Utgiven i Forum nr 1997-12

Företag som emotionella arenor

av Minna Hiillos Forum 1997-12, sida 32, 15.12.1997

Taggar: Teman: företag

F Li 2 LJ 6) « Z < 2

Skribenten är tf. överassistent vid Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelshögskolan.

”De emotionella verkligheten tränger sig på också till organisationsforskarnas elfenbenstorn.”

Minna Hiillos

FÖRETAG SOM EMOTIONELLA ARENO eller Lämnar du känslorna hemma när du åker till arbetsplatsen en rationella aktören är organisationsteorins drömpojke. Han är en bra beslutsfattare. Han drar sina slutsatser på basen av fakta. Den rationella aktören agerar i en rationell organisation och fattar rationella beslut. Det är en glädje att styra och kontrollera den här typens organisatoriskt beteende.

Den västerländska och speciellt den manliga västerländska kulturen tror på att organisatorisk ordning och ett effektivt förhållande mellan chef och underställd är ett icke-emotionellt område. Det klara strategiska tänkandet ska inte trasslas till med något så flummigt som känslor.

Vi som tillbringar den största delen av vår aktiva dag i organisationer vet dock att känslorna inte blir hemma när vi åker till jobbet. Vi upplever frustration och tillfredsställelse, förvirring, empati, ångest, glädje och sorg… Hela spektret av känslor är med. Vi agerar inte som robotar på våra arbetsplatser utan vi känner i förhållande till våra arbetsaktiviteter och vi omformar aktiviteter med känslor.

Organisationsforskarna har hittills i mycket ringa grad omfattat emotioner och känslor i sitt skrivande. Organisationsstudien är traditionellt definierad som ett icke-emotionellt område. Men den emotionella verkligheten tränger sig på också till organisationsforskarnas elfenbenstorn och på sistone har det uppstått en ny litteraturgren inom organisationsforskningen som fokuserar på känslor och emotioner.

I den engelska litteraturen på området gör man skillnad mellan känsla, feeling’ och emotion, “emotion’. En känsla är en subjektiv erfarenhet som ligger till grund för de flesta definitioner på emotion. När vi känner är vi medvetna om ett visst kroppsligt tillstånd, en rubbning, eller en mera diffus psykologisk förändring. Några känslor har sitt ursprung i erfarenheter eller förväntningar från vår barndom. Vi känner inte till källan för dessa känslor.

Men emotion definieras som det personliga yttrandet för ett sinnestillstånd eller en känsla som får sin mening i en viss kulturell omgiving. För att en emotion ska kunna uppstå krävs det kulturellt delade kommunikationssignaler kroppsspråk, miner, ett visst språkbruk etc. Emotioner får sin mening av den kulturella (nationella, lokala, organisatoriska) omgivningen.

De emotionella episoderna och de privata känslorna samstämmer inte alltid. Man kanske vill spela ledsen utan att känna sig ledsen. T.ex.

kan en skådespelare egentligen vara glad att han får spela ledsen. Emotioner kan uppfylla ett visst strategiskt mål i mänskliga förhållanden: man kan spela förbannad för att få en viss förändring till stånd eller man ser desperat ut för att få uppmärksamhet o.s.v.

Emotioner är också situationsbetingade. Vissa emotionella uttryck är lämpliga när man är på jobb och andra när man är på fest. Emotioner kan också bero på tillåtna rollnormer: roller som mamma, pappa, direktör, förman, sekreterare, man eller kvinna har olika frihetsgrader vad gäller känslouttryck.

Idealet med det rationella beteendet på arbetsplatsen är utmanat enligt forskaren Stephen Fineman (1996) på tre särt. För det första blandar sig emotioner i rationaliteten. Många forskare har påpekat att man inte kan tänka klart när man känner sig hotad på något sätt på arbetsplatsen. Man kan låsa sig att agera på fel sätt eller att kämpa för ett mål som redan är förlorat. Vi har svårt att medge att vi begått ett fel eller vill kanske visa att vi är konsekventa i vårt agerande och ger inte upp även om vi driver på ett ruttet fall. Det som vi ser som reella fakta ute i världen är förvrängt på grund av våra egna behov och önskemål, och speciellt av vår undermedvetna rädsla.

För det andra hjälper emotioner oss att agera rationellt. Människor på jobb följer inte alltid det rationella eller optimala sättet att utföra ett arbete. Relevant information kan utebli vid beslutsfattandet. Intuition eller fingerkänsla kan spela en roll. En rationell aktör måste nöja sig med den information som finns till hands. Och för att det helt enkelt finns för många alternativ att evaluera, är rationaliteten subjektiv och begränsad. Därför talar forskare ofta om en tillräcklig rationalitet. Vi måste fatta ett beslut med otillräckliga kunskaper och emotioner visar vägen. Utan emotioner är inte ens en approximation av rationalitet möjlig.

För det tredje är emotioner och rationellt beteende sammanflätade. En rationell aktör försöker maximera egennyttan som till fullo är genomsyrad av emotioner. När man överväger medel och mål är processen i hög grad emotionell.

Känslor kopplar oss samman med vår verklighet. De vinstmaximerande, rationella företagen är också emotionella.

Baserad till stor de! på Stephen Finemans presentation om Emotion and Organizing i Handbock of Organization Studies, Sage, 1996 (edited by Clegg, Hardy & Nord).

FORUM NR 12/97

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."