Utgiven i Forum nr 1996-05

Företagsledarna ser dystert på landets ekonomi

av Mats Kockberg Forum 1996-05, sida 28, 23.05.1996

Taggar: Teman: ekonomi

PROGNOS-FORUM

Mats Kockberg

Företagsledarna ser dystert på landets ekonom — läget för det egna bolaget dock fortfarande rätt ljus heferna i de stora och medelstora företagen tror inte att den allmänna ekonomiska situationen kommer att förbättras under den kommande sexmånadersperioden. Tvärtom tror hela 40 procent av VD-arna att läget skall försämras. Det visar resultaten i konjunkturenkäten Prognos-Forum, som nu för sjätte gången gjordes av konsultbolaget Interpersona för Forum. Företagsledarnas syn har på denna punkt blivit drastiskt mera pessimistisk jämfört med i höstas, då senaste motsvarande konjunkturenkät utfördes.

Den första frågan gällde hur VD-arna ser på den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland under nästkommande sexmånadersperiod. Bara 12 procent tror nu att situationen för bättras mot 42 procent ännu för ett halvt år sedan. Förskjutningen i negativ riktning är markant och talar sitt tydliga språk om att företagsledarnas allmänna syn är dyster! 37 procent tror att situationen försämras mot bara 11 procent i höstas. 51 procent (47 procent i november) tror att situationen bibehålls oförändrad.

Därmed har den trendförskjutning som kunde observeras senaste höst nu kraftigt stärkts. Näringslivets toppche fer ser inget ljus i tunneln — helhetsbilden är mörkare än på mycket länge.

Faktureringsförväntningarna fortfarande höga

Paradoxalt nog har den allmänna ekonomiska pessimismen inte märkbart smittat av sig på uppfattningarna gällande det egna företagets utveckling fram till hösten. På fråga nummer två om hur man tror att faktureringen i det egna bolaget skall utvecklas är differenserna jämfört med i höstas mycket små: 51 procent tror att faktureringen ökar (53 procent för ett halvår sedan), 12 procent tror på en minskning (9) medan 37 procent (38) utgår från att faktureringsnivån bibehålls oförändrad. Till de mest emotsedda enkätsvaren hör prognoserna gällande det egna företagets arbetsstyrka: kommer man att under de kommande sex månaderna nyanställa eller entlediga? Bara 18 procent meddelar att personalstyr kan kommer att öka, Senast var motsvarande siffra 22 procent. Men å andra sidan säger endast 26 procent att antalet anställda kommer att minska — också här kan man notera en lätt nedgång från höstens tal 30 procent. Följaktligen säger 56 procent att personalstyrkan bibehålls på nuvarande nivå (senast 47 procent). Frågan är hur dessa svar skall tolkas? Ett möjligt antagande är att nedskärningarna av antalet anställda bland de stora och medelstora företagen nu — åtminstone för en tid — nått taket. Men att detta definitivt inte innebär nyanställningar och därigenom lättvunna sysselsättningspolitiska segrar torde vara helt klart.

Den sista frågan gällde en beskrivning av företagets allmänna politik just nu. Förändringarna är små jämfört med höstens konjunkturenkät: drygt hälf: ten beskriver politiken som offensiv, en tiondedel som defensiv och en tredjedel som avvaktande. Om man studerar förändringarna med förstoringsglas (se figuren t.h.) kan en viss förändring itilltagande offensiv hållning och motsvarande minskning i försvarsattityderna konstateras.

Interpersona utför nästa konjunkturenkät i höst. Resultaten redovisas i novembernumret av Forum. &

Logiska siffror, men den radikala förändringen förbrylla i bad Juha Ahtola, chefskonomis vid Merita Bank och Johannes

Koroma, VD för Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (TT) kort kommentera utfallet i vårens PrognosForum.

— Mot bakgrunden av de vikande konjunkturerna främst i Centraleuropa ter sig resultaten av konjunkturenkäten logiska. Det har gått upp för de flesta att konjunkturutsikterna på kort sikt ä arna motsvarar budskapet i TT:s egen konjunkturbarometer.

-— I Prognos-Forums målgrupp väger uppenbarligen exportindustrins åsikter tungt. Och på den punkten gör sig de vikande tillväxtsiffrorna på de internationella marknaderna gälland — Den djupa pessimismen gällande landets ekonomiska läge kan förmodligen ses som en följd av att VD:arna i de största företagen också reflekterar öve rätt dåliga, säger Juha Ahtola. — Det förbryllar dock mycket att förändringen från i höstas är såpass stark. Johannes Koroma konstaterar att resultaten i Prognos-Forum till huvuddel Chefsekonomist Juba Ahbtola (t.v) och VD Johannes Koroma (t.hb) överraskades av företagsledarnas negativa bållning till den allmänna ekonomiska utvecklingen under de kommande sex månaderna.

det allmänna samhällspolitiska klimatet, politikernas förmåga att agera, osv. Personligen anser jag dock att utgångsläget är ljusare än vad Prognos-Forum ger vid handen, säger Koroma.Q FORUM NR 5796

Utgiven i Forum nr 1996-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."