Utgiven i Forum nr 2011-11

Företagsledarna ser dystert på framtiden

av Mats Kockberg Forum 2011-11, sida 18-19, 24.11.2011

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2011

GALLUP

Företagsledarna ser dystert på framtiden

I Prognos-Forum. Pessimism präglar de finländska vd:arnas syn på de ekonomiska utsikterna. Det gäller såväl uppfattningen om den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland som förväntningarna på det egna företaget.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEXT x Hela fyra av fem företagsledare tror att ekonomin i landet försämras under de följande sex månaderna. Det är också fler chefer som förutspår en minskning av den egna faktureringen än de som räknar med tillväxt. Optimismen lyser därmed med sin frånvaroivår konkjunkturenkät Prognos-Forum.

Konsultbolaget Interpersona utförde enkäten för Forums räkning i månadsskiftet oktober/ november.

Prognos-Forum består av fyra frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländskaföretagen. Enkäten görs som en webbaserad undersökning per e-post och upp görs, administreras och analyseras av Interpersona. Svarsprocenten var denna gång 11. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan starten år 1993 och detta är därigenom den 37:e undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet april / maj 2012.

Hur tror Ni att den allmänna ekonomiska situationen i Finland utvecklas under de kommande sex månaderna 100 NH “För75 sämras” 50 25 ”Bibehålls” “För0 bättras” Sc Sc ÖS Cd AM 5 > > 2 5 CM 5 SF CM &

Den finländska ekonomin dyker

Den absoluta merparten (79 26) av företagsledarna utgår från att läget för den finländska ekonomin försämras under den kommande halvårsperioden. Bara var femte (19 26) räknar med status quo medan en försvinnande liten andel(2 26) vågar hoppas på att bättre tider stundar snart…

Vd:arnas syn på utvecklingen är påfallande pessimistisk och motsvarar på den punkten de nationalekonomers som hävdar att vi är på väg in i en recession. Medias fokusering på Grekland och andra europeiska länder i trångmål gör naturligtvis sitt för att skapa förstämning i chefsleden. Men även Finlands problem med sviktande offentlig ekonomi, brist på investeringar och en försörjningsbalans som utvecklas negativt präglar opinionerna.

Hur utvecklas Ert företags fakturering under de kommande sex månaderna 100 NH 75 50 “Bibehålls” 25 Minskar” “Ökar” 0 oo PA RN SS SS SG ST

Sämre business i egna företaget

Synen på det egna företagets utsikter är inte lika dyster som gällande det allmänna ekonomiska läget i landet - men också på denna punkt ser företagsledarna mörka moln vid horisonten. Nu tror bara var femte vd att det egna bolagets fakturering kommer att öka under vintern och våren. I de tre senaste enkäterna (våren 2010 och 201 samt hösten 2010) trodde sex av tio ännu på tillväxt.

Drygt hälften kalkylerar nu med oförändrad orderingång medan var fjärde räknar med en minskning. Förändringen till det sämre är drastisk och vittnar om att den allmänna optimism som ännu i våras florerade nu är som bortblåst …

Hur utvecklas Ert företags personalstyrka under de kommande sex månaderna 100 ” 75 - Bibehålls” “Minskar” 25 “Ökar” 0 9 &< & 9 S 9 2 5 SS 5 - 5 KR 5

Arbetslösheten ökar

De försämrade konjunkturförväntningarna återspeglar sig också i hur de verkställande direktörerna ser på antalet anställda i sina företag. Bara 14 procent aviserar nyanställningar - mot 36 procent i våras. Däremot tror 31 procent (vid senaste mätning 6 procent!) att arbetsstyrkan krymper. Drygt hälften av de svarande tror att personalstyrkan förblir vid nuvarande nivå. Resultaten indikerar att sysselsättningsläget förvärras. Ökad arbetslöshet belastar den offentliga ekonomin både genom stigande kostnader för arbetslöshetsunderstöd och genom minskade skatteintäkter. Att detta inte bådar gott för den privata konsumtionen säger sig självt vilket är ägnat att örsvaga företagens ekonomiska position.

TAPPAR FARTEN. Fyra av fem företagsledare tror att ekonomin i landet försämras under de följande sex månaderna.

Vilken är Ert företags allmänna policy just nu 10 50 ”Avvaktande “Defensiv” 25 “Offensiv 9 &Ä & I S > > S 4 g G N NV NV NN SS EE EC &S & SS I

Avvaktande hållnin Ännu vid senaste enkät beskrev över fyra av tio företagsledare sitt företags allmänna politik som “offensiv” Nu väljer bara drygt var femte vd detta svarsalternativ. Hälften av cheferna ser sitt bolags agerande som avvaktande medan var fjärde (i våras var femte) deklarerar att man nu handlar defensivt.

Också beträffande denna fråga är trenden klar: de finländska storbolagsdirektörerna räknar med att vintern och våren innebär kärva tider!

Utgiven i Forum nr 2011-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."