Utgiven i Forum nr 1979-15

Ge högre tjänstemän status på arbetsmarknaden!

av Mats Kockberg Forum 1979-15, sida 16, 10.10.1979

Taggar: Teman: arbetsmarknaden

Ge högr tjänstemän status på arbetsmarknaden!

Ekonomkårens intressen på toppnivå bevakas av Förhandlingsdelegationen för Högre Tjänstemän, som har förhandlingsrätt med arbetsgivarparten. FTH representerar ekonomer, diplomingenjörer, ingenjörer och arkitekter och ha bildats bl a med tanke på att inte låta Akava, med dess relativt starka offentliga sektor, ensamt förhandla om de privatanställda högre tjänstemännens intressen. Diskussionsklimatet mellan FTH och arbetsgivare är enligt Göran Meinander betydligt lugnare än man är van med inom arbetsmarknadspolitiken. — Gentlemannamässighete får emellertid inte leda till passivitet ye — Om inte konkreta resultat för att befästa de högre tjänstemännens ställning som en relevant grupp på arbetsmarknaden nås tvingas vi överväga formerna för vår organisering, säger DE Göran Meinander, viceordförande i Förhandlingsdelegationen för Högre Tjänstemän (FHT) och styrelsemedlem i Finlands Ekonomförbund och Ekonomföreningen Niord — En viss framgång nåddes i och med att vår yrkesgrupp i den nya lagen om samarbete på arbetsplatserna för första gången jämställs med övriga kategorier. Men vid tilllämpningen av lagen har det redan framkommit att man bla från Industritjänstemannaförbundets sida ifrågasatt existensen av högre tjänstemän och likadana överraskande dubier har man kunnat läsa i AFCorganet Arbetsgivaren. Förhandlingsdelegationens medlemmar är Akava, Ingenjörsförbundet, HögskoleingenJörernas och Arkitekternas Centralförbund och SEFE. Den representativa bredden har erkänts av både AFC och Affärsarbetsgivarnas Centralförbund som beviljat FHT förhandlingsrätt. Under den senaste tiden har emellertid behandlingen av frågorna inte framskridit enligt de högre funktionärernas önskemål.

— Senaste vår nåddes ingen gemensam överenskommelse med arbetsgivarna om de allmänna löneförhöjningarna. Vår målgrupp borde garanteras minst samma inkomstutveckling som övriga anställda, men AFC ville informera sitt fält om att förhöjningar var att rekommendera men att det ingalunda var nödvändigt att justera lönerna för de högr 1 tjänstemännen. Detta har i vissa företag vantolkats som att förhöjningar inte skall göras.

Också högtutbildad behöver uppsägningsskydd!

Meinander vill också driva på en rad andra frågor.

— Vi borde få till stånd ett effektivare uppsägningsskydd också för de ledande tjänstemännen i företagen. Andra kategorier av löntagare har fått ett grundskydd inskrivet i kollektivavtalen men för vår del finns inget arrangemang. Problemet är inte akut under den rådande konjunkturuppgången men blir lätt brännande då vi nästa gång börjar gå mot sämre tider.

— Man håller också på att ino företagen genomföra en klassifice — Klassificeringen av högre tjänstemän inom företagen får inte leda till löneklasser av statlig eller kommunal typ, säger Göran Meinander.

ring av de högre tjänstemännen. Utbildning, ansvar, uppgifter, erfarenhet och dylika kriterier skall avgöra i vilken fålla man blir inplacerad. Vi strävar till ett avtal med arbetsgivarna om att utvecklingen av systemet vid företagen skall ske så att de högre tjänstemännen får vara med och utforma klassificeringen. I praktiken driver emellertid AFC saken vidare och kontakter på företagsnivå tas i allmänhet ej. Det uppstår därigenom en risk att klassiliceringssystemet läggs som grund för en ur vår synvinkel ofördelaktig lönesättning av typ löneklasser inom den offentliga sektorn. Detta skulle rasera den av oss följda principen om individuell löneutveckling.

”Kollega” hellre än ”motpart — Vi vill också få till stånd ett skolningsavtal. Samarbetslagen för med sig att man inom företagen redovisar för hur mycket pengar som använts för skolning av olika grupper och det finns en risk att man börjar kräva en nyfördelning av skolningsanslagen. Vi kräver att åtminstone status quo för de högre tjänstemännen upprätthålls. Detta borde också ligga i företagens intresse och det är därför märkligt att förslaget stött på patrull, säger Meinander.

Förhandlingsklimatet mellan högre tjänstemän och arbetsgivare skiljer sig väsentligt från gängse arbetsmarknadsförfarande. FHT-aktivisterna talar ogärna om ”motpart” utan använder hellre beteckningen ”kollega”.

— Våra diskussioner präglas av en viss gentlemannamässighet, vilket förvisso inte är av ondo. Jag tror emellertid att det är i allas intresse att de högre tjänstemännens sak inte drivs i en sällskapsklubb utan att man når verkliga resultat. Det finns redan nu de som vill att vi skall inta en hårdare attityd, och misslyckas Förhandlingsdelegationen i sina strävanden finns det en rad aggressiva fackliga organisationer som är färdiga att börja köpslå om vem som egentligen representerar de högre tjänstemännen, fastslår Göran Meinander.

FORUM 15/79

Utgiven i Forum nr 1979-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."