Utgiven i Forum nr 1988-19

Hypersnabb Orientexpress

av Erkki Olin Forum 1988-19, sida 18-19, 01.12.1988

Taggar: Teman: flygindustrin

e passagerare som reste mellan EuD ropa och Asien med expresståg d seklet var ungt väntade sig en högklassig service som motvikt till den långa tid resan krävde. Måltiderna var utstuderat lyxiga in i minsta detalj, och kunde dra ut på tiden, Tre timmars middagar var inte ovanliga. Inredningen i förstaklasskupéerna var påkostad. Den röda plyschen gav det skimmer av lyx som då hörde till den mondäna livsstilen — allt för att öka komforten för passagerarna.

I dag finns det få som har tid att resa med tåg, och olägenheterna med en långresa har minskat betydligt sedan flyget tagit över. Men sådana finns det trots allt fortfarande på de transkontinentala rutterna.

Den amerikanska flygplansindustrin håller för närvarande på att reda ut de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett hypersnabbt = passagerarflygplan = kallat HSCT — efter High Speed Commercial Transport. Planet skall kunna tillgodose en snabb och bekväm flygservice mellan de mest avlägsna destinationerna på jordklotet. Siktet är inställt på att en sådan resa får räcka högst tre till fem timmar.

Tekniska framsteg inom metallurgin och materialteknologin i övrigt samt inom informationsteknologin, är de förutsättningar som nu finns och som kommer att studeras närmare.

Pilotstudie från NASA

Förenta Staternas rymdorganisation NASA, National Aeronautics and Space Administration, skall koordinera den pilotstudie med en budget på 4,5 miljoner USD som det nu rör sig om. Utredningsarbetet beräknas ta två år, och företas gemensamt av de konkurrerande flygplansfabrikerna McDonnell Douglas och Boeing.

Närmare bestämt går utredningen dels ut på en marknadsundersökning av behovet, och dels på en utvärdering av den teknik som behövs för att konstruera själva planet och för byggandet av en regelrätt flotta HSCFflygplan inom en inte alltför avlägsen framtid.

I ett första skede omfattar studierna all den teknik som behövs för hastigheter på Mach 2 — 2 200 km/h — som nu kan uppnås av det engelsk-tfranska Concordeplanet, till hastigheter på mach 25, 27 500 km/h, som gäller för framtida rymdflygplan med typbeteckningen NASP. National Aerospace Plane. För den senare plantypen finns dessutom ett separat utvecklingsprojekt.

Så som läget ser ut idag enligt preliminära undersökningsresultat, kommer utvecklingen i första hand att gälla plan med hastigheter på mellan Mach 3 och Mach 5, eller 3 300 och 5 700 km/h.

PacRim tillväxtområde

Marknadsundersökningar utförda = av McDonnell Douglas visar att den internationella civila flygtrafiken ökat kontinuerligt, och särskilt kraftigt har detta skett i kustom 18

Flygindustrin och flygbolagen kan räkna med gyllene tider i Stilahavsområdet, där passagerarsiffrorna för framtiden uppvisar exponentiell tillväxt,

Arnerikanerna är ute i god tid som vanligt och hålle på att utveckla en ny flygplanstyp som radikalt skall skära ner de nuvarande flygtiderna.

ORIENT EXPRES skall ge snabbare Stillahavsflygnin 19/1988 FORU rådena kring Stillahavet. Från år 1976 till år 1986 växte antalet passagerarkilometer just i det området från 7,7 miljarder till 20 miljarder, vilket ger ett årligt tillskott på i medeltal 10,6 procent. Hela 20 flygbolag erbjöd år 1987 sina tjänster på sammanlagt 156 internationella rutter från städer som Tokyo, Söul, Hongkong, Taipei och Shanghai.

Det har visat sig att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och efterfrågeökningen på flygtransporter i det närmaste är direkt.

Bidragande faktorer till den snabba ekonomiska utvecklingen i Stillahavsregionen har varit en låg lönenivå, en motiverad arbetsstyrka, olika stödåtgärder från regeringarnas sida och inte minst den snabba befolkningsökningen.

Exporten från Pacific Rim-länderna kommer att bli än mer konkurrenskraftig i framtiden, vilket betyder en fortsatt snabb tillväxt. McDonnells marknadsundersökning kommer till att Stillahavsområdet år 2000 har vuxit förbi Europa och intagit andra platsen inom världsekonomin efter ett samfällt USA/Kanada.

Undersökningen visar vidare att antalet passagerare inom Stillahavsområdet näs FÖRUN, 19/198 tan trefaldigas under de närmast kommande 15 åren, vilket betyder att andelen av den internationella flygtrafiken under motsvarande tid stiger från 20 till 30 procent. Inom överskådlig tid, senast år 2025, väntas PacRim-regionen täcka omkring 40 procent av hela den globala civila flygtrafiken som sker internationellt,

Fjorton timmar blir fem Avstånden mellan de viktigaste destinationerna på de olika kontinenterna är mellan 12 000 och 14 000 kilometer. För närvarande tar sträckan omkring 14 timmar att flyga. Hastigheter på Mach 3,2 skär ner flygtiden till fem timmar, och ett plan med hastigheten Mach 5 tillryggalägger sträckan på tre och en halv timme.

HSCTflygplanets ekonomi bygger i första hand på ökad frekvens i flygtrafiken. Höga hastigheter medger för ett och samma plan flere turer dagligen.

Också motorteknologin är intressant för planets ekonomi. För de lägre hastigheterna på Mach 3,2 har de amerikanska företagen studerat turbofan-lösningar, medan sk ramjet-motorer varit på förslag för hastigheter på Mach 5. Delstudier för motoralternativ har utförts av företagen Aerojet, General Electric och Pratt & Whitney.

Ett antal möjliga lösningar på frågan om motorbränslet — allt från den vanliga brännoaljan till flytande metan- och naturgas — har undersökts. Bränslefrågan har naturligt nog stor betydelse för planets drift vad såväl själva ekonomin som säkerheten beträffar. Delfrågor som skall beaktas är bränslepriser, bränsletilgång på flygfälten, avgaser — och bränslets känslighet för antändning.

Miljöfrågor i fokus Miljöpåverkan är en central fråga. Den skall tas upp i undersökningens slutskede, varvid kemisk analys av atmosfären och akustiska överväganden kommer in i bilden. I sammanhanget blir det viktigt att reda ut tekniska möjligheter för eliminerande av de begränsningar som gäller driften av det nuvarande överljudsplanet Concorde. Resultaten av de studier som utförs för rymdflygplansprojektet NASP kan också tillgodogöras av HSCTprojektet och tvärtom. Med de ekonomiska och miljömässiga mål HSCT-programmet har, är det ett realistiskt antagande att det blir slutfört någon gång mellan år 2000 och år 2010, ifall lösningen blir en plantyp med den lägre hastigheten. Väljer beslutsfattarna det snabbare planet, betyder det att större vikt måste fästas vid bränslefrågan, och då sker en förskjutning framåt i tiden. Marknadsanalysen visar att försäljningen av HSCFplanet för 300 passagerare kan uppgå till mellan 240 och 310 enheter vid sekelskiftet. Därefter växer efterfrågan ytterst snabbt, och hela flottan beräknas uppgå till det femfaldiga antalet på mellan 1250 och 1600 enheter under början av 2020-talet. LJ

Leander…

fortsättning från sid 1 säkert effektivt. Också Fords dealersystem är mycket strängt, återförsäljarna får sälja enbart Fordbilar. Detta system har kritiserats för att vara för bundet och odemokratiskt, men Leander understryker att saker alltid har två sidor.

— Det är alldeles riktigt att Fordbutikerna säljer enbart Ford, men man måste också komma ihåg att vi i stället garanterar dem ett tillräckligt stort område med exklusiv försäljningsrätt. Då de tre nya butikerna kör igång kommer vi t ex att ha 48 personbilsåterförsäljare, vilket är betydligt mindre än för de flesta andra bilmärken som finns på marknaden. Dessutom täcker vårt modellurval så gott som alla behov, poängterar Leander,

Ford — enbart Ford

Helt i analogi med denna dealer-policy har Ford inte heller några planer på att börja importera andra bilmärken till Finland. — Vi har alla de modeller vi behöver, konstaterar Leander.

Ford Motor Company bedriver dock internationellt samarbete på många håll. Koncernen äger bl a 25 procent av Mazda och de facto är den minivan som Ford säljer i Finland tiliverkad av Mazda, så på sätt och vis är ovanstående policy en sanning med modifikation.

En brist tillsvidare är dock avsaknaden av en fyrhjulsdriven terrängbil, men också på den fronten lovar Leander en snar förbättring.

— Nästa år kommer dessutom en helt ny Fiesta, vilket torde sätta sprutt också på försäljningen i småbilssegmentet, berättar Leander.

Ett gemensamt problem för bilhandeln är de överstora lagren av bytesbilar. Leander kan dock visa upp mycket smickrande siffror för Fords del i september; Värdet av bytesbilslagret var drygt 100 miljoner mark och den genomsnittliga lagertiden 34 dagar.

Jerikos murar

Någon gång för länge sedan raserades Jerikos murar med basunstötar, Också Pekka Leander sysslar med basunstötar, dock på fritiden och med mindre ödesdigra följder än på den gamla goda tiden. Ännu står nämligen familjen Leanders hus i Box i Sibbo dit familjen flyttade i början av 70-talet.

Som kontrast till jobbet som VD för ett företag med en beräknad omsättning på ca 1,2 miljarder i år deltar Leander aktivt i hembygdsverksamheten i Sibbo. Bla är han dirigent för Box hornorkester. Som förriga bilisten sa: ”Tuta och kör! ” L 19

Utgiven i Forum nr 1988-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."