Utgiven i Forum nr 1982-08

Försiktigt från databehandling till kommunikation

av Bjarne Nyman Forum 1982-08, sida 06-07, 05.05.1982

Taggar: Bolag: Nixdorf Computer AG Teman: företag

Nixdorf i Hannover:

Försiktigt

Senaste år ökade omsättningen hos Nixdorf Computer med 24 procent. Likande procentuell tillväxttak har bolaget uppnått under så gott som hela sjuttiotalet. Enligt Nixdorf Computer AG:s styrelseordförand och grundare Heinz Nixdorf ”finns det utrymme på marknaden för vilken tillverkare som helst so har en bra produkt”.

Nixdorf presenterade sina senaste nyheter på mässan i Hannover senaste vecka. Av produktnyheterna kan dras den slutsatsen att Nixdorf-gruppen sakta men säkert söker sig in på kommunikationsområdet. Samtidigt fortsätter bolaget sin expansion på den traditionella ADB-marknaden.

frå databehandling till kommunikatio e NixdorE Computer AG grundades för tjugo år sedan i Paderborn, Förbundsrepubliken Tyskland. År 1971 hade omsättningen i bolaget stigit till ca 344 miljoner DEM. Senaste år nådde omsättningen 1934 miljoner DEM — en sexdubbling på tio år.

Den främsta förklaringen till den starka expansionen hos Nixdorf står att söka i bolagets produktfilosofi. Nixdorf-gruppens hårdvara backas nämligen effektivt upp av långt utvecklade software-produkter och servicefunktioner. Nixdorf-systemen är anpassade till användarens behov och utvecklade uttryckligen med tanke på att dataoperatören skall kunna sköta sitt jobb så enkelt som möjligt.

Den kraftiga omsåttningsökningen hos Nixdorf gör bolaget till en av de snabbast växande datorfabrikanterna i världen. Försäljningen är störst i hemlandet Västtyskland, men huvuddelen (57 procent) av datorprodukterna säljs på den internationella marknaden, främst i det övriga Europa och USA.

Av Nixdorf-gruppens försäljning gick ca hälften till stora företag och andra hälften till mindre företag. Ett väsentligt bidrag till omsättningen erhölls via de kommunicerande magnetskivesystemen (8870) och terminalsystemen (8860), som har planerats för användning via datanät i industri, handel banker och offentlig förvaltning. En växande del av inkomsterna erhölls från ordbehandlingssystemen (8840). Speciellt starkt ökade efterfrågan på 8864-terminaler avsedda för användning i banker. Detta resulterade bla i att fabriksenheten i Paderborn såg sig tvungen att införa ett extra skift i tillverkningen senaste höst.

Också egen tillverkning av mekanik

Tillverkningen av Nixdorf-datorer och datorutrustning sker huvudsakligen i Västtyskland, närmare bestämt Pa Nixdorf kontorskommunikationssystem sammanbinder autonom kontorsutrustning som telefoner, skrivmaskiner, telex, kopieringsmaskiner, diktafoner och ordbehandlingsmaskiner till ett mångfunktionssystem, som utnyttjar talet som den mest naturliga formen av kommunikation.

Heinz Nixdor derborn, Köln och Västberlin. Ett speciellt drag i tillverkningen är att bolaget strävar till att göra så mycket som möjligt självt.

Vanligen nöjer sig datortillverkare med att planera elektroniken, tillverka kretskort, applicera elektroniken och testa produkterna. Nixdorf har också hand om tillverkningen av den verkliga hårdvaran, d vs höljen, fästanordningar och övrigt mekaniskt material. Fabriken i Paderborn förser de övriga tillverkningsenheterna med de mekaniska delarna. Den slutliga hopsättningen av datorerna sker sedan i

Paderborn. CU rr

Forum 8/82

Enligt styrelseordförande Heinz Nixdorf är det av största vikt att en datorfabrikant också har hand om tillverkningen av de mekaniska delar som behövs, Endast på så att har man garantier för att inte behöva vänta onödigt länge på ny mekanik, ny design Osv.

Tele- och kontorskommunikationen nästa

Nixdorf-gruppens utställning på Hannover-mässan senaste vecka presenterade både ”gamla” Nixdorf-produkter och ett antal helt nya innovationer. De mest märkbara nyheterna var telefonväxelsystemet (8818), nya modeller av den framgångsrika 8870-familjen och integration av viewdata och teletex. De nya produkterna visar att Nixdorfgruppen förutom att fortsätta expandera inom den traditionella ADB-branschen också är på kommande inom telekommunikationen.

— Personligen tror jag att vår omsättning om 15 år till 50 procent kommer att ansluta sig till kommunikation, säger Heinz Nixdorf. Vi kommer att tillverka allt som kunden behöver.

Nixdorf Computer AG uppträder i

Forum 8/82

Nixdorfs digitala telefonväxelsystem är det första på den tyska märknaden och antyder” att Nixdörf-grupper: nu tar steget in F tele. kommunikationens värld.

Enligt Ernst Kindberg är den in” hemska andelen i Nixdöris produkter ca 50-60: proceit, dåsoftware sidan och servicen medräknas.

Finland via ett dotterbolag med samma namn. Bolaget startades år 1969 och har idag 237 anställda. Av dessa anställdes 50 medhjälpare senaste år. Senaste års omsättning uppgick till 67 miljoner mk och för detta år har budgeterats 80 miljoner mk.

— Men vi kom inte till Finland bara för att ta ut vinster, säger VD Ernst Kindberg. Vi har kommit för att stanna. Det bevisas bla av att vi har införskaffat egna verksamhetsutrymmen på över 5 000 m?. (Andra utländska bolag, tex IBM, hyr sina utrymmen).

Över 1 000 Nixdorf-system i Finland

När det gäller försäljningen av datorutrustning ligger Nixdorf på ca femte eller sjätte plats i Finland, totalt sett. Men beträffande försäljning till medelstora företag (ett av Nixdorfs specialområden är bolagets marknadsandel 25 procent av samma storleksordning som IBM:s försäljning. Speciellt stor framgång har Nixdorf rönt i vårt land inom den kommunala sektorn, där bolaget är den ledande leverantören. Omkring 170 kommuner har införskaffat Nixdorf-system. Totalt har bolaget sålt ca 1000 anläggningar.

Nixdorfs finländska dotterbolag har — i likhet med moderbolaget — satsat hårt på softwaresidan. Av bolagets 237 anställda är hela 117 personer sysselsatta med att anpassa programmaterialet till finländska förhållanden. Detta gör att den inhemska andelen i Nixdorfprodukterna blir förvånansvärt hög. Ca 50—60 procent av försäljningsvärdet utgörs de facto av inhemskt arbete, då servicen medräknas.

— Nixdorf har ett välutvecklat service-system, poängterar ViceVD Kai Wardi. Senaste år införde vi ett enastående fjärrservice-system. Kärnan i detta system är en diagnosdator, som används för fjärrtestning och service av kundens hårdvara och mjukvara via telefonnätet. Fel i kundens datorsystem kan lokaliseras och rättas till på ett enkelt sätt.

Software — en flaskhals

Enligt VD Kindberg ligger datorbranschens flaskhals idag på software sidan. Kunderna ställer hårda krav på leverantörerna beträffande långt utvecklade softwarepaket.

— Medelstora — företag investerar ogärna i datapersonal. Från vår sida koncentrerar vi oss därför på att utveckla software sidan så långt det bara är tekniskt möjligt, betonar Kindberg. Vem som helst skall kunna använda datorn.

Nixdorf Computer AG är ledande leverantör på den europeiska marknaden beträffande bankautomater. Nixdorf bankautomater har levererats till samtiga europeiska länder, förutom Italien och — Finland.

— Vi [förlorade i konkurrensen med de finländska tillverkarna av bankautomater i det skede då den första bankkedjan gjorde sin första beställning, berättar VD Kindberg. Banken i fråga ville nämligen inte få rykte om sig som ”den som torpederar den inhemska elektroniken”.

Ett expanderande företag som Nixdorf Computer kan förväntas söka nya områden inom växande branscher, såsom mikrodatortekniken. Men Nixdorf har överhuvudtaget inte ägnat detta område något intresse. Varför — Vi har specialiserat oss på den medelstora datortekniken och där har vi en tillräckligt expansiv marknad, betonar VD Kindberg. Om vi gick in på mikrodatormarknaden skulle det betyda en total omorganisering av företaget, med ny försäljnings- och serviceorganisation m m — Och trots att mikrodatorbranschen också expanderar, så måste gränsen dras någonstans.

Bjarne Nyman O 7

Utgiven i Forum nr 1982-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."