Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Förtroende behövs

av Kenneth Högholm Forum 2012-07-08, sida 29, 30.08.2012

Taggar: Teman: placering

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2012

Kenneth Högholm är professo i finansiell ekonomi på Hanken i Vasa.

Förtroende behöv ”Vem ska jag tro på, tro på, tro på reree] när, tro på när allt är så här….”” S sjunger Thomas DiLevai en sång från 1987. Det samma kan man fråga sig i dag med tanke på vad som händer på finansmarknaderna världen över. Det redan från tidigare bräckliga förtroendet får sig hela tiden nya törnar.

Vi har igen fått en ny, stor skandal på finansmarknaden. Denna gång gäller det manipulering av de kortfristiga penningmarknadsräntorna, och då främst noteringen av Libor (London interbank offered rate), men även andra penningmarknadsräntor misstänks vara utsatta för manipulation.

Libor-räntan är den viktigast kortfristiga räntan på penningmarknaden, Den ligger till grund för många derivativa instrument, men berör också mannen på gatan eftersom den används som referensränta för olika typer av lån och placeringar (jämför vår Euribor).

Libor fastställs dagligen för tio olika valutor och för femton olika löptider. Räntenoteringen fastställs på basen av uppgifter från 18 stora banker om till vilken ränta de uppskattar att de skulle få låna pengar ifall de hade ett behov av att låna. Så grunden för ränta är alltså inte faktiska transaktioner, utan bankens egen uppskattning om kostnaden. De fyra högsta respektive de fyra lägsta noteringarna tas bort, och sedan räknas den officiella Libor-noteringen ut som ett medeltal på de tio kvarvarande bankernas noteringar.

Många av de deltagande bankerna misstänks nu för att ha manipulerat noteringarna i många års tid. Dels ha stås förtroendet för de finansiella marknaderna och för dess aktörer, vilket i förlängningen också påverkar marknadens funktion. En av de viktigaste grundpelarna för en fungerande finansiell marknad är att aktörerna har förtroende för varandra, Först då kan marknaden fungera som en effektiv kanal för att till exempel allokera kapital från sektorer med överskott till sektorer med underskott, för att prissätta tillgångar och för att hantera risk. Finns inte förtroendet så fungerar inte heller marknaden, det har vi sett påtagligt under finanskrisen när till exempel interbankmarknaden i princip slutade fungera.

Avsaknaden av förtroende snedvrider också pris sättningen av tillgångarna på marknaden. I en ’normal marknadssituation” vill alla ha någon form av kompensation för att låna ut/placera sina peng ar. Man vill ha en kompensation för förväntad inflation, så att pengarna behåller sin köpkraft, plus helst också en liten reell kompensation.

Nu har vi dock ett par gånger sett situationer där investerare lånat ut pengar åt tyska staten till en negativ ränta, det vill säga man är beredd att betala tyska staten för att den ska ta emot pengarna, Detta som en konsekvens av att det finns så få aktörer på marknaden som man har fullt förtroende för, och ett stort utbud av kapital som måste investeras. Den finska staten hör också till en aktör som åtnjuter ett stort förtroende, vilket medför att Finland i dag kan finansiera sig till en mycket förmånlig kostnad.

Låt oss dock hoppas att vi framledes är förskonade från nya kri pengar på positioner iderivativa — I ÖTSt då kan nadssituationen igen normaliinstrument med Libor som un- markn aden fungera seras, trots att en normalisering gon fördelaktigare bilaavden — SOM EN Effektiv om ottstor förtroende komegna bankens finansiella ställ- kanal för att till mer att betala mera för sin finan ning (genom att uppge en lägre uppskattad finansieringskostnad än den verkliga). Några huvude exempel allokera kapital frå siering och att aktörer som till exempel investerat i finska statens obligationer kommer att s har redan rullat och bland annat sina värdepapper sjunka i värde.

Barclays Bank har dömts till sto- sektorer med Vi behöver alla en välfunge ra böter, men man får vara rädd överskott till rande finansiell marknad där ak för att allt ännu inte sett dagen N ektor er me d törerna kan ha förtroende fö ljus i denna skandal. >» varandra och lita på markandens Dylika händelser skadar för- underskott: prissättningen. a

Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."