Utgiven i Forum nr 1988-10

Flnlaysons kvarter i omdaning

av Peter Nordling Forum 1988-10, sida 10, 02.06.1988

Taggar: Personer: Orvo Laine Teman: ekonomi

Arkitekter stuvar om

Finlaysons kvarter

En väsentlig del av Tammerfors centrum kommer att ändra skepnad. Fastighetsbolaget Tammerfors Fastighets Invest har köpt in Finlaysons byggnader och nu inleds ett unik saneringsprojekt.

den nya, ständigt växande skaran a fastighetsbolag som med varierande framgång tävlar om placerarnas gunst. | slutet av fjolåret köpte företaget Finlaysons fastigheter i det kvarter som begränsas av Satakunnankatu, Kuninkaankatu och Tammerkoski. Köpesumman var 170 Mmk och samtidigt gjordes ett 99 års arrendeavtal för den 7,5 ha stora tomten. Tammerfors Fasighets Invest har också en option på att hyra tomten för de följande 99 åren. Förfaringssättet beror på att lagen inte tillåter längre hyresavtal.

Bakom bolaget står Asko som för några år sedan förvärvade Finlayson. Då Tammerfors Fastighets Invest grundades satte Asko in 115 Mmk i aktiekapital. Senare har aktiekapitalet höjts till 185 Mmk genom en emission till allmänheten. Dessutom förfogar boaget över en emissionsvinst på 10 Mmk.

VD Orvo Laine berättar att ytterligare kapital skall tas in genom en riktad emission ill. storinvestererare. Bolagsstämman har beviljat en fullmakt för en 85 Mmk:s emission och 26 Mmk av denna är redan tecknad och betald. Nya aktionärer är Föreningsbanken och Pensions-Varma.

To Fastighets Invest Ab hör till

Miljardprojekt Men de här pengarna förslår inte ännu långt. Det Laine talar om är ett miljardprojekt. Åtminstone skall det vara värt det då det står klart. Men det blir en bra bit in på 90-talet.

Tammerfors Fastighets Invest är så till vida unikt att substansen i företaget är et enda stort saneringsprojekt. Finlaysons gamla byggnader har en sammanlagd yta på över 100 000 m2 — Strategin är att allt eftersom Finlayson flyttar till andra lokaliteter renovera byggnaderna och hyra ut eller sälja åt företag, berättar Laine.

— Men, säger han, det finns egentligen inga begränsningar för vad utrymmena skall användas till. Det kan bli fråga om fabriker, kontor och bostäder.

Vad som slutligen kommer att finnas i byggnaderna och hur kvarteret kommer att byggas om är det ingen som vet I detta skede, Det som däremot är klart är att det inte blir något köpcentrum i stil med Koskikeskus.

Asko och Finlayson har tillsammans med Tammerfors stad utarbetat ett PM om möjligheterna att utveckla området. Och inom kort utlyser Tammerfors Fastighets Invest en arkitekttävling. Fem tävlande arkitekter — en av dem från ett annat nordiskt land — har redan utsetts. Vilka de är I skrivande stund en hemlighet men uppgifterna torde offentliggöras i dessa dagar.

Radikala lösningar Laine berättar att både han och stadens representanter är öppna också för radikala och okonventionella förslag. Det enda som måste bevaras är Finlaysons gamla fabrik från 1836. Huset är nämligen landets äldsta sexvåningshus. Den gamla direktörsbostaden och några, för stadsbilden viktiga, fasader bevaras också.

Men om arkitekterna finner lämpliga lös Peter Nordling

Text:

VD Orvo Lain ningar för de befintliga byggnaderna kan det väl hända att förändringarna inte blir så stora.

Stadsbilden förändras dock säkert i oc med att området nu är alltför slutet. Det beyder att åtminstone en tunnel måste göras under den stora tegelfasaden och Satakunnankatu. Enligt Laine har företaget ett bra utgångsläge. Kvadratmeterpriset på de inköpa Iokalerna blev endast 1 700 mark. Företaget dras inte heller med någon tung räntebörda.

Placerarna sve frots detta och trots att projektet bör te sig intressant för nästan vem som helst blev emissionen inte den framgång man kanske hade väntat sig. Resultatet blev att bolaget ick endast ca 200 nya aktionärer och att moderbolaget Asko blev tvunget att teckna över 90 procent av emissionen. Nu hoppas man att B-aktien skall tas till notering på mäklartistan.

I emissionen bjöds 1 miljon aktier ut till allmänheten. Teckningspriset på aktien, som nominellt lyder på 50 mark, var 60 mark. Räknar man fram ett substansvärde direkt ur balansräkningen är det 55 mark.

-— Självfallet räknade vi med ett större intresse. Men vi var nog medvetna om svårigheten att konkurrera med flera andra fastighetsbolag, säger Laine och tillägger att förväntningarna på avkastning borde vara högre på hans bolag än på de fastighetsbolag som enbart sitter och väntar på värdestegringen.

Att placerarna skulle ha försmått aktierna för att de var röstvaga B-aktier (Asko kontrollerar 89,3 procent av rösterna) tror han inte.

— Det är enda sättet att garantera att helheten förverkligas, säger han.

Emissionsresultatet ger en fingervisning om att det inte finns utrymme för speciellt många nya fastighetsbolag som vill åt placerarnas pengar.

Laine har redan en vision om att branschen står inför en strukturrationalisering då de andra branscherna börjar vara klara. När detta sker har han dock ingen klar uppfattning om. .

10/1988 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1988-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."