Utgiven i Forum nr 2010-11

Försiktighet dämpar ännu optimismen

av Mats Kockberg Forum 2010-11, sida 34-35, 25.11.2010

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

GALLUP

NR 11 2618

Försiktighet dämpar ännu optimismen

I Prognos-Forum. De finländska storbolagschefernas uppfattningar om den närmaste framtiden är i det närmaste oförändrade jämfört med i våras. VD:arna räknar inte med ett snabbt uppsving i ekonomin,

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEXT

Xx Chefernaide större finländska bolagen ser med tillförsikt på framtiden. Den förskjutning i positiv riktning som framträdde i vårens Prognos-Forum (se Forum nr 5/2010) bekräftas i den färska enkäten. Intressant är att svaren fördelar sig på nästan exakt samma sätt som för sex månader sedan - skillnaderna är marginella. Men detta innebär också at optimismen inte fortsatt att öka sedan våren — helt har recessionstankarna ännu inte fått stryka på foten vid vd-skrivborden. Konsultbolaget Interpersona utförde konjunkturenkäten för Forums räkning i månadsskiftet oktober-november. PrognosForum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländ ska företagen. Enkäten görs som en webbbaserad undersökning per e-post och uppgörs, administreras och analyseras av Interpersona. Svarsprocenten var denna gång 16. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan år 1993 och detta är därigenom den 35:e undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet april-maj 2011. m

Hur tror Ni att den allmänna ekonomiska situationen i Finland utvecklas under de kommande sex månaderna 10 75 “För 50 bättras” ”Bibehålls 25 Fö 0 sämras 5 | Sc SÅ 9 Ög 9 9 SÅ 5 S S 5 5 N N + T S ST Kå ST +P TT

Konjunkturerna förbättras, men …

De signaler som marknaderna sänder gällande tillståndet i den finländska ekonomin är tudelade. Vissa branscher och företag berättar om god orderingång och tillväxt - andra aviserar nedskärningar och uppsägningar. Den offentliga sektorn skuldsätts kraftigt och vissa kommuner är redan riktigt illa ute. Resultaten i vår konjunkturenkät går i samma riktning. Ena hälften av de som svarat tror att läget i den finländska ekonomin kommer att förbättras fram till våren 2011 medan andra hälften utgår från status quo. Andelen pessimister som tror att det blir sämre är försvinnande liten men intressant är att se att opinionerna nu fördelar sig exakt på samma sätt som för ett halvt år sedan då senaste undersökning gjordes. Det kan kanske tolkas som att företagsledarna är fortsatt försiktigt positiva - med vissa förbehåll.

Hur utvecklas Ert företags fakturering under de kommande sex månaderna 10 7 “Ökar 50 25 Bibehålls” “Minskar 0

De flesta tror på bättre egen business

Synen på det egna företagets utsikter på ett halvt års sikt är mera optimistiska än bilden av utvecklingen i hela republiken Finland. Också gällande denna fråga är utfallet så gott som identiskt som i vårens PrognosForum. Sex av tio räknar med att den egna faktureringen ökar, en tredjedeltror att den bibehålls på nuvarande nivå medan knappt var tionde befarar nedgång.

Pessimisterna finns sannolikt i branscher som drabbats av företagsflykten utomlands eller sjunkande efterfrågan. Inte heller investeringarna ser ut att ta fart på önskat sätt. Men inom många sektorer - sannolikt framförallt inom handeln och servicebranschen - räknar man med att återhämtningen ska accelerera.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2810

Hur utvecklas Ert företags personalstyrka under de kommande sex månaderna 100 ” 75 ”Bibehålls” 50 ibehålls 25 “Ökar” ”Minskar” 0 A A S HS Ö ÖS d S KS) > 5 S 5 > N > KK ST < Kd AS TT KK &

Sysselsättningsläget förbättras

Alldeles som i våras är det flera företagsledare som aviserar ökningar i personalstyrkan än minskningar. Var fjärde vd meddelar om nyanställningar, sex av tio tror på status quo medan 15 procent räknar med reduceringar. Som helhet betraktat är utfallet positivt och vittnar om att sysselsättningsläget långsamt kommer att bli bättre. När 27 procent av cheferna flaggar för fleraanställda är den reella andelen företag som tar in nytt folk sannolikt större. VD:arna brukar prognosticera personalstyrkan i underkant eftersom de iryggmärgen när en rädsla för att öka företagets fasta kostnader. I verkligheten får de sedan ge efter och anställa fler personer för att kunna svara mot den ökade efterfrågan av företagets produkter och tjänster.

Vilken är Ert företags allmänna policy just nu 10 50 ”Avvaktande” 25 A ”Defensiv”

I | Cd SÅS 9 Cd Cd SH DN S 5 5 N N

AN & KC > > & 2 &

Rätt tajming krävs för offensiven

I den sista frågan ombeds vd:arna traditionellt att bedöma sitt företags allmänna policy. Hälften beskriver den som avvaktande, fyra av tio som offensiv och var tionde som defensiv. Också denna svarsfördelning följer mönstret från i våras.

Påfallande många är ännu osäkra på om det är dags att gasa och lägga i en högre växel. Den allmänna attityden är i mångt och mycket positiv men hos flera chefer dröjer några mörka orosmoln segt kvar vid horisonten.

Annons Webb Forum

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."