Utgiven i Forum nr 1994-11

Fondförsäkringar flexibelt sätt att spara

av Christian Schönberg Forum 1994-11, sida 18, 15.09.1994

Taggar: Teman: sparande

londanknutna (United

Linked) liv- eller pen sionsförsäkringar ger den långsiktiga spararen samma skattemässiga fördelar som motsvarande traditionella — försäkringsformer. Fondförsäkringarna är ofta flexiblare än traditionella försäkringar — placeraren kan nämligen själv välja hur han vill allokera sitt sparkapital samt när, var och hur han vill lyfta sitt kapital.

För bedömningen står Tom Strandström, analytiker vid Finlands Fondbörs Ab i Helsingfors. Företaget fungerar som specialrådgivare i fondförsäkringsfrågor i nära samarbete med existerande mäklarföretag på marknaden.

I princip består försäkringspremien av en riskdeloch en spardel. Kostnaden för riskdelen är dock i vaniga fall negligerbar. Försäkringen bör därför jämföras med en fondplacering. Den skattemässiga särbehandingen av fondförsäkringar ger oftast försäkringen en högre effektiv avkastning än samma placering direkt i onden.

Välj själv! — I motsats till traditionell iv- eller pensionsförsäkring där försäkringsbolaget efter eget gottfinnande placerar kapitalet, kan den långsikiga spararen vid tecknandet av en fondförsäkring själv välja hur kapitalet skall örvaltas, säger Strandström. Kapitalet placeras oftast i fonder, aktier eller obligationer men även andra offentligt noterade tillgångar är möjliga. Genom separat överenskommelse med försäkringsbolaget kan även annan förmögenhet överföras under försäkringsavtalet. Det är i allmänhet möjligt att uppta lån

Christian Schönberg

Fondförsäkringar flexibelt sätt att spara

Fondförsäkringarna har i Sverige på fyra år erövrat mer än femtio procent av totalmarknaden för frivilligt försäkringssparande. Populariteten ger vid handen att potential även finns i Finland.

från försäkringsbolaget mot en försäkring. Fondförsäkringarna är likvida och kan återköpas utan avgift efter en period som typiskt är 4…8 år. Av befintliga produkter på kapitalmarknaden kan placeraren välja en kombination som motsvarar hans riskpreferens. Möjligheten att välja mellan hundratalet fondförvaltare i världen erbjuder en mycket effektiv riskspridning, eller m.a.o. diversifiering.

Avkastningen

Försäkringens avkastning beror på avkastningen i den valda placeringsfonden. Den förväntade riskjusterade avkastningen är högreien fondförsäkring än ien traditionell försäkring, I praktiken kan dock värdet på en fondförsäkring minska.

I en traditionell liv- eller pensionsförsäkring beror Örsäkringens indexgottgörelse på avkastningen av örsäkringsbolagets placeringsverksamhet. Om verksamheten inte är lönsam får örsäkringstagaren ingen indexgottgörelse, vilket i praktiken innebär atten traditionell försäkring sålunda inte är riskfri.

Skattemässiga fördelar

Den effektiva avkastningen i en fondförsäkring är i de flesta fall betydligt högre än avkastningen i en fondplacering, på grund av de skattemässiga förmånerna för försäkringar. Grovt taget är en pensionsförsäkringspremie avdragbar i inkomstbeskattningen = till 50 000 mark per år.

— Genom att utnyttja makes eller makas avdrag kan en person avdra maximalt 100 000 mark per år. Avdragen kan i vissa fall även bli större, säger Tom Strandström. Pensionsförsäkringspremie är även avdragbar till 50 000 mark per år i företagsbeskattningen.

En sparlivförsäkrings avkastning är beskattningsbar enligt skattesatsen för kapialinkomst. Försäkringen är icke beskattningsbar förmögenhet. För de närmast anhöriga är en sparlivförsäkring fri från arvsskatt. En ivförsäkrings kapital är gåvoskattefritt för de närmast anhöriga.

En väsentlig skattemässig ördel är att en såsom engångsprestation = erlagd dödsfallsersättning på basen av vilken försäkring som helst är skattefri för de när mast anhöriga i rakt uppeller nedstigande led. I detta fall överförs såväl kapital som avkastning skattefritt till anhöriga i form av en försäkringsersättning.

Skattefritt offshore

De utländska skattefria så kallade offshore försäkringsbolagen är för den finländska placeraren i de flesta fall ett gott alternativ. — Det är ur spararens perspektiv ologiskt att på förhand binda sig att betala skatt om man inte med säkerhet vet var man kommer att lyfta försäkringen. menar Strandström. Den skatt man betalar i framtiden kan vara mindre än den skatt man förbinder sig att betala vid tecknandet av en finsk pensionsförsäkring där försäkringsbolaget i varje fall innehåller skatt. Tills vidare är de utländska försäkringarna inte skattebelagda.

Svårt hitta rätt mix

Hur skall då en oinitierad klara sig i fonddjungeln — Att välja mellan flera olika fondförsäkringar är svårt, det måste medges säger Tom Strandström. Att välja mellan tusentals tillbudsstående fonder är utan mer djupgående analys ännu svårare. Dessutom varken vill eller hinner folk sätta sig in i alla frågeställningar som berör placerande.

Inflation, räntenivå och den ekonomiska utvecklingen i olika regioner eller på det internationella planet är inte lätta för en amatör att överblicka.

Det finns tusentals olika fonder som placerar på nationella marknader eller internationellt. Fondrådgivaren kan vara en lönsam inkörsport till en skräddarsydd personlig placering. 9

Pengar & placering fortsättnin med den högsta marginalskatten medan pensionen tillfaller den med den lägsta. Sparförsäkringarna är ofta effektiva — skatteplaneringsverktyg för förmögna eller höginkomsttagare. Då dessa oftast inte behöver mer försäkringsskydd än vad det lagstadgade pensionsskyddet redan erbjuder dem, konstrueras sparförsäkringar s 1 att de liknar vanliga placeringar.

När placeringsfonderna nu har blivit det populäraste placeringsinstrumentet — för privatpersoner — vips, uppstår unit linked-produkter.

Försäkringselementet hålls vid det minimum som skattereglerna tillåter för att placeringen skall beskattas som en försäkring. Lagstiftaren har redan delvis täppt till denna lucka genom att sl ast Övre gränser för hur stora avdragen för pensionspremierna kan vara,

Vad behöver Du?

Det viktiga för kunden blir att själv ha klart för sig om det är försäkringsskydd familjen behöver, eller om man är ute för att placera pengar. I synnerhet om produkten marknadsförs av andra än försäkringsexperter, kan man inte vara säker på att säljaren a produkten själv ens kan skilja mellan dessa. Den uppfattningen får man åtminstone om man läser de broschyrer som sparförsäkringarna marknadsförs med.

För en privatperson är försäkringar och placeringar ändå två helt skilda produkter. och det finns sällan något naturligt behov att paketera ihop dessa — i synnerhet som produkterna snabbt blir komplexa och förvirrande. 9

Utgiven i Forum nr 1994-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."