Fortums utmaningar kanske intressantare än någonsin, till följd av de nya högt ställda målen för utsläbppsnedskärning ar som EU har satt upp. Koldioxidutsläppen inom EU ska skäras ner med 30 procent fram till år 2020. Det är en ambitiös målsättning, och frågan är om den kommer att uppnås. Målsättningen ger ändå intressanta perspektiv för de energibolag som offensivt har velat

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 280 satsa på en utsläppsfri energiproduktion. Lilius hävdar att detta är en strategi som Fortum har ägnat sig åt under flera års tid.

”Det har redan i många år varit en oerhört medveten strategi att satsa på icke-fossil och förnyelsebar elproduktion”, säger Lilius.

”Först köpte vi STORA ENSOs tillgångar, som i synnerhet i Sverige var betydande, och sedan BIRKA ENERGI för att få vatten- och kärnkraft. Vår grundsyn har redan länge varit att utsläppen kommer att ha ett pris, och det priset kommer att gå upp hela tiden. Den som inte genererar utsläpp kommer att ha en stor konkurrensfördel. Så håller det nu på att gå”

Dyrare utsläppsrätter. Men det finns också en avigsida med handeln med utsläppsrätter. Vanliga elkonsumenter har svårt att acceptera att det leder till att elpriset går upp.

”Utsläppsrätterna blir dyrare efter årsskiftet, och det sker avsiktligt för att stoppa ökningen av utsläppen. Det är oerhört förbryllande att det väcker så stor förvåning om elpriset stiger till följd av detta. I grunden är det fråga om ett politiskt beslut på EU-nivå, där man avser att använda priset som ett styrmedel, helt enligt marknadsekonomins principer. Nu står vi där”, säger Lilius.

Fortums investeringsprogram reflekterar helt den strategiska tonvikten på investeringar i ny utsläppsfri elproduktion.

”Fortum har redan länge arbetat för att anpassa sig för en omgivning där utsläppsfri elproduktion blir allt mer attraktiv att driva. Vi investerar i ny kärnkraftskapacitet i Finland, vi investerar i en uppgradering av vattenkraften där det är möjligt, och vi investerar i biokraft”, säger Lilius.

Vindkraften anser han också att håller på att bli intressantare. Den är inte lösningen på problemet, men kommer att vara en del av paletten.

Fortum har ett investeringsprogram på cirka 3 miljarder euro för de kommande fem-sju åren, då bolaget ska bygga till produktion med ungefär 10 miljarder TWh elkraft per år.

”Av detta kommer 90 procent att vara utsläppsfri energi. Där är Olkiluoto med, likaså biobränsleanläggningen vid Värtan nära Stockholm och en avfallsförbränningsanläggning i Sverige”

Motigt för vindkraften. Lilius är inte helt entusiastisk över vindkraften, i synnerhet inte i Finland.

”Speciellt i Finland är vindkraften inte ett riktigt attraktivt alternativ. Finland är inte ett utpräglat vindland, om man uttrycker det så. Men vi tittar nog på vindkraft i Dalarnai Sverige, och vitittar på vindkraft längs Östersjöns kuster. Vårt intresse för vindkraft har klart ökat. Men tyvärr bygger vindkraftens ekonomi på offentliga subventioner, och utan dem är den inte konkurrenskraftig”

Subsidierna kan vara antingen investeringsstöd såsom i Finland, eller gröna certifikat såsom i Sverige.

”Det viktiga är att subsidierna är tillräckligt långsiktiga. Ryckigheten i de politiska besluten är ett stort problem för branschen. Vi är ien bransch med ganska långa tidshorisonter för investeringar, och då är det mycke ”Detär oerhört förbryllande att det väcker så stor förvåning om elpriset stiger till följd av dyrare utsläppsrätter. vanskligt att de politiska signalerna tenderar att förändras med några års mellanrum?”

Norden ingen förebild. Lilius anser också att den nordiska elmarknaden, som tidigare var en föregångare i Europa, inte är det längre, utan att Norden har tappat sin roll som vägvisare. I synnerhet är Lilius kritisk mot otillräckliga investeringar i överföringskapacitet inom Norden.

”Europa går mot en enhetlig elmarknad. Tidigare var den nordiska marknaden en föregångare, men nu har den stannat upp. Utvecklingen av den nordiska elmarknaden har under de senaste åren stått stilla, och det har funnits krafter som har velat bromsa den utvecklingen”, säger Mikael Lilius.

”Nu läser vi i pressen att de norska vattenmagasinen är överfyllda med vatten till följd av sommarens rikliga regn, men norr Annons Ahola

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-8 200 ”Det nordiska systemet skulle fungera väldigt mycket bättre om vi hade ett närmare samarbete mellan stamnätsbolagen.”

SLUKAR RESURSER.

Bygget av den tredje reaktorn i Olkiluoto är ett enormt projekt för finländska förhållanden som knyter upp alla resurser inom sektorn.

EEE männen kan inte exportera eftersom det int finns tillräckligt med överföringskapacitet. Detta har redan länge varit känt, men ingenting har hänt. En utbyggnad har rentav motarbetats på en del håll. Nu ser de nya regeringarna i Sverige och i Finland ut att vilja få lite fart på det hela”

Samtidigt har utvecklingen i Europa int -—

EE stått stilla. Benelux och Frankrike har redan bildat en enhetlig elmarknad.

”Den europeiska marknaden utvecklas, och det går mycket snabbare än vi tror. Här i Norden har vi blundat för detta, och nu frågar ingen på kontinenten längre efter vår syn”

Lilius vill ändå inte kritisera det finländska stamnätsbolaget FINGRID.

”I dag är Fingrid en varm anhängare av en utbyggd överföringskapacitet. Fingrid är ett bra stamnätsbolag. Men i Fortum har vi fört fram tanken på att det skulle kunna finnas ett enda nordiskt stamnätsbolag. Jag är inte säker på att vi kommer dit, men det nordiska systemet skulle fungera väldigt mycket bättre om vi hade ett närmare samarbete mellan stamnätsbolagen, och i synnerhet en koordinering av en utbyggnad av överföringskapaciteten”

Rysk import och export. Lilius villinte ta ställning till eventuella nya ryska ansökningar om att bygga elöverföringsledningar till Finland.

”Frågan om en eventuell ytterligare rysk kraftkabel till Finland är något som Fortum har hållit sig utanför. Det är en fråga för stamnätsbolaget Fingrid. Däremot är det värt fråga sig hur mycket elkraft det finns i Ryssland att exportera på kort sikt”

I år har det ryska stamnätsbolaget förhandlat med Fingrid om att också kunna köpa el från Finland — inte bara om att sälja hit. I dag går alla leveranser av elkraft bara i en riktning, från Ryssland till Finland.

”1I det korta perspektivet kan Ryssland komma att få problem med att leverera mycket mera elkraft än i dag på export, men däremot tror jag att våra elmarknader om 1015 år kommer att vara mycket mera integrerade? ”Den ryska ekonomin växer nu starkt, vilket leder till ett snabbt ökande elbehov, sam tidigt som den ryska kraftsektorn har varit oerhört eftersatt beträffande investeringar. Därför genomförs nu en stor reform i den ryska elsektorn”

Lilius bekräftar att Fortum fortfarande har ett stort intresse för Ryssland.

”Vi har sålt vår andel i distributionsföretaget LENENERGO, men distributionsbranschen i alla länder är ju kraftigt reglerad. Däremot är kraftproduktionen mindre reglerad, och den är vi mera intresserade av”

Fortum har kvar sin andel på drygt 25 procent i det ryska produktionsbolaget TGc-1. Det är fråga om ett rätt stort bolag, med en produktionskapacitet motsvarande ungefär hälften av Fortums. Vi följer väldigt noga med vad som händer i den ryska kraftsektorn. Det stora ryska elnätsbolaget RAo UES

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 280 ska börja sälja ut ett tjugotal elproduktionsbolag under detta och nästa år, och den processen följer vi med.”

Besvikelse i Olkiluoto. Lilius erkänner att de stora förseningarna av kärnkraftsbygget i Olkiluoto har varit en stor besvikelse.

”Dåman ger sig iniett så stort projekt som Olkiluoto utgår man från att det ska fungera enligt planen. Det man ändå kan vara glad över är att det inte har rört sig om säkerhetsrelaterade problem, utan rent byggnadstekniska förseningar”

Samtidigt är Fortum med iförberedelserna för en ny enhet.

”Man ska komma ihåg att förutsatt att ansökan blir av och det ges ett tillstånd för ytterligare en kärnkraftsanläggning, kommer den inte att stå färdig att tas i bruk förrän tidigast kanske 2017-187”

Rent allmänt anser Lilius att kärnkraften har blivit ett mer attraktivt investeringsalternativ. Framförallt utsläppshandeln gör att kärnkraften blir betydligt mera konkurrenskraftig.

Nu talas det i många länder om behovet att bygga ny kärnkraft. På frågan om Fortum skulle kunna delta i sådana projekt är Lilius rätt avvisande ”Man får inte underskatta storleken hos en kärnkraftsinvestering. Redan nu är alla resurser i detta lilla land mobiliserade. Tanken är inte främmande, men steget är såtillvida stort att det kräver enorma resurser”

Däremot kommer Fortum enligt Lilius att följa med planerna på ett kärnkraftsbygge i Baltikum.

Sammantaget ser Lilius Ryssland som marknaden med den mest spännande potentialen för Fortums del.

Annons

Schröde a = = å 3 fel 5 Gl 3 [ed z

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."