Utgiven i Forum nr 2010-02

Från idé till förverkligande

av Betty Marschan Forum 2010-02, sida 28, 25.02.2010

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2818 I den här spalten följer vi med ett nygrunda företag och beskriver hur bolaget byggs upp och produkterna lanseras på marknaden.

Fran ice ti förverkligande

BETTY MARSCHAN TEXT Den träffar dig som en blixt från FÖRETAGS- klar himmel. Eller så smyger den DAGBOKEN sig på, utvecklas och formas, långsamt men säkert tills du inte längre kan undvika den. Affärsidén. Oberoende hur tanken föds så är den superb, unik. Den har potential och det finns helt klart en marknad för den. Så nu är det bara att sätta igång, eller vad?

I den här spalten följer vi med ett nygrundat företag från starten, och beskriver dess utveckling i kommande nummer av Forum. I följande spalter går vi närmare in på företagets verksamhet och affärsidé. Bolagets grundare Antti Pasila är inte 30 fyllda men har redan goda erfarenheter av att grunda och framgångsfullt leda företag. När han och entreprenören Micke Paqvalén förra året fick en ny produkt idé så visste de följaktligen hur de skulle gå till väga.

Snilleblixten räcker inte. Det måste vara tekniskt möjligt och ekonomiskt hållbart att starta en affärsverksamhet. Allt handlar i grund och botten om att ha kontroll över kostnaderna och skapa intäkter. Den som enbart koncentrerar sig på produktens exklusivitet och mängd fokuserar i praktiken på kostnadssidan. Och då blir det lätt helt fel faktiskt. För att lyckas måste man först ha blicken på intäkterna och kassaflödet. Varifrån kommer grundkapitalet? Vilka kundbehov svarar vi på och vem kommer att köpa produkten eller tjänsten? Hur kan vi expandera kostnadseffektivt?

EU har aktivt uppmuntrat medlemsländerna till gynnsammare företagsklimat. Det ska vara lockande att grunda eget. Varannan europé skulle föredra att vara egenföretagare men bara knappt 20 procent förverkligar sin dröm. Med en åldrande befolkning och ett stort antal arbetslösa unga ser man här tydligt möjligheterna för små- och medelstora företag.

En artikeli senaste nummer av Journal of Business Venturing (”Should entrepreneurs plan or just storm the castle?”) behandlar förhållandet mellan förhandsplanering och resultat i både nygrundade och redan etablerade små företag. Forskarteamet vid Loyola University Chicago har bearbetat ett materialunderlag på över 11 000 bolag och kommit fram till att formell och sofistikerad planering iprincip alltid höjer företagets prestationsnivå oc förbättrar resultatet. Författarna poängterar dock vikten av att vara flexibel och villig att lära sig längs med färden. Kulturella variabler kan i olika hög grad kräva strategisk öppenhet och beredskap att revidera affärsplanen under processens gång.

När man står där med sin snilleblixt och ”bara ska sätta igång” lönar det sig bevisligen att vara omsorgsfull. Internet är fullt av råd när det gäller att generera en affärsplan. Vägledning och stöd är lättillgängligt. Företagarna i Finland, närings-, trafik- och miljöcentralerna, handelskammare samt arbets- och näringsbyråerna står till tjänst när entreprenören har frågor.

I Finland har utvecklingsriktningen för nyetablerat varit positiv. De senaste 10-15 åren har företagsunderlaget tilltagit konstant. Mikroföretagens (färre än 10 anställda) andel av ökningen har varit störst. Men för några år sedan bröts trenden. Antalet avslutade företag ökade och intresset för att starta eget minskade. Antti Pasila hoppas att det är tillfälligt.

”Företagsklimatet i Finland är komplicerat. Å ena sidan är vi kända för att vara innovativa och uthålliga men å andra sidan färgas atmosfären av en avog och ibland omedgörlig inställning som lägger käppar i hjulen för nytänkandet. Det är skönt att se att debatten kring temat nu tagit eld. Men det behövs mera än prat. Mentorskap, virtuella mötesrum, diskussionsforum, ändrade beskattningsregjer och massmedias engegemang. Konkreta handingar för att hjälpa entreprenörer. Företagarna behöver få synas, inte bara med sina varumärken utan som ett eget skrå”, säger Pasila.

Vårt exempelföretag såg världens ljus hösen 2009. Om allt går väl lanseras produkterna och tjänsterna i över tio länder inom tolv månader. I skrivande stund är affärsplanen utformad, affärsstrategin färdig, produktkonceptet utveckat och rekryteringarna igång. Och nu väntar firmans grundare i spänning på svar från möjliga kunder och finansiärer.

”När en realistisk ekonomisk bas är lagd så rycker vi på startknappen. Vi har fått positiv återkoppling av de flesta vi talat med och vi tror själva benhårt på vårt koncept. Nu måste vi vara sega och inte ge upp”; säger Antti Pasila.

med färre än Finland har akom

Utgiven i Forum nr 2010-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."