Utgiven i Forum nr 1996-05

Månadens person Claes Dahlbäck

av Janne Salonen Forum 1996-05, sida 24-27, 23.05.1996

Taggar: Personer: Claes Dahlbäck

allenberg-investmentbolaget Investor AB, där I familjen Wallenberg,

CLAES DAHLBÄCK,

VD, INVESTO ”Långsiktigt ägande av Invest i dag en stor bristvara. :s typ ä mest via stiftelser, kon trollerar över 40 procen av rösterna, uppvisar stora likheter med USA:s mest framgångsrika investerare, Warren Buffett, och hans investmentbolag Berkshire Hathaway. (Buffett är även USA:s näst rikaste man efter Microsofts Bill Gates.)

Detta menar också Investors mångårige VD Ciaes Dahlbäck för FORUM — När i synnerhet amerikanska investerare frågar om Investor, brukar jag säga att det är en blandning av Warren Buffetts Berkshire Hathaway och en japansk Keiretsu (=företagsgruppering typ Mitsui eller Mitsubishi). Vi har ett ägarengagemang på samma sätt som Warren Buffett, men hos oss finns också en slags sammanhållning mellan Wallenberg-företagen, vilket saknas hos Buffett.

Såtillvida är också jimförelsen mellan Warren Buffett och Wallenberg-Investor i hög grad relevant, eftersom de bör kunna betecknas som världens två mest framgångsrika exempel på långsiktig ägarkapitalism. Skillnaden är att Buffetts fra mgång representerar en enda människas livsverk. som kanske inte får någon fortsättning, medan Wallenberg-Investor representerar en snart 150-årig framgångsrik kapitalism som är på väg in i sin femte generation. Frågan är vilkendera bedriften som är den mer anmärkningsvärda.

— Vår avkastning har varit 20 procent per år under de senaste 23 åren, säger Dahlbäck, också detta är ett resultat som tål jämförelse med Warren Buffett. Skillnaden ligger i hur värdetillväxten har åstadkommits:‘Warren Buffetts talang har varit att investera i undervärderade företag, mest i mogna branscher, med underskattad tillväxtpotential. Coca-Cola och Walt Disney (även om mediabranschen knappast kan betecknas som ”mogen”) är Buffetts två mest framgångsrika investeringar.

Utveckla till världsledare

Wallenberg-gruppens metod har varit en annan: att utveckla de företag man sedan gammalt har haft intressen i till världsledande inom sina områden. Detta har åstadkommits med Astra, Ericsson. skogskoncernen STORA, verkstadsföretaget Atlas Copco, SKE, Scania (världsleciande lastbils-och busstillverkare). ABB och Electrolux.Strategin utvecklades kraftigast av Marcus Wallenberg, även om det var brodern Jacob Wallenberg som stod bakom utvecklingen i Astra och i STORA

FORUM NR 5/2 (på den tiden Stora Kopparbergs Bergslags AB). Nu senast har också tidigare konglomeratet och blandbolaget Incentive fått karaktären av ett ”normalt” rörelsedrivande Wallenberg-företag, ef ter förvärvet av Gambro nyligen, som är världsledande i medicinsk teknik (Incentives VD, Finlandsfödde Mikael Lilius presenterades på denna plats i förra numret av FORUM).

Även Investor, Wallenberg-gruppens viktigaste holdingbolag sedan 1916, då Stockholms Enskilda Banks industriella innehav överfördes till detta nygrundade bolag, hade för några år sedan som avsikt att bli ett blandat investment- och rörelsedrivande bolag, genom förvärvet av SAABScania år 1991.

Minska rabatten

Detta inträffade till en följd av 1980talets kasinoboom, eftersom finansmannen Sven-Olof Johansson under boomens sista överhettade skede lyckades förvärva en cornerpost i SAAB-Scania som Investor löste ut, vilket följdes av att Investor lade ett bud på hela återstående SAABScania. Detta blev därmed ett rörelsedrivande företag inom Investor-koncernen, till vilken det andra stora Wallenberg-holdingbolaget Providentia fusionerades år 1992.

— Vi trodde att vi skulle få en annan värdering på börsen då vi förvärvade SAAB-Scania, säger Dahlbäck. — Nu gick det inte så. I stället blev SAAB-Scania en mycket god affär för Investor.

Dahlbäck menar att Investor hoppades kunna minska den s.k. investmentbolagsrabatten (som gör att investmentbolag på börsen av någon anledning värderas lägre än substansen). Dahlbäck hänvisar också till avknoppningen av Scania över börsen alldeles nyligen, som gav en utmärkt avkastning: dessutom blev Investor kvar med en stark kontrollpost i Scania, som nu är Investors näst värdefullaste enskilda innehav, efter det verkliga guldägget Astra.

Frånsidan med avknoppningen av Scania är att Investors återstående rörelsedrivande delar är mera problematiska

Claes Dahlb » född: 1947 i Stockholm

Kapitalismens goda ansikt bitar av gamla SAAB-Scania; dels tillsammans med General Motors hälftenägda biltillverkaren SAAB Automobile, som för närvarande går med förlust, och dels SAAB AB, huvudsakligen verksamt i två branscher, militärflyg QJAS-stridsplanet) och tillverkning av trafikflygplan i matarklassen. Inom SAAB Automobile och inom civilflygtillverkningen finns potential för kännbara bakslag. Dahlbäck gör klart att Investors mål är att finna nya delägare för de ovannämnda bitarna (en tredje bit är SAAB Combitech, ett företag inom automationsteknologi,som går betydligt bättre). — Vi kommer på sikt att se till att vi i stort sett endast har marknadsnoterade och marknadsvärderade tillgångar, säger Dahlbäck.

Största enskilda ägaren

Trots risken för bakslag i de rörelsedrivande bitarna av Investor, kan man likväl säga att Wallenberg-gruppen och Investor idag, efter avknoppningen av Scania, har en starkare ställning än någonsin tidigare. Investor är i praktiken skuldfritt, och har en stor kassa, med likvida tillgångar på över 16 miljarder SEK som kan användas till nya förvärv. Investors substansvärde är netto över 8 ck i kort » Utbildning: civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 197 » Karriär: 1972 analytiker vid Öhman Investkonsult, från 1973 vid Investor (1973-75 analytiker, portföljförvaltare vid New York-kontoret; 1976-77 analytiker, portföljförvaltare, assistent till VD i Stockholm; 1978- VD)

Styrelseledamot i Asea, Astra, Electrolux, Ericsson, Incentive, Investor,

STORA

FORUM NR 5/9 miljarder SEK, av vilket över 60 miljarder SEK i den marknadsvärderade aktieportföljen. Efter avknoppningen av Scania har Investor gått förbi 4:e AP-fonden och är i detta nu den största enskilda aktieägaren i svenskt näringsliv. Investors eget marknadsvärde överstiger 50 miljarder SEK då konvertibellånen från 1991-92 som emitterades för finansieringen av SAAB-Scania-förvärvet räknas in.

Vilken är hemligheten bakom Wallenberg-gruppens framgång — Det finns flera hemligheter, säger Claes Dahlbäck. — Dels att man har en väldigt fin industriell tradition. Det har funnits vissa regler beträffande långsiktighet, FoU, satsningar på produktutveckling och marknadsuppbyggnad etc. Det har byggts ett internationelit nätverk runtom i världen. Och bakom allt ligger en lutheransk etik: hårt arbete, inga extravaganser etc.

— Också personnätverket är jätteviktigt. Jag kan närsomhelst ringa upp Bo Berggren (styrelseordförande i STORA, Astra och SAS), Percy Barnevik (styrelseordförande och CEO för ABB). Peter Wallenberg (styrelseordförande i InvestorAB) eller Anders Scharp (styrelseordförande i Incentive, SKEAtlas Copco och Electrolux). Man talar mycket i telefon och träffas mycket, även socialt. Det är sådant som ger kulturen och andan.

Hemligheten par excellence bakom Wallenbergs framgång, och Wallenberg ASTRA:

G uldägget framom andra bland Wallenberg-företagen har otvivelaktigt varit läkemedelsföretaget AB Astra, där Investor i detta nu har en ägarandel på ca 10 procent. Astra var Jacob Wallenbergs speciella skötebarn,han var långvarig styrelseordförande i företaget, och följde med dess utveckling så länge han levde. Jacob Wallenberg var en pådrivande kraft då det gällde att bygga ut Åstras forskningsverksamhet: dagens Astra är en produkt av flera decenniers målmedvetna FoU-insats.

Astras största framgång, och den produkt företagets spektakulära tillväxt byggt på under den senaste tioårsperioden, har varit magsårsmedicinen Losec, som introducerades 1988. Losec är nu världens mest sålda magsårsmedicin, och håller på att bli värk dens mest sålda läkemedel överhuvudtaget,

Till stor del tack vare Losec harAstras försäljning under den senaste tioårsperioden ökat medi genomsnitt 23 procent per år, och vinstökningen har varit ännu snabbare, i genomsnitt 28 procent per år. Sedan början av 1985 har Astras börsvärde ökat 30-falt. från ca 6 mrd SEK till ca 180 mrd nu. Allt detta har tillfallit aktieägarna, som inte har behövt delta i en enda betald emission under denna tidsperiod.

1995 uppgick Astras försäljning till strax under 36 mrd SEK, en ökning på 28 procent från 1994, och vinsten före skatt ökade till över 12 mrd SEK, med andra ord genererade Astra under 1995 en vinst på en miljard kronor i månaden. Och vinstökningen fortsätter: för första kvartalet 1996 redovisade Astra en vinst på något över 3,4 mrd SEK. Ökningstakten håller dock på att avta: vinstökningen var endas gruppens förmodligen största styrka är detta formidabla personnätverk som numera konkret utövar den Wallenberg;ska ägarrollen: Peter Wallenberg själv har dragit sig tillbaka från de flesta posterna, förutom styrelseordförandeskapet i Investor. Den femte generationen av familjen är på väg upp: den unge Marcus Wallenberg är vice VD och styrelseledamotilInvestor och viceordförande i Astras och SAAB AB:s styrelser. Hans kusin Jacob Wallenberg, son till Peter W, är vice VD för $-E-Banken och allmänt tippad som nästa VD för banken. Men Wallenbergs och Investors fortsatta framgång kommer i avgörande grad att vara beroendeav att det även framdeles finn ett nätverk av medarbetare av samma slag som Peter Wallenberg har haft.

Långsiktigt ägande bristvara

Wallenberg och Investor är stora och framgångsrika i ett litet land, följaktligen har det emellanåt förekommit en stark kritik mot Wallenberg i Sverige. Tidigare var det i största allmänhet en kritik mot kapitalismen och kapitalister: numera är kritiken något annorlunda.T.ex.i tidskriften Affärsvärlden betecknades nyligen detta slags ägande som förlegat, som hörande till en försvunnen tid, en kritik som i synnerhet från fondförvaltarhåll

WALLENBERGS GULDÄGG

Astras magsårsmedicin Losec — snart världens mest sålda läkemedel något över 10 procent jämfört med samma period 1995. Svenska kronans starka uppgång under det senaste året har haft en stor del i avmattningen av vinstökningstakten i år.

Astra är annat än enbart Losec:Astras näst största produkt är astmainhalatorn Pulmicort. Övriga större produkter finns inom hjärt- och kärlområdet:blodtrycksmedicinen Plendil och betablockeraren Seloken. Dessutom finns smärtlindraren Xylocain och övriga smärtstillande och lokalbedövande medel.

Astras största investering under senare år har varit i FoU, där personalen nu uppgår till närmare 4 000 (av totalt ca 17 000). Under 1995 ökade FoU-kostnaderna med 40 procent, till ca 5,8 mrd SEK. Hittills har Astras forskningsverksamhet nästan helt legat i Sverige (Södertälje), men under 1995 förvärvades en forskningsavdelning av brittiska läkemedelsföretaget Fisons, med forskningsenheter i både USA och England. En stor fråga är vartyngdpunkten för forskningsverksamheten skall förläggas: koncernchefen, VD Håkan Mogren menar dock att Södertälje i alla fall kommer att fortsätta.

Tyngdpunkten inom FoU-verksamhe ten ligger inom de områden där Astra nu har en stark eller ledande ställning: andningsvägarnas sjukdomar, hjärta/ kärl, mag/tarm samt smärtlindring. Dessutomär avsikten att finna ledande produkter inom ett par nya prioriterade områden.

Astra är numera ett av världens ledande läkemedelsföretag, och ser ut att kunna fortsätta att växa snabbare än branschen i genomsnitt, åtminstone tills patentet för Losec börjar gå ut, strax efter sekelskiftet. Problemet som småningom redan börjar pressa på är omåstra skall kunna finna något som kan överta Losecs roll som bärraket förtillväxten. Håkan Mogren Astra-chef sedan 1988, har dock en stor tillförsikt, och räknar med att Astras försäljning om tio år är i storleksordningen över 100 mrd SEK. I intervju för DN säger han att Astra kommer att kunna lansera tre nya substanser varje år under den kommande tioårsperioden.

Allt är dock inte bara solsken: nyligen drabbades Astra av en svår skandal, genom att Astras marknadschef i USA på Business Weeks omslag blivit beskylld för att ha utövat sexuella trakasserier på sina anställda, och fostrat en företagskultur där detta har frodats. Bland det mest besvärliga för globalt verksamma företag är nog USA:s ytterst besvärliga legala miljö där domstolar i liknande fall i bestraff ningssyfte har utdömt skadestånd på upp till tiotals miljoner dollar. Frågan är vad sluträkningen för detta kan bli för Astra. Förmodligen komrmer det knappast att kunna stjälpa Astras övriga utveckling. Astras namnkunniga styrelse och ledning får dock sitta med skammen över att detta har kunnat pågå utan dess vetskap. JS

FORUM NR 5/96

Investors aktieportfölj

Börs- — Port- — Röst Bolag värde — följ- andel” mrd SEK andel Astra 19,0 31,90 11,84

Scania ? 16,2 27,19 45090 Incentive 6,2 10,59 35,74 STORA 4,5 7,60 19,74 Ericsson 4,0 BTR 22,24 Atlas Copco 3,1 — 5206 20,26 SKF 21 3,60 30,34 SILA 1,5 270 20.04 OM Gruppen 0,7 1196 20390 S-E-Banken = 0,6 = 1,18 — 2,60 WM-Data 0,6 — 1,06 554 TV4 0,5 0,9 — 24,60 Electrolux 04 0,64 45,20 Summa 59,7 100 1) Scania upptaget till 180 SEK, “) Efter full utspädning Källa: Investor delårsrapport 4/96

Starka papper i Investors aktieporfölj — dylika kort skulle i poker kallas Royal Straight Flush.

har riktats mot Wallenberg och Investor. Kritiken tillbakavisas med indignation av Claes Dahlbäck: — Affärsvärlden är ute och cyklar; långsiktigt ägande av Investors typ är i dag en stor bristvara.

Och visst ter sig kritiken orättvis gentemot Wallenberg och Investor. De har på ett framgångsrikt sätt stått för det långsiktiga, aktiva ägaransvar som institutionella placerare vanligen ytterst ogärna åtar sig. Alternativet är en allsmäktig företagsledning, som även företräder ägaransvaret vilket har varit huvudregeln för storföretag i anglosaxiska länder. Modellen har även förekommit i Sverige och i Finland:P G Gyllenhammars tidigare dominans i Yolvo och förre KOP-chefen Jaakko Lassilas dominans i KOP-sfären är väl exempel på detta.

Nu har denna modell i synnerhet i USA börjat befinnas otillräcklig, och man har där börjat efterlysa en mera aktiv ägarroll från de institutionella storägarna. Frågan om ägarrollens utövande är väl kapitalismens kärna, och i USA har institutionerna numera, med stor motvilja, börjat ta ett mera aktivt ägaransvar än tidigare; de stora amerikanska pensions- och placeringsfonderna vore nog närmast tacksamma om det i USA funnes någon Investor som skulle vilja axla denna uppgift. Warren Buffett och hans Berkshire-bolag är väl det närmaste som finns i USA av investmentbolag av Investors typ som vill ta ett aktivt ägaransvar.

Den svenska kritiken mot Wallenberg och Investor, som nog är starkt färgad av

FORUM NR 5/9 den svenska fallenheten för avundsjuka, framstår som obefogad också mot bakgrunden av att det finns stora internationella placerare,t.ex. Heine Securities, som uttryckligen synes ha velat investera i Wallenberg-gruppens företag. För sådana fonder har Wallenberg-engagemanget varit ett plus och inte ett minus.

Den mest problematiska biten i dagens kapitalism är ingalunda aktiva ägare av Wallenbergs typ, utan tvärtom just fondkapitalismen, där människor som förvaltar andras pensions- och aktiesparande, ofta inte särskilt bra, också ibland gärna vill utöva ägarmakten: på vilken grund, kan man fråga sig. Eller alternativt överlåts ägarmakten till företagens operativa ledning. Det är i hög grad en relevant fråga vilken slags kapitalism som bör eftersträvas, och det finns ingen grund att påstå att den Wallenbergska kapitalismen vore sämre än fondkapitalismen, snarare tvärtom.

Kapitalism behövs

Ett verkligt dilemma i dagens kapitalism är att aktiemarknaden idag nästan helt domineras av placerare som endast förvaltar andras pensions- och övriga sparmedel, vare sig det leder till en benägenhet för placeringar på kort sikt, varvid ägaransvaret överlåts till den operativa ledningen, eller man vill utöva en ägarmakt med andras pensions- och övriga sparmedel, och det är nog en relevant fråga hur långt detta är ett lyckligt arrangemang. Det har varit en absurditet att t.ex. förre Pohjola-chefen Yrjö Niskanen, vars verksamhet i sig på många sätt var mycket förtjänstfull, agerade som en storägare i Finlands näringsliv trots endast ett nominellt eget aktieinnehav. Nu är förre finansministern Liro Viinanen på god väg att överta samma diskutabla roll.

I en väl fungerande och välbalanserad kapitalism behövs nog både det genuina ägarkapitalet, som står för ägaransvaret, och placerarkapitalet, som föredrar en större rörelsefrihet: i dag råder det en brist på det förstnämnda, inte på det senare. Rollen för mellanformen, som man kan kalla det institutionella kapitaIet, som utövar en ägarroll i kraft av andras pensions- och sparmedel, är kanske den mest diffusa, och leder lätt till en slags Bästa Bror-mentalitet inom den gynnade inre kamratkretsen.

Investors position stark

Wallenbergs och Investors position i det svenska näringslivet kan nog idag sägas vara starkare än någonsin tidigare, och representerar en stabilitet i ett läge dä den svenska kapitalismen i övrigt verkar stå inför en tid av turbulens. Detta är manifesterat i ägarförändringarna i Custos-Skanska-sfären där finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg har dykt upp som storägare. De stora kraftaffärerna nyligen, där aktiemarknaden har tillförts en massiv likviditetstransfusion på över 13 miljarder SEK, kan bli en utlösande faktor för förnyad turbulens.

Custos, där Hagströmer och Qviberg är storägare, via Investment AB Öresund, är endast ett steg från att spräcka Handelsbankssfären (i vilken ingår t.ex. Svenska Handelsbanken, Aga, SCA och delvis Ericssom), eftersom Custos är näst största ägare i SCA, som i sin tur har en kontrollpost i Industrivärden AB, Handelsbankssfärens viktigaste maktbolag. Industrivärlden kontrollerar också över en fjärdedel av makten i Ericsson, vilket medför att Wallenberg-intressen direkt kan beröras av turbulensen i den svenska kapitalismen som härrör sig ur förändringarna i Skanska-Custos-sfären och ur kraftaffärerna.

— Det känns skönt att ha en stabil ägarbas i Investor, då man ser röran kring Custos, säger Claes Dahlbäck.

Avkastning 20 procent

Dahlbäck identifierar upprätthållandet av en genomsnittlig avkastning på 20 procent som den största utmaningen för Investor, och visst är det en formidabel utmaning, i synnerhet över en längre tidsperiod. Även om den genomsnittliga avkastningen stannarvid 15 procent vore det orätt av Investor-ledningen att betrakta detta som ett misslyckande. Först om den genomsnittliga avkastningen kännbart understiger denna nivå kan det anses vara otillfredsställande. Och målsättningarna måste också ställas i relation till aktiemarknadsutvecklingen generellt.

Metoden att klara målsättningen är att gå in i företag i snabbt växande branscher. Områden som Dahlbäck identifierar är bealth care i en bredare bemärkelse, inte enbart mediciner utan även medicinsk teknik. Nyckelrollen härvid har uppenbarligen tilldelats Incentive och Gambro. Andra tyngdpunkter är informationsteknologi inklusive telekommunikationer, snabbt växande serviceindustrier, samt kanske media.

— Vi tittar bland annat på media, men det är en svår bransch som kräver stor kunskap, säger Dahlbäck. Investor har redan en fot inne i branschen: man är huvudägare för Svenska Dagbladet. och vid sidan av Jan Stenbecks Kinnevik-mediaimperium huvudägare i TV 4, den kanske

FORTS. 5. 44

Utgiven i Forum nr 1996-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."