Utgiven i Forum nr 1995-12

Framtida generationer inom telekommunikation: PCN tar över efter GSM

av Fredrik Nars Forum 1995-12, sida 18-19, 28.09.1995

Taggar: Teman: telekommunikation

Framtida generationer inom telekommunikation:

PCN tar över efter GSM

Fredrik Nars

Tekniken inom mobiltelefoni tar sig fram med stormsteg. Steg ett var NMT, steg två GSM — nu är PCN på väg. Framtida generationer för med sig kompatibla system, videoöverförin och världsomspännand tandarden inom mobiltelefon som kommer att efterträda GS heter PCN. Liksom så många andra förkortningar inom telekommunikation betyder förkortningen mycket lite. PCN står för Personal communications network och ifall man skall dra några slutsatser av det skall man väl fokusera på ordet personal — meningen är att PCN i ännu högre grad skall vara ett personligt verktyg för mobilteleanvändaren.

Till sitt fysiska omfång skiljer sig inte PCN-ficktelefonerna särdeles mycket från GSM. Meningen är att PCN skall vara en billig och lätt ficktelefon som erbjuder samma service som GSM-systemet.

PCN-standarden är en avledning av GSM. Specifikationerna är i stort sett identiska och därför kallas ofta PCN för generation 2,5 efter GSM. De analoga mobiltelefonerna (bl.a. NMT) var den första generationen och steget till digital mobiltelefoni utgjorde skiftet till generation två (se bilden nedan).

PCN fungerar i ett högre frekvensband (1 800 megahertz) än GSM (900 mega “TEKNIK”: Analog Digital Digital STANDARDER: NT pc cs AMPS D-AMP hertz). Frekvens betyder ”utrymme” i radiovågorna och anger hur många gånger i sekunden radiosignalens bärvåg vibrerar. Ju större talet är desto mer vibrationer och desto kortare avstånd bär signalen. Detta innebär att operatörer som använder frekvenser på 1800 megahertz är tvungna att bygga flera celler, dvs. basstationer, för att täcka ett givet område. Basstationerna byggs tätare vilket betyder att PCN främst kommer att förverkligas i tätbefolkade områden. Med en PCN-ficktelefon går det naturligtvis att, via en telefonväxel, ringa till en GSM-telefon. Däremot kan man inte ringa från en PCN-ficktelefon i ett GSMnät.

Fördelen med PCN-standarden är att den har större kapacitet än GSM och därför bättre kan hantera stora mängder samtal i urbana områden. Den kan tolerera flere samtal samtidigt eftersom den har ett tre gånger bredare frekvansband än GSM. På detta sätt und Digital med Digital me bredbandsteknik bredbandsteknik UMTS MBS FPLMTS

Fyra generationer av mobil- och ficktelefoner och åren för deras introduktion.

18

Antennen till en basstation riggas upp.

går man överbelastning i radiovågorna. Andra fördelar är att PCN-ficktelefonen förbrukar mindre elenergi och därför kan batterierna göras mindre och lättare. Beroende på telemarknaderna, lokala

I Finland står vi på tröskeln till generation 2,5 i mobiltelefoni.

regelverk och andra förhållanden kommer PCN och GSM att vara direkt eller indirekt konkurrerande system — men det kan finnas situationer där de kompletterar varandra.

PCN är ännu inte i bruk i Finland. Problemet är att frekvensbandet som PCN använder (1 800 Megahertz) för tillfället används för s.k. radiolinkar. Frekvensbandet kring 1 800 megahertz har dock redan reserverats för PCN-nät. Vi står på tröskeln till genartion 2,5 i mobiltelefoni. I Finland kommer PCN-nätenatt basera sig på tekniken DCS 1800. liksom i övriga europeiska länder. Utbyggnaden av PCN-nät i 1800 megahertz kommer dock att bli dyrare än GSM, per användare räknat, eftersom Finland är så glest befolkat. De första fungerande PCN-baserade mobila näten som togs i bruk var Microtel

Forum nr 12/9 och Mercury i Storbritannien och E-Plus i Tyskland. De togs alla i bruk redan under 1994. E-Plus är bekant från våren då Nokia slöt sitt hittills största kontrakt med den tyska operatören. I juniiår fanns det totalt 500 000 användare av PCN i Storbritannien. Tyskland, Thailand och Frankrike.

I USA kallas PCN för PCS (Personal communication system) och fungerar i ett högre frekvensband (1 900 megahertz). Amerikanarna kommer att ha tre olika PCS-standarder existerande parallellt. I motsats till Europa har man i USA inte kommit överens om någon allmängiltig standard utan mobilteleoperatörerna får själva fritt besluta vilken standard de använder. Den största av dessa standarder förutspås bli CDMA. som de största

NMT 450 fungerar i 450 megahertz + låg frekvens innebär lång räckvidd + glest nät ov basstationer räcke basstation

Fungerar i 900 megahertz

GSM, NMT 900 PCN Fungerar i 1800 megohertz » hög frekvens ger kort räckvidd + basstationer måste placeras tätt » effektivare användning av radiovågorn bosskafion bosslation

Räckvidden för en basstation varierar beroende på inom vilket frekvensband et system fungerar.

operatörerna under stort ståhej i somras beslöt sig för att använda. De två andra standarderna heter DCS 1900, som hör till GSM-familjen. och D-AMPS (se kar Olika tekniker för att använda radiovågorna effektiv 1, FDM (Frequency Division Multiple Access)

En konal uppiar en frekvens

Frekvens

Används i NUT-nät

Forum nr 12/9 2 TOM (Time Division Multiple Access) En brecare kona! uppdelas i åtta tidsslotter

Frekvens

Används i GSM- och PCN-nä tan på sidan 27). Basstationer är de antenner och tillhörande apparatur som håller kontakt til fortsättning på sidan 2 3 CDM (Code Division Multiple Access) Sändningssignalen söndras och kodifera frekvens

Tid

Kommer aft användas i USA:s framtida PCS-nätver 19

Utgiven i Forum nr 1995-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."