Utgiven i Forum nr 1977-08

Förbättra lönsamheten täpp till kostnadsläckagen

av Jarl Regner Forum 1977-08, sida 23-24, 04.05.1977

Taggar: Teman: lönsamhet

Förbättra lönsamheten täpp till kostnadsläckagen

För att få igång åtgärder, som verkligen förbättrar lönsamheten i företaget eller på avdelningen/ansvarsområdet, är det av största vikt att personal på alla nivåer blir engagerad. Det gäller att genom rätt utformad utbildning och information skapa intresse och kostnadstänkande i företaget.

=» Väsentliga och bestående resultat har verkligen visat sig vara möjliga att ernå, men endast geno — planmässig, målsatt aktio — på bred front (från inköp till leverans — aktiv medverkan från de anställdas sida oc — konsekvent uppföljning i samråd med företagsledningen.

Att bygga upp lönsamhetstänkande och kostnadsmedvetandet i ett före tag, på alla organisationsplan, dä sådant tänkande inte tidigare fun nits, tar tid. Det gäller nu att få fol i företaget att tänka på ett nyt sätt.

Gå till gräsrötterna

Kanske vi i alla tysthet förbigår frå-. gan varför det blivit så och i stället undersöker vad som kunde göras, för att äntligen rätta till tankarna kring lönsamhet och kostnader.

Det är nu hög tid att äntligen ge ända ned till gräsrötterna verklighetsnära undervisning i företagsekonomiska frågor. Frågor, som inte hittills berörts med dem, som verkligen kunde inverka på kostnader och lönsamhet. Vi skall hoppas, att det äntligen börjar ske.

Man kunde ju börja med att ställa några frågor …

Vad är din inställning till de sk ökade kostnaderna? Är det enligt din mening vettigt (och lönsamt) att syssla med allt företaget idag sysslar

FORUM 8/7 med??? Ta upp frågan med din chef.

Lönsamhet är ju intäkter minus kostnader, men vad är kostnad?

Vad är inställningen till kostnader i det företag Du arbetar i?

Inser man att kostnad är resurs, som skall användas till att åstadkomma intäkter ‘Tänk på, att kostnad kan vara medel till nya intäkter. Genom att öka olika insatskostnader, tex genomförande av kommunikation i någon av formern — företagsanpassad utbildnin — anpassad undervisning i företagsekonomi, lönsamhetstänkande oc kostnadsmedvetand — lönsamhetsinriktad marknadsförin — reklam och andra säljfrämjande åtgärde åstadkommer man nya intäkter.

Dessa verksamheter går in i varandra. För att fungera framgångsrikt måste de samordnas. Inte köras separat som — tyvärr — nu så ofta är fallet.

” Man skall inte spara sig till döds”

Ekvationen lönsamhet = intäkter minus kostnader torde vara känd för de flesta, som har att göra med ekonomi.

Kostnad är en resurs, som skall användas till att åstadkomma intäkter. Inte lämnas outnyttjade.

Men alla förstår tydligen inte vad som innefattas i begreppet lönsamhet och kostnad…

Det kan ju inte vara lönsamt att ”skära” bort intäktsbringande marknadsföringsåtgärder . . . Tvärtom.

Man skall Inte spara sig til döds!!!

Det verkar som om de, som leder detta arbete inte själva har gjort riktigt klart för sig vart företaget syftar med sina (uteblivna) insatser och ännu mindre vilka samband detta har med andra funktioner inom företaget…

Eller vad skall man säga om beslutsfattare, som ”sparar” genom att minska eller helt skära ned just sådana resurser, som åstadkommer intäkter??? Otroligt. Men sådant sker i företag, där mindre kostnadsmed vetna människor är med och gö ”nedskärnings- och sparprogram”. Varje dag. Ett behov av företagsekonomisk utbildning och utveckling tycks verkligen finnas.

Men vi kan fortsätta med att ställa frågor.

Har Du lönsamhetsanalyserat din avdelning, ditt ansvarsområde, din varugrupp?

Har Du tagit reda på olika slags kostnader? : Sambanden mellan olika ekonomiska faktorer samt storleksordningen av olika kostnader?

Kostnadsläckage

Vad vet du om kostnadsläckage, vad är det för någonting? Kostnadsläckage betyder, att det i verksamheten uppstått onödiga, eller i förhållande till resultatet oproportionerliga kostnader.

Detta resulterar i dålig ekonomi, som i praktiken betyder detsamma som låg produktivitet, eller intäkt/insats. Typisk inställning till olika slags kostnadsläckage är att ma — anser dem ”höra till saken — nonchalerar de — inte uppfattar dem som ”störande” på något sät — tar dem som någonting ”man ändå inte kan göra nånting åt”.

Detta enorma slöseri med resurser beror på att man inte varit tillräckligt kostnadsmedveten. Man har arbetat ”i god tro”. Man har ju inte vetat så noga vad det kostar…

Vänd 23

Det gäller att identifiera kostnadsläckagen

Man borde i företag berätta och informera mera om vad det kostar. Ge kostnadsfakta om arbetskostnader, materialkostnader, underhållskostnader, marknadsföringskostnader, transportkostnader, lagerhållningskostnader mm.

Då skulle folk veta mera om ”vad det egentligen kostar oss”.

Som ett resultat av bättre kostnadsmedvetande, börjar folk så småningom att identifiera vissa företeelser i sin närmaste arbetsomgivning som kostnadsläckage. Då börjar ma . skönja de första tecknen på att för ändrings- och utvecklingsarbetet har gett positivt resultat! . Kostnadsläckage finns lite varstans — och i ett otal former. Läckage, som försämrar det resultat Du försöker åstadkomma. Det är alltså fråga om ditt resultat. Hur Du kan inverka på det, förbättra det.

”Minska det heliga avdelningstänkandet — hjälp grannen att se över staketet”

Du, som resultats- och kostnadsansvarig kan

FÖRBÄTTRA DITT RESULTAT GENOM ATT:

Minska på onödigt arbete, hjälpa till att utveckla mer ekonomiska arbetsmetoder

Minska på vänte- och andra spilltider Minska på omarbete och kassation Minska på all slags spill . Förbättra, förenkla tillvaratagandet av dyrbart råmaterial

Förenkla, förbättra maskiner och verktyg

Förbättra arbetsplatsens ordning, anställningsprocedur, introduktion och instruktion av nyanställda

Förbättra samarbetet, arbetsledarnas och medarbetarnas attityder

Minska det ”heliga” avdelningstänkandet — på alla plan

Hjälp din granne ”att se över staketet”

Stick själv huvudet över planket

Med vilka borde Du kanske etablera ett synnerligen lönsamt samarbet 24

Påverka marknadsutbytet (försäljningsvärdet x täckningsgraden minus marknadskostnaderna)

Anpassa kapitalet, som binds upp i lager och kundfordringar Precisera olika resultats- och kostnadsansvarigas EKONOMISKA ANSVAR uttryckta i lämpliga förhållandetal eller styrmål

Ge och få behövlig ekonomi-information.

”Problemet är inte att finna möjligheter, utan att välja rätt bland olika möjligheter”

DU KAN FÖRBÄTTRA MARKNADSUTBYTET genom att:

SÄNKA marknadskostnaderna -— vid oförändrad täckningsgrad (den procentdel, som täckningsbidraget utgör av försäljningsintäkterna) och försäljningsvärd ÖKA försäljningsvärdet — vid oför ändrad täckningsgrad samt oförändrade marknadskostnader

FÖRBÄTTRA täckningsgraden — vid oförändrat försäljningsvärde samt oförändrade marknadskostnader geno — lägre produktkostnader — ökat pris (eller värde för kunden) —- förändrad produktmi —- genom att motivera och informera medarbetarna att satsa hårdare på produkter eller lösningar, som ge hög täckningsgrad

Det finns många sätt att förbättra ett företags eller en avdelnings resultat.

Var och en kan påverka resultatet geno bättre planering metodiskt handland rationellt utnyttjande av arbetstide utvecklande av bättre management

Problemet är vanligen inte att finna möjligheter till att förbättra lönsamheten, utan att välja rätt bland olika möjligheter.

”Det krävs kännedom om vissa verktyg och ett viktigt verktyg är grupparbetstekniken 2?

Detta kräver ett åtgärdsprogram, vars målsättning är att — förbättra lönsamheten inom olika ansvarsområden (produktion, marknadsföring, «<materialhantering, administration) — täppa till kostnadsläckage — aktivera personresurserna — åstadkomma grupparbete i arbetsledning, smågrupper 1. Inventera eventuella läckage — inventera verktyg och metoder —- inbjud deltagarna att medverka till utveckling — inför personligt kostnadsansvar — initiera, utveckla, förändra 2. Analysera, värdera, prissätt och prioritera, ställ mål 3. Planera och genomför 4. Följ upp ”Att förbättra lönsamheten”, förutsätter en kostnadsmedveten personal, uppställande av styrmål, planerad rapportering, jämförelser, uppföljning. Vidare skall personalen vara motiverad att deltaga, både i förberedelser och förverkligande av eventuellt förändrings- eller utvecklingsprogram. Dessutom fordras kännedom om vissa tekniker, ”verktyg” i företagsledning. Ett viktigt verktyg är grupparbetstekniken. Det har visat sig, att : en grupps effektivitet inte endast är organisationsförmåga eller expertkunnande, utan snarare en mer allmän förmåga hos gruppmedlemmarna att skapa insikt om hur de själva arbetar, hur tillgänglig tid tillvaratas, hur andra känner, hur tillgängliga resurser tillvaratas osv. En dylik insikt är svår att tillägna sig, men den kan byggas upp — med rätt teknik. Det är ingalunda fråga om någonting ”kampanjbetonat”, utan et kostnads ‘företagsanpassat program, vars än damål är att undersöka, utveckla och förbättra lönsamhetsstyrningen samt inventera och täppa till eventuella kostnadsläckage. - Jarl Regner

FORUM 8/77

Utgiven i Forum nr 1977-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."