Utgiven i Forum nr 1977-08

Framtidsvyer: Förtidspension ä la carte

av Rolf Ekman Forum 1977-08, sida 15-16, 04.05.1977

Taggar: Teman: pensionsålder

Framtidsvyer: Förtidspension å la carte

Frågan om en rörlig pensionsålder har redan aktualiserats i Finland. Inte så att saken skulle ha tagits upp i riksdagen eller regeringen; de facto har ingen krävt en allmän revidering av pensionsåldern.

Saken har aktualiserats i praktiken. Vid senaste årsskifte förtidspensionerade Nokia omkring 50 tekniker och arbetsledare utan alltför stor publicitet: saken togs upp i tv-nyheterna men det var också allt.

=» Ett annat exempel på aktualiseringen minns vi väl alla: tågklarerarstrejken i vintras som slutade först efter det president Kekkonen ingrep och förklarade det omoraliska i en strejk för sänkt pensionsålder i ett ekonomiskt nödläge. Det som ingen nämnde den gången, var att man tex i Frankrike avtalsvägen har utsträckt lokförarnas lägre pensionsålder att gälla hela järnvägspersonalen…

Frågan om en rörlig pensionsålder kommer med säkerhet att bli föremål för ett allt intensivare intresse under de närmaste åren, inte bara i Finland, utan i hela den industrialiserade västvärlden,

Västvärldens ekonomiska samarbetsorgan OECD har studerat frågan om rörlig pensionsålder redan. Man har kommit fram till två till synes rakt motsatta opinioner: det finns en utbredd önskan att bli pensionerad tidigare, och det finns också en utbredd önskan om att få arbeta efter den normala pensionsåldern. När Nokia förtidspensionerade omkring 50 tekniker, arbetsledare och motsvarande funktionärer främst vid Kabelfabriken i Helsingfors och Kantvik gick det till så här: Med hänvisning till det rådande ekonomiska läget och företagets konkurrensförmåga valde man att förtidspensionera sådana tekniker och arbetsledare m fl som inom ’ 3 år skulle uppnå normal pensionsålder. Genom vissa arrangemang garanterades alla som hade nödiga tjänsteår full normal pension, samt som extra påhäng också det som fattades från normal folkpension. Dessutom fick de förtidspensionerade åtminstone till en början bo kvar i bolagets bostäder om de så ville; de fick ge FORUM 8/7 nomgå grundlig hälsovårdskontroll osv. Det hela gick mycket smidigt till, och enligt uppgifter före förtidspensioneringen var det endast 2 eller 3 som motsatte sig arrangemanget.

Organisationerna. var något irriterade, eftersom ingen hade förhandlat med dem.

När FFC tillfrågades (frågan gällde inte FFC den här gången, men eftersom det var frågan om ett helt nytt förfarande på våra arbetsmarknader, var man intresserad) sade man klart ifrån ”FFC anser att arbetskraftpolitiken inte skall skötas med hjälp av pensionspolitiken.” Ord och inga visor alltså där. : Det var frågan om en arbetskraftspolitisk åtgärd, det medgav också företaget, även om man förnekade att man helt följde ett önskemål som EEC:s kommission uttalade föregående sommar: hellre förtidspensionera äldre arbetskraft än ha för många unga arbetslösa.

Motiven

När man granskade motiven för e - förtidspensionering (och för arbet efter normal pensionsålder) i OECDrapporten, kom man fram till följande: De mest vägande motiven till förtidspensionering var slitande arbete, otillfredsställande arbete, trötthet, önskan om mera fritid osv. I de flesta fallen vägde fruktan för mindre inkomst mest när det gällde att motivera arbete efter normal pensionsålder, men i många fall visade det sig också, att de som ville fortsätta att arbeta var rädda för att sysslolösheten skulle leda till emotionell vantrivsel. Man vill ha nå Vi lever längre

Enligt en undersökning som gällde åren 1966—70 har statistikcentralen räknat ut att männen i Finland lever i genomsnitt till 65.9 och kvinnorna till 73.6 års ålder. Skillnaden till motsvarande undersökning som gällde föregående 5-årsperiod var för männens del 6 månader och för kvinnornas del 1 år. Räknar man bort den statistiska synvillan, kommer man fram till att 61/0 av männen uppnår 65 års ålder. 82 2/ av kvinnorna blir lika gamla.

De män som uppnår pensionsålder, hinner i genomsnitt njuta av pensionen i 11 år. Kvinnorna hinner njuta i 14 år.

Over 65 år

Pensionärerna utgjord år av befolkningen 1950 6.7 /o 1973 10.2 9/0 2000 ca 12 Y gonting att göra, känna sig ”aktiv”.

I Nokia-fallet, som hittills är det enda inhemska förtidspensioneringsfallet av större mått, sade många av de förtidspensionerade, att de hör till den kategori som var med fem år i kriget. Kriget slet ut oss i förtid, sade en av de pensionerade i tv-intervjun. :

I OECD-rapporten (en mellanrapport om ett synnerligen komplext problem) ser man många möjligheter till en flexibel övergång från full aktivitet till pensionärstillvaro — man kallar det för ”pensionering å la carte” i rapporten.

Frankrike

I Frankrike har man fört en omfattande kampanj för en allmän sänkVänd 1 ning av pensionsåldern från nuvarande 65 till 60 — med samma pensionsförmåner. Hittills har man inte kommit så långt. Man kan i Frankrike pensionera sig efter det ma -har fyllt 60 år, men då tillämpa lägre pensioner. Inom olika företag och organisationer erbjuds arbetarna olika pensionsschema, av strukturell - och arbetskraftpolitiska skäl, me alltid till lägre än full pension. Arbetsoförmögna kan dock få full pension vid fyllda 60 år. Vissa yrkesgrupper, statstjänstemän, militärer har olika av säkerhetsskäl betingade åldersgränser för full pension, Ofta är de dock bara beroende av tradition, t ex en lärare vid en elementärskola pensioneras vid 60 år. Statsjärnvägarna i Frankrike ger numera genom avtal samma pensionsrättigheter åt hela sin personal som ursprungligen av säkerhetsskäl gavs åt lokförarna. I Frankrike kan en pensionär ta ett nytt arbete utan att därför förlora sina pensionsrättigheter. Ett undantag finns, åtminstone på papperet. Man kan inte ta anställning i ett företag som anlitar samma pensionsanstalt som den pensionsbetalande arbetsgivaren anlitar. Men även här förekommer det att man ser mellan fingrarna.

Under de senaste åren har många företag (Saviem, Gillette) gått in för en kortare arbetsvecka till full lön för de äldsta arbetstagarna.

Förenta Staterna

Den normala pensioneringsåldern i i USA är 65 år, men man kan pensio . neras (med lägre pension) redan efte det att man har fyllt 62 år. Statsanställda (förbundsstaten) kan pensioneras vid 55 år, om de har 30 arbetsår bakom sig. The United Automobile Workers (ett av de starkaste amerikanska fackförbunden) har genom avtal säkrat sina medlemmar ungefär likadana rättigheter. Enligt en undersökning som gjordes i USA åren 1968-70 var närmare hälften av alla pensionärer på ett eller anna sätt förtidspensionerade.

England

I England är den normala avgångsåldern för män 65 år och för kvinnor 60 år (för närvarande pågår en våldsam kampanj för lika rättigheter oberoende av kön, som kan leda till att avgångsåldern för kvinnor höjs till 65 år). Många företag och organisationer har egna avtalsmässiga lägre avgångsåldrar.

Om en pensionär arbetar i England 1 minskar pensionen med den förtjänade lönen utöver ett visst tak (år 1974 var taket ca 13 pund per vecka). Den här bestämmelsen sägs ha tillkommit för att minska pensionärernas lust att ta heltidsarbete.

Man arbetar ganska gärna efter pensionsåldern i England. År 1971 spe lade 19.5 9/, av männen över 65 å en aktiv roll inom arbetslivet. Tio år tidigare var andelen 24?/) och år 1931 var den hela 48/0. Av kvinnorna arbetade bara 6.5 9/0 efter pensionsåldern (år 1971). En del företag iämnar gärna vägen till pensionsåldern för sina anställda. Tex träffades vid statsägda Leyland ett avtal som ger en möjlighet för män att pensionera sig vid 63 och för kvinnor vid 58 års ålder om de så önskar. Pensionen sjunker då till 80/0 av den normala pensionen. De äldre använder enligt en undersökning sk flextid mer än de yngre (arbetstiden växlar med + — 2 timmar vid början respektive slutet av arbetsdagen.)

Tyska förbundsrepubliken

I Västtyskland sänktes avgångsåldern år 1973 från normala 65 år till 63 år för dem som hade minst 35 arbetsår bakom sig, och för dem som hade minskad arbetsförmåga till 62 år. År 1973 valde mellan 50 och 60 procent av dem som de nya bestämmelserna berörde, att tillämpa dem.

Om man avgår med pension vid 65 års ålder, kan man fritt ta ett nytt jobb och ny lön. Men avgår man med pension tidigare, gäller stränga regler. Man kan arbeta 3 månader i året utan. inkomsttak utan att förlora pensionsförmånen. I övriga fall gäller 3/10 av lönen som inkomsttak med bibehållen pensionsförmån. Förbundsregeringen har låtit förstå, att man kommer att se med gynnsamma ögon på halvtidsarbete för pensionärer. Också i Västtyskland växlar det officiella intresset med arbetsmarknadsläget: då arbetslöshet råder ges inga extra förrmåner, men under högkonjunktur ser man gärna mellan fingrarna om nåson vill jobba trots uppnådd pensionsålder.

Olösta frågor

I samband med OECD-undersökningen av pensionsfrågan (som ännu pågår) uppstod en rad frågor, som man i mellanrapporten ställde upp som en grund för den fortsatta undersökningen.

Frågorna lyder 1) Varför skulle avgångsåldern vara samma för alla? Eller samma fö alla inom en och samma yrkesgrupp? Varför inte gå in för övre och nedre åldersgränser som skulle medge individuell övergång från aktivt yrkesarbete till pension enligt vissa fasta regler 2) Varför skulle äldre människor ställas inför den situationen att deras inkomster plötsligt skärs ned med i de flesta fallen en betydande del? Deras behov minskar ju inte lika plötsligt. Varför inte erbjuda åt dem som så önskar en längre övergångstid från full aktivitet till fullt avstående från all yrkesaktivitet 3) Varför inte erkänna äldre människors rätt till fortsatt arbete ef “ter uppnådd pensionsålder utan att avdra från pensionen? Det här skulle ske så, att de också i fortsättningen skulle betala. sina socialskyddsandelar.

  1. Varför inte höja pensionen efter en dylik efter-pensionsåldern-arbetsperiod som en erkänsla för det tillskott som de tillfört ekonomin under nämnda period?

Pension å la carte

OECD-experterna anser att man redan nu kunde gå in för ett system med pensionering i två skeden. Man skulle gradvis kunna minska sin arbetsinsats, och till en början få en mindre del av sin pension. Samtidigt skulle man inbetala socialavgifter för den förtjänade lönens del. Detta skulle fortsätta så länge den anställda arbetar, oavsett åldern. När man sedan helt och hållet pensioneras, skulle man få normal pension, Eventuellt minskad med ett uträknat be Jopp, som motsvarar den pensions andel man fått under den gradvisa övergångstiden. Slutpensionen skulle givetvis bli större om man avgår med pension efter normal pensionsålder. Samtidigt skulle man så att säga legalisera arbete vid sidan om normal pension. Man har också tänkt sig den möjligheten att man vid uppnådd 50 eller 55 års ålder skulle få rätt att ta ut 6 månader i året (fullt betald) som ”sabbatstid”, mot att pensionsåldern höjs i motsvarande grad. Dessa är än så länge bara förslag, men förslag som diskuteras i allt fler länder. Det är nämligen så, att pensionärerna som grupp relativt sett hela tiden ökar. Samtidigt ökar också deras politiska inflytande, det beror på att livslängden på grund av medicinska framsteg hela tiden blir längre, samtidigt som nativiteten på grund av andra skäl tycks minska. Rolf Ekman

FORUM 8/77

Utgiven i Forum nr 1977-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."