Finpapperstillverkarna

av Håkan Nylund Forum 1985-20, sida 14-15, 18.12.1985

Taggar: Teman: papperindustrin

Finpapperstillverkarna skär ner — till A4

Finpappret har dragit till sig allt större investeringar inom skogsindustrin i Finland och utomlands. Trots att överkapacitet råder är segmentet lockande, eftersom prognoserna räknar med att finpapperskonsumtionen stiger dubbelt så snabbt

Direktör Bjarne Nygård, chef för KymmeneStrömbergs finpappersenhet början av 1980-talet var främst inrik tad på att bygga upp kapaciteten för Journalpapper och finpapper (Forum 5/84). Enso-Gutzeit, Kymmene-Strömberg, Ahlström och Veitsiluoto ökade alla finpapperskapaciteten med nya maskiner eller genom att konvertera äldre maskiner. Samma trend har också rått i Väst-Europa.

Göran av 158 investeringsvåg unde — Finpappret har lockat till investeringar eftersom konsumtionen ökar snabbare än för andra kvaliteter, säger Bjarne Nygård, direktör för Kymmene-Strömbergs finpappersenhet. — Tillväxttrenden har varit 2,1 gånger BNP-tillväxten, dvs ca 5 procent per år. Tillväxten väntas mattas av på sikt, så att multiplikatorn vid slutet av decenniet är 1,8 och 1—1,5 år 1995.

Direktör Peter Bröck, Rank Xerox.

som BNP.

En allt större del av finpappret skärs till A-4:or för att mata kontorsmaskinerna. Kopiatorjätten Rank Xerox har gjort handeln med papper och tillbehör till en betydande ny business, och stora mängder finländskt papper säljs på exportmarknaden. Men när A-4 kapaciteten stiger hårdnar marknadskampen.

Priskrig hotar

Efterfrågeutsikterna har lett till att också finpapperstillverkningen är överinvesterad. Enligt Bjarne Nygård uppgår överutbudet för närvarande till ca 200 000 ton. — Det betyder att kapacitetsutnyttjandegraden ligger kring 94 procent. Nästa år när mer kapacitet kommer i bruk kan utnyttjandegraden sjunka till ca 92 procent. Vid 92—90 procent hotar enligt erfarenhet priskrig, konstaterar Nygård.

Priserna på finpapper, eller träfritt papper, är också starkt beroende av cellulosapriserna. När cellulosapriset sjunker minskar kostnaderna för råvaran, men priserna dalar likaså.

Finpappret kan också kallas kontorspapper, eftersom 95 procent av det konsume ras på kontoren. Kedjeblanketter för datorer är den största produktgruppen, följd av A-4:or, block, skrivpapper och kuvert.

— Efterfrågan på A-4-papper växer tack vare den tekniska utvecklingen, säger direktör Peter Bröck från Rank Xerox Oy. De nya skrivarna fungerar allt mer med A-4:or i stället för kedjeblanketter, och de avancerade högvolymkopiatorerna ersätter tryckning. Kopieringspappret börjar dessutom allt mer bli ett allmänt kontorspapper som används t ex för maskinskrivning, och finns att få to m med vattenstämpel.

Ny A-4 kapacitet

Papperstillverkarna satsar därför friskt på att skära sitt finpapper till A-4:or. Kymmene är den största producenten I Finland med en A-4-kapacitet på 50 000 ton per år. —

Finpappersmaskinen PM 8 i Kuusankoski tillverkar 175 000 ton papper per år. Större kapacite betyder jämnare kvalitet.

20/1985 FORUM

Nästa år räknar vi med att komma upp till 60 000 ton, och fram till 1989 skall kapaciteten stiga till ca 30 000 ton eller mer, säger direktör Nygård.

De två andra gamla A-4 tillverkarna är Serlachius, som i Kangas bruk producerat ca 30 000 ton Å-4, och Yhtyneet Paperitehtaat, som tillverkat ca 5 000 ton. Enso, som tidigare producerat A-4:or i Holland för exportmarknaderna, har nyligen slutit kontrakt med en inhemsk underleverantör om A-4 skärning.

De största tillskotten på marknaden väntas ändå från Ahlström och Veitsiluoto, som bägge byggt om maskiner för finpapperstillverkning och satsat på att skära en del av produktionen till A-4. Ahlström räknar uppenbarligen med att kunna placera en del av produktionen på den svenska marknaden, där man köpt ett grossistföretag. Men svenskarna umgås tydligen med liknande planer, eftersom storgrossisten Pappersgruppen köpt det finländska grossistföretaget Aarne Laaksonen.

Den finländska konsumtionen av A-4 beräknas i år uppgå till ca 16 500 ton — 3,3 mrd ark eller 677 ark per invånare. Konsumtionen per invånare är därmed klart lägre än i Sverige och Danmark, där totalkonsumtionen av A-4:or år 45 000 respektive 25 000 ton per år. Tillväxtpotential finns alltså, men marknadskampen blir hård.

Rank Xerox marknadsledare

Marknadsledare för A-4:or i Finland är ingen av ce stora pappersgrossisterna, utan Rank Xerox som har ca 35 procent av marknaden, ungefär 6 000 ton. Internationella Rank Xerox köper för närvarande 22—25 000 ton finländskt papper per år — 16—19 000 ton går därmed på export. — Exporten från Finland väntas växa stadigt, och kompenserar i betydande grad vår maskinimport, konstaterar direktör Peter Brick. — Kymmene är sedan drygt 20 år tillbaka vår huvudleverantör, medan Serlachius kompletterar leveranserna.

— Det kommer troligen att finnas överutbud på den finländska A-4 marknaden år

Kymmene siktar på att höja tillskärningskapaciteten för A-4:or till 80 000 ton eller mer per år.

FÖRUN, 20/198 1986, tror Bröck. — Det är orealistiskt att tro att det inte kommer att ha någon effekt på lönsamheten.

Rank-Xerox tänker enligt Peter Bröck i första hand försvara sin marknadsposition med att betona kvaliteten.

— Vårt intresse för papperskvaliteten är dubbelt. God papperskvalitet ger litet störningar vilket betyder nöjda kunder och mindre servicearbete för oss, vilket är lönsamt då maskinerna vanligen servas av oss. Genom att vi både säljer maskiner och papper är feedbacken också direkt, framhåller Bruck.

— Tecken på att kvalitetslinjen är riktig är att de stora högvolymkopiatorerna nästan till 100 procent körs med Rank Xerox papper, säger direktör Bräck. — Relationen mellan användningen av våra maskiner och vårt papper är också den högsta i Europa, och ligger nära det teoretiska taket.

Skenbara inbesparingar

Prisskillnaderna mellan de olika A-4 märkena rör sig vanligen kring några procent. — Det betyder att inbesparingen äts upp av några ark makulatur per ris, säger Bröck. Då det gäller kopiatorer med stor kapacitet blir förlusterna av att maskinerna står p gra störningar dessutom stora.

Rank Xerox har också breddat utbudet med vattenstämplade papper, olika färger och förpackningsstorlekar. Peter Bruck räknar speciellt med att försäljningen av papper med färdiga hål skall öka, — Hålat papper utgör ca 20 procent av försäljningen och växer snabbt. I Sverige svarar det hålade pappret för hälften av försäljningen

Tillbehörstörsäljningen uppgår till ca 20 procent av Rank Xerox Öy:s försäljning på knappt 300 Mmk, dvs ca 60 Mmk. Sortimentet omfattar förutom förnödenheter för de egna produkterna också tillbehör såsom färgband för andra tillverkares produkter. — Färgbandstförsäljningen ökar snabbt, och ger naturlig synergi eftersom vi ändå har täta kundkontakter, säger direktör Peter Bröck, Håkan Nylund &

Det färska pappret testas omedelbart i fabriken. Maskininspektör Raimo Lindström från Rank Xerox kontrollerar att papprets böjning hålls inom normerna.

Ett papper är ett papper — eller hur?

För normalkonsumenten är ett papper likt ett annat, och kvalitetsskillnaderna svåra ätt upptäcka. För papperstillvbrkaren och -försäljaren är kopieringspappret en långt utvecklad och noga kvalitetsövervakad specialprodukti.

— De kritiska punkterna för kopieringspappret är överföringen av texten och fixeringen, säger Peter Löfgren, som basar för teknisk service och produktutveckling vid Kymmenes finpappersenhet i Kuusankoski. — Ett lyckat kopieringsresultat kräver framförallt rätt. | fuktighet och stabilitet av pappret. Om | pappret är för fuktigt sprids den elektriska strömmen vid överföringen och texten eller bilden blir oskarp.

Vid fixeringen hettas pappret upp till närmare 200C och torkar så att det krymper och böjs. De många krökarna i kopieringsbanan gör saken värre — Om pappret böjer sig för mycket grötar det ihop sig vid sorteringen eller då det körs in på nytt för dubbelsidig kopiering, berättar Löfgren.

Pappret får å andra sidan inte vara för torrt — då uppstår statisk elekticitet vid kopieringen och pappret fastnar | banan. En annan balansgång gäller ytan — pappret får inte vara så glatt att riktionsmatningen inte bungerar, men inte så ojämnt att överföringen lider. Damm från själva pappret eller som är rester från skärningen och hålslagning är också riskfaktorer vid kopiering.

Kymmenes kopierings-A-4:or produceras med den nya finpappersmaskinen PM 8 med en årskapacitet på 175 000 ton. Pappret för Rank Zerox körs i ca 2 000 tons satser varannan vecka under | kontinuerliga kontrall från både Kymme- | nes och Rank Xerox sida. — Trots att maskinen är långt automatiserad görs föckså manuella ingripanden, berättar Peter Löfgren. — Speciellbviktig är styrningen av våtändan så att kanterna blir jämna.

Pappret från varje rulle testas omedelbart efter körningen, och resultatet ) | avgör om rullen kan godkännas eller in| te. Testerna utförs både av Kymmenes | Taboratorium och av Rank Xerox överva- | , kande tekniker, som Peer papp- || ret enligt bolagets normer. Samma hårIda procedurer gäller Xerox andra leveI, rantör Serlachius. Hur stor spillprocen(ten är drar sig både bruken och köparen | för att avslöja, men låter förstå att tes| terna ingalunda är formella. H 15

Utgiven i Forum nr 1985-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."