Utgiven i Forum nr 1988-19

Frihandel med embargo

av Christian Sundgren Forum 1988-19, sida 34, 01.12.1988

Taggar: Teman: handel

Frihandel

Text: Christian Sundgre med embargo

Det talas vitt och brett om frihandel och goda handelsrelationer. Men om man får tro Jan-Peter Paul och hans färska doktorsavhandling är det inte hela sanningen. Sedan andra världskriget är det de negativa ekonomiska relationerna (NER) som råder, NER tycks vara en grundpelare i industriländernas handelspolitik. Men vid GATT-bordet talas det föga om detta. J-P Paul doktorerade med andra ord I angelägna frågor vid Svenska handelshögskolan i höstas.

ort med de negativa ekonomiska re lationerna! kunde vara en intressan slutsats. Vi lever ju i en déienteanda och önskar gärna att tillväxt och handel skulle komma alla till del. Men så enkla besked skall man inte vänta sig av är en akademisk avhandling.

Här analyseras fem olika teorier om NER. Effekterna av NER studeras. Fyra perioder av NER mellan åren 1948 och 1985 utreds ingående. Alla begrepp | sammanhanget från bojkott och blockad till COCOM och strategic embargo förklaras och presenteras. Den akademiska litteratur som finns på området genomgås.

Men trots den teoretiska nivån finns det i avhandlingen mycket att ta fasta på för vilken handelsansvarig som helst

Ekonomisk krigföring

Att ta till olika former av handelsrestriktioner är ekonomisk krigföring. Faktum är att detta krigande har pågått hela efterkrigstiden. Perioden 1948—1958 var speciellt ”krigisk”. Det kalla kriget var då ett faktum — styrkemätningen mellan öst och väst hade börjat.

Det förefaller som om ett viktigt element i all embargopolitik är att det är USA som håller i trådarna och att den är ”riktad mot en av USA:s fiender”.

34

Det var då försvarsalliansen NATO bildades, likaså Warszawa-pakten. Det var tidpunkten för Sovjets första atomsprängning. Berlin-blockaden och Korea-kriget fölide några år senare. Så småningom blev den ekonomiska krigföringen mot de socialistiska länderna mycket omfattande. Den ena export- och importregeln efter den andra infördes på USA:s initiativ. Regleringen gällde såväl transporter, penningtransaktioner som krediter. Världen delades helt enkelt i olika läger beroende på om det var frågan om leverantörsländer, mottagarländer, neutrala länder eller målländer — framför allt då de socialistiska länderna. Även neutrala länder som Finland, Schweiz, Sverige och Österrike berördes av USA:s strategiska embargopolitik. En politik som först var hemlig, men sedan mer öppen med de sk Cocom-reglerna.

Oberoende av om USA förde denna politik som en del av sin strategiska politik eller för att nå ett ekonomiskt och politiskt herravälde — som en av Pauls källor uppger — var den effektiv. Det syns tydligt i den handelsstatisk som presenteras | avhandlingen. Och eftersom USA:s handel med Sovjet var ganska obetydlig vid den tidpunkten var det framför allt USA som gynnades av embargopolitiken. Alla strategiska exportprodukter kunde stoppas utan att drabba amerikansk hemmaindustri.

Det började 1913

Man talar om den strategiska embargoperioden mellan 1948 och 1985. Men egentligen användes det ekonomiska vapnet mycket tidigare i politiska syften. Det syns tydligt i den ekonomiska handelsstatistiken. Eller vad sägs om dessa siffror: År 1912 exporterade Ryssland för — 1520,0 guldrubet År 1918 exporterade Sovjet för 8,0 guldrubel År 1919 exporterade Sovjet för 0,1 guldrubel Då siffrorna för importen följer exakt samma mönster inser man att den ekonomiska krigföringen kan vara nog så effektiv och vara ett direkt stöd för militära syften. Detta är också den teoretiska förklaringen till den strategiska embargopolitiken i två av de teorier som J-P Paul presenterar. Den militära teorin och sk straffteorin visar nämligen att NER är en del av den nationella säkerhetspolitiken, och används för att

Jan-Peter Pau stöda direkta militära aktioner. Något som Kina, Cuba, Chile och Nicaragua tex nog så krasst har fått uppleva, och som klart visas i avhandlingen.

NER lever och har hälsan

Denna tillbakablick på handelssiffrorna för den ryska revolutionen må inte få någon att tro att strategisk embargo hör till det förgångna. Nej, tvärtom är det en form av internationella relationer som frodas. Hela 80-talet är fullt med exempel på hur ekonomisk krigföring utnyttjas för att få konkurrentländer ekonomiskt eller kanske framför allt politiskt på knä. Ett mål är ju att få regeringen I det land som utsätts för en embargopolitik på knä. I syftet att följande regering är mer vänligt eller ödmjukt sinnad till embargoutövaren.

Men som det framgår av avhandlingen är det inte alltid en embargopolitik lyckas. Redan utan att läsa den vet man ju att bojkotten av Sydafrika inte har gett resultat. Apartheidpolitiken fortsätter och Namibia är fortfarande ockuperat av Sydafrika.

USA spindeln i nätet

Det förefaller också som om ett viktigt element i all embargopolitik är att det är USA som håller i trådarna och att den är riktad mot en av USA:s “fiender”.

Detta kunde ha utretts och borde utredas ännu mer. I Pauls avhandling framgår dock tydligt att en bojkott sällan är vattentät — det finns alltid ett eller annat sätt att komma över bojkottvaror, även om prisen är högre. Således drabbar en bojkott isynnerhet dem som inte har råd köpa dyrt.

Den teoretiska förklaringen lyder: en strategisk embargopolitik måste gälla en väsentlig ce! av det bojkottade landets BNP för att ta skruv.

Även Finland var utsatt

En speciell period av ekonomisk krigföring har Finland fått uppleva i närhistorien. Den regionala teorin och förklaringen till en strategisk embargopolitik under perioden 1958—1959 exemplifieras i avhandlingen med fallet Finland. KA Fagerholm blev statsminister i juli 1958. Samtidigt minskade Finlands import från Sovjet. Detta tolkades av Sovjet som om Finland gled västerut bort från den traditionella utrikespolitiken mot EFTA och vidare i riktning mot NATOländerna. Som vi vet ledde detta till att den ryska ambassadören kallades hem.

Men inte nog med detta. Det hela ledde också till ekonomiska komplikationer. Sovjet förnyade inte fiskeavtalen för Finska viken, kreditförhandlingar uppsköts, planerna p fortsättning på sid 4 19/1988 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1988-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."