Utgiven i Forum nr 2010-10

Fler väljer att låna bil

av Leif Bergström Forum 2010-10, sida 16-17, 28.10.2010

Taggar: Orter: USA

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2810

Relay Rides tar 15 procent av priset i administrationskostnad.

Konsumera i samarbete. Socialvetare och ekonomer studerar det här fenomet med intresse. Valet av bil brukade ses inte bara som ett av en individs största inköp men också, vid sidan av bostad, som den tillgång som hjälpte att definiera inte bara ägarens ekonomiska framgång, utan också hans eller hennes stil och smak. De som ger upp bilägandet ger därmed upp en

TILL LÅNS.

Zipcarä detstörsta av de viktigaste pusselbitarna i statusjakten.

bilutlåningsföretaget som konkurrerar med traditionella hyrbilsfirmor.

Parallellt med det brukade ägare endast med tveksamhet låna en bil till familjemedlemmar eller riktigt betrodda bekanta. Shelby Clark söker alltså förena helt främmande personer,

Annons

Fler väljer att låna bil

IH USA. Sociala nätverk på webben har gett upphov till nya former av bilutlåning. Den som själv inte vill bli bilägare kan låna bilen som står oanvänd hos grannen.

för att nå högre användning av stillastående fordon, för bådas vinning.

För det krävs att ägaren ger upp åtminstone en del av sin personliga relation till bilen. Men bilutlåning är bara den mest extrema formen av vad socialvetare nu beskriver som samarbetskonsumtion, en form av kooperativekonomi som möjliggjorts - eller i vart fall underlättats av internet. Det finn nu webbsajter som låter grannar låna pengar, ”Bilutl åning LEIF BERGSTRÖM HM NEW YORK elverktyg, dammsugare eller campingutrust- är den mest X Hoboken i New Jersey genomför USA:s Men det är oklart om han får så lång tid sen, såväl ENTERPRISE som HERTZ har startat ning av varandra. I flera fall har den här typen kanske mest dramatiska test för att minska = på sig. Ett par ledamöter i kommunfullmäk- = dotterbolag som erbjuder liknande service. av beteende en oväntad effekt — denlåter så- eXtrema bilägande och därmed komma tillrätta med = tige har redan signalerat att de inte kan rös- Zipcar, som förra året omsatte 131 miljoner väl ägare som låntagare träffa nya människor formen av den lilla stadens förlamande trafikproblem. = ta för en förlängning, då väljare redan klagat = dollar, är privatägt men förbereder börsintro- igrannskapet. Eller från andra sidan jorden - va d Med några få kvarters mellanrum står två bi- — över att hyrbilarnas platser inskränker anta- = duktion. Och även om Ian Sacs prioritet bak- AIRBNB förenar resande med invånareistaden . lar parkerade i reserverade rutor. Invånare = let tillgängliga parkeringsplatser. I septem- om Hobokens försök ligger närmare stadspla- som är villiga att hyra ut ett sovrum. socialvetare som gått med i försöket Corner Cars sveper = berstartade Sacs en kampanj där bilägare er- = nering än kommersiell framgång, så var det RACHEL BOTSMAN publicerade i september beskriver sitt personliga medlemskort över en sensor i = bjöds fritt medlemskap och kuponger för all- — Connect by Hertz som lade det vinnande bu- sin bok WHAT’S MINE IS YOURS: THE RISE OF COLvindrutan, bilen öppnas och användaren kör männa färdmedel till ett värde på 400 dol- = det och betalar staden 100 dollar per månad LABORATIVE CONSUMPTION. Hon menar att det- som iväg för att sedan återvända till samma par- = lar. Innan den kampanjen inleddes hade sex = perparkeringsplats föratt driva experimentet. tapåinget sätt innebär slutet för privat ägan- samarbetskeringsplats. bilägare beslutat sälja sina bilar eftersom de SHELBY CLARK testar i Boston en delvis an- de. Men den kooperativa ekonomin kan exis- konsumtion. Genom att erbjuda en okomplicerad form hade ett billigare alternativ. norlunda affärsmodell. På cykel till HARVARD tera vid sidan av den traditionella. Och Bots- De t finns av biluthyrning hoppas Hobokens trans- BUSINESS SCHOOL för några år sedan började man säger att nätverken helt kommer att dri- . portchef, IAN sacs, kunna övertyga tillräck- — Centralt och smidigt. Fenomet med lättill- — han fundera över alla oanvända bilar som stod vas av användarnas rykte. webbsajter ligt många av stadens invånare att göra sigav gängliga bilar som förhandsprövade med- = på gator och garageuppfarter. Inspirerad av Hon hävdar att sökmöjligheterna på in- som låter med sina egna bilar när de kan finna en ledig lemmar bara kan köra iväg och betala per tim- = socialt nätverkande började han via RELAY RI- ternet erbjuder en ny form av säkerhet som i 2 bil för den obligatoriska shoppingresan. me eller halvtimme kallas car sharing. Idén = besiårlänka bilägare som söker hjälp att be- sig innebär en ny kulturparadigm. grannar låna Beläget på andra sidan Hudsonfloden från = är ursprungligen europeisk, men i USA är tala månadskostnaden med billösa invånare ”En användares beteende inom ett nät- pengar, New York, har Hoboken bara 41 000 invåna- = det zipcAR som är den överlägsna jätten med = villiga att betala för att stundtals ha tillgång verk kommer att styra hans möjligheter inom elverktyg, re på en yta av 3,3 kvadratkilometer. Invånar- = 9 000 bilar på 4 400 platser runt omilandet. = till en bil. Liksom de andra företagen instal- ett annat” dammsu are na har länge klagat över trafiken, ochöver den Med kategoriseringen bilutlåning vill företa- — lerar han en sensor i vindrutan, och bilen kan Skeptiker påpekar dock att tidigare för- g tid det tar att finna en parkeringsplats. gen skilja sig från de traditionella biluthyr- = öppnas medett svep över sensorn av ett elek- sök med kollektivt ägda cyklar på amerikan- eller Corner Cars startade i somras med bara42 ningsfirmorna, med geografiskt otillgängliga — troniskt medlemskort. Medan Zipcar tar 7-17 ska universitet resulterat i stölder och höga c ampingbilar. På två års sikt hoppas Sacs att 750 bil- = garage och tidsödande och krångliga uthyr- = dollar per timme (inklusive bensin och för- reparationskostnader. Tar användaren stör- : ägare ska ha givit upp sina bilar, och därmed = ningsprocedurerer. Men de etablerade hyrfir- = säkring), ligger Relay Rides priser något läg- re ansvar så snart han sett ägaren i vitögat el- utrustning lättat parkeringsbekymren för de övriga. morna känner uppenbarligen av konkurren- = re. Men då kan bilen ha några år på nacken … ler talat med honom i telefon? av varandra”

Nordea

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."