Utgiven i Forum nr 1996-05

Högspänning i nordisk kraftbusiness

av Janne Salonen Forum 1996-05, sida 46-47, 23.05.1996

(KD) .” , 9 | OMVÄLVNINGARNA FORTSÄTTER I DEN NORDISKA

ELKRAFTBRANSCHEN. SVENSKA OCH FINLÄNDSKA BOLAG KÖPER PÅ VARANDRAS HEMMAMARKNADER.

fter åratal och decennier av stabilitet, då de privatägda svenska kraftbolagen knappt omnämndes i offentligheten. inträffade plötsligt en paroxysm av dramatik under en vecka i april.

Det som utlöste dramatiken var finländska statliga IVO-kraftkoncernens snabba förvärv av en aktiemajoritet i kraftbolaget Gullspång AB, där industrigastillverkaren AGA tidigare hade varit huvudägare.

TVO:s operation kan ses som ett drag i förberedelserna för en fri nordisk kraftmarknad, och det har förekommit spekulationer om fortsatta förvärv från IVOSs sida, kanske i synnerhet Skandinaviska Elverk (SEV), ägt av Wallenberggruppens Incentive AB, som också direkt har en andel i Oskarshamns Kärnkraftverk .IVO-chefen, bergsrådet Kalevi Numminen, är dock återhållsam i intervjun för FORUM — Gullspång räcker nog för ett tag, säger han. Huvudsatsningen i Sverige ligger framdeles i mottryckskraft eller kombikraft, d.v.s. i kombinerad värmeoch kraftproduktion, där Finland har stort kunnande medan mottryckskraften är relativt outvecklad i Sverige.

Numminens måttliga intresse för SEV beror också på att bolaget skulle betinga en hög prislapp, i ett läge då IVO redan har lagt ut med 2,8 miljarder FIM för förvärvet av Gullspång-majoriteten.

Innan förvärvet av majoriteten i Gullspång hade IVO också, uppenbar Janne Salone ligen mest i defensivt syfte, förvärvat närmare en tredjedel av aktiestocken i Länsivoima, förmodligen i avsikt att förhindra det svenska statliga kraftbolaget Vattenfall att köpa sig in i detta bolag. Länsivoima är huvudsakligen en distributör, och IVOs avsikt är att utöka sin marknadsandel inom eldistributionen i Finland till kanske 25-30 procent. Hittills har IVO inte haft så mycket eldistribution.

— Kommunerna är förmodligen fortsättningsvis villiga säljare av sina elbolagsinnehav, som mest har varit pas — Gullspång räcker nog för ett tag, säger LIVO-bolagens chefdirektör och styrelseordförande bergsrådet Kalevi Numminen om IVOS förvärv i Norden.

siva, dåligt avkastande investeringar för kommunerna, säger Numminen

Numminen räknar med att rationaliseringsvinster skall göra det möjligt för IVO att investera i elbolag utan att behöva finansiera investeringarna genom att höja elpriserna.

I princip liberaliseras elmarknaden i Finland från årsskiftet även för privatkunder, men Numminen tror inte att naderna för privatkunder, eftersom privatkunderna även då måste bekosta investeringar i specialelmätning, en investering på tusentals mark.

Europeiska elshoppare

Vattenfalls reaktion på IVO:s förvärv av Gulispång-majoriteten var att köpa en minoritet i samma bolag, och under de senaste veckorna har Vattenfall kontinuerligt utökat sitt innehav i Gullspång, vilket nu uppgår till över 15 procent.

Endast någon dag efter IVO:s förvärv av Gullspång-majoriteten, skyndade sig franska statliga kraftjätten Electricité de France (EdF) att i sin tur förvärva kontrollen i det andra större medlelsvenska börsnoterade kraftbolaget, Graningeverken, en kontroll som nu innehas isamarbete med Graninges gamla ägarfamilj Versteegh.

Aven ett annat stort kontinentalt elbolag, tyska PreussenElektra, som ingår iden stora Veba-koncernen, skyndade sig att förvärva en bit av Graninge.

FORUM NR 5/96

PreussenElektra är storägare i sydsvenska kraftbolaget Sydkraft, den största icke-statliga svenska kraftkoncernen. Också EdF har köpt in sig i Sydkraft med en mindre andel. Det har spekulerats i att PreussenElektra snart skulle eftersträva att förvärva en majoritet i Sydkraft där många av de andra stora ägarna, de sydsvenska kommunerna, lär vara villiga säljare Gi synnerhet Malmö kommun är en storägare, nästan lika stor som PreussenElektra). Inom Sydkraft ses EdF däremot snarast som en fientlig kraft. Förvärvet av Sydkraft skulle dock bli dyrt även för PreussenElektra: Sydkrafts börsvärde är långt över 20 miljarder SEK.

Frågan är hur intresserad köpare PreussenElektra i själva verket är:tyngdpunkten i Vebas investeringar ligger numera i telekommunikationer CVeba är delägare i ett mobilnät i Tyskland).

Den andra stora kontinentala intressenten i nordisk kraft, EdF är i sin tur snarare en statlig myndighet än ett vanligt företag, och dess aktiviteter i Norden är mest beroende av den franska regeringens politiska vilja att finansiera eventuella ytterligare förvärv.

Motkraft mot Vattenfall

Malmö kommun skulle förmodligen gärna sälja sin andel i Sydkraft till IVO, och då vore TVO i position att tillsammans med Sydkraft och i samarbete med PreussenElektra bilda en motvikt till den svenska kraftjätten Vattenfall, som ensam är nästan tre gånger så stor som de nordiska kraftbolagen i TVO:s storleksordning (produktion på 25-30 miljarder kWh eller 25-30 TWh per, jämfört med 70 TWh för Vattenfall): Sydkraft, norska Statkraft och danska Elkraft och Elsam. Detta vore dock kanske en för stor investering för TVO.

IVO är dock ett rikt bolag:dess skuldbörda har lättats avsevärt (åtminstone innan Gullspång-förvärvet), vilket betyder att t.ex. Lovisa-kärnkraftverken inte längre belastas med så höga kapitalkostnader. IVO hade ett gott resultat år 1993: en vinst före skatt på över 1,2 miljarder mark. För detta år kan vinsten bli ännu större, eftersom TVO innevarande år torde producera mycket el för export till Sverige, vilket igen beror på årets vattenbrist i Norden. 1 fjol, ett vattenrikt år, importerade Finland rätt mycket el från Sverige (som i sin tur köpte el från Norge).

— I år är det vår tur att exportera till Sverige, säger Numminen, en export som förmodligen pågår över hela som FORUM NR 5/96

Utländskt ägande i nordiska kraftbolag

E maren ifall det inte blir en osedvanligt regnig sommar. Norge och Sverige har mycket vattenkraft, medan vi och danskarna i vår tur har mycket ångkraft. Under vattenrika år säljer Norge och Sverige överskotts vattenkraft till oss och daniskarna, medan vi i vår tur säljer ångkraft till dem under vattenfattiga år.

Förmodligen kommer IVO således att göra mycket pengar i år (en hel del har dock gått åt till förvärven av posterna i Länsivoima och i Gullspång). Därmed torde IVO vara mycket väl placerat för en börsintroduktion kanske någon gång under 1997. Förutsättningen för en börsintroduktion är en avknoppning av stamnäret till ett särskilt bolag, vilket skall vara genomfört till årsskiftet. IVO räknar med att erhålla netto 4 miljarder mark i ersättning för sin del av stamnätet, och kommer att vara en stor delägare även i stamnätsbolaget, med cirka en tredjedel. Förutom vederlaget för överlåtelsen av sin del av stamnätet kommer IVO således att framledes erhålla avsevärda dividender från stamnätsbolaget. Och med vederlaget bör TVO kunna kvittera kostnaderna för investeringarna i Gullspång och Länsivoima, och vara väl positionerad för nya investeringar.

rance (Frankrike)

Wötma, IVO (Finland)

Electricité de France (Frankri

CJ ya ch fåeru aftvärmeverk nära Köpentaran.

Utlälrds röstprocen 0,096 27,06 8.196 6,86 41,90 50,4 12.420 12,42 41,2 ;090 106,04 100,090

A sammans med Sjallendske

Källa: Svenska Dagbladet 12.5 vt

Förmodligen kommer IVO-aktien art bli rätt attraktiv då den kommer ut på marknaden, och blir inte minst en begärlig investering för försäkrings- och pensionsbolag som vill ha stabila långsiktigt räntabla papper isina portföljer.

— Den nordiska elmarknaden håller på att integreras, säger Numminen, och kraftföretagen utvecklas allt mer i riktningen mot normala affärsdrivande företag. Anpassningen till denna nya värld är ännu bara på väg: det utländska intresset för nordiska kraftbolag har nog mycket att göra med denna liberalisering, som vid sidan om England är den enda som har genomförts i Europa. Övriga Europa inväntar tilllämpningen av EU-ministerrådets beslut i frågan, vilket har dragit ut på tiden eftersom både Frankrike och Tyskland har velat fördröja en liberalisering.

EU har beviljat forskningsmedel för den s.k. Baltiska ringen, en kraftförbindelse som skulle förbinda hela Östersjöområdet.1samband med detta kanske en elförbindelse till Estland blir av, vilket annars kan dröja eftersom det rör sig om en investering i miljardklassen.

Omvälvningarna inom den nordiska elkraftmarknaden är ännu långt ifrån slutförda. &

Utgiven i Forum nr 1996-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."