Utgiven i Forum nr 1989-12

Gemensamma provningsmetoder undanröjer handelshinder

av Bjarne Nyman Forum 1989-12, sida 14, 31.08.1989

Taggar: Teman: ekonomi

NORDEN 29

Text: Bjarne Nyman

KONKRET NORDISKT SAMARBETE: Gemensamma provningsmetode undanröjer

Genom internationell samverkan inom provningsområdet undviks dubbelarbete i olika länder, på samma gång som tekniska handelshinder effektivt elimineras. På det nordiska planet är det Nordtest som sedan år 1973 definierar gemensamma provningsmetoder och formulerar riktlinjerna för verksamheten. Sedan två år tillbaka samarbetar Nordtest även aktivt med de europeiska provningsorganen inom EG och Efta.

  • Vi vill delta i och påverka den europeiska harmoniseringsprocessen inom provningsområdet, samtidigt som vi identifierar goda västeuropeiska metoder, säger Bo Lindholm direktör för Nordtest i Esbo.

ålet för Nordtest har ända sedan Mscren varit att skapa förtroend mellan laboratorier, myndigheter och industrin i de nordiska länderna. Verksamheten går främst ut på att ta fram provningsmetoder inom områden, där industrin själv inte skött harmoniseringen över gränserna. De områden, på vilka Nordtest i dag verkar är Akustik och Buller. Brand. Bygg, Elektronik. Mekanik, NDT (oförstörande provning). Polymer och VVS. Dessutom verkar fack- eller programgrupper inom konsumentvaruprovning och kvalitetssäkring.

Branscher med stark internationell standardisering, t ex starkströmsområdet, eller branscher med långt utvecklade egna provningsmetoder, t ex papper. ingår inte 1 Nordtests program. På livsmedelsområdet har gemensam nordisk metodik funnits sedan 1940-talet.

— Vår verksamhet är alltså koncentrerad till områden, som utan intimare kontakter Över gränserna vuxit fram i de nordiska länderna skilt för sig. Säkerhetsföreskrifter och provningsmetoder har utvecklats landsvis och det krävs därför en harmonisering. Allt eftersom tekniken går framåt uppstår hela tiden behov av nya provningsmetoder. Det är viktigt, att metoderna är gemensamma för att tekniska handelshinder skall kunna undanröjas och dubbelarbete, när det gäller provning, undvikas, säger civilingenjör Göran af Ekenstam vid Nordtest.

Det samnordiska provningsområdet underlyder Nordiska Ministerrådet — med egen styrelse och ett sekretariat, som under de senaste sex åren funnits i anslutning till Statens tekniska forskningscentral VTT i Hagalund.

Det egentliga tekniska arbetet, d v s att välja projekt och godkänna framtagna provningsmetoder, utförs i fackgrupper 1 där varje land representeras av en medlem. Provningsmetoderna tas fram vid laboratorier. som har kompetens på de områden projekten gäller. Utvärdering sker i fackgruppen efter remiss till nordiska myndigheter. laboratorier och industri. Publicering av rapporter. metodbeskrivningar, o s v handhas av sekretariatet.

Civilingenjör Göran af Ekenstam och Nordtests direktör Bo Lindholm (th).

Ett av de mest myndighetsbevakade provningsområdena är NDT — oförstörande provning — där höga krav ställs på både provningsmetoder och -personal, inte minst av den orsaken att NOT-provning utnyttjas i samband med kärnkraft och offshore för provning av svetsfogar och liknande. På denna punkt certifieras provningspersonal, som således efter att ha blivit godkända i ett land direkt har behörighet att utföra provning i ett annat nordiskt land. (Beträffande kärnkraften krävs dock vissa myndighetstillägg. som specifieras särskilt i de enskilda länderna.

— På denna punkt har vi gått utanför de handelshinde nordiska gemenskapen och provningspersonal. som är NDT-certifierade enligt Nordtestsystemet, blir nu automatiskt accepterade i Västtyskland. Eiknande arrangemang är på gång med Frankrike. Schweiz och England, berättar direktör Bo Lindholm.

Ett annat viktigt område för Nordtest är kvalitetssäkring, d v s det måste finnas godtagbar dokumention på att de provningsanstalter och laboratorier, som i praktiken utför provningarna. fyller måttet. Mätinstrumenten skall vara kalibrerade enligt samma principer och jämförande provningar skall ge entydiga resultat. Riktlinjer för kvalitetsrevisionen av laboratorier är därför ett ständigt arbetsområde för Nordtest.

Det som från början år 1973 var ett nordiskt arbetsområde håller nu på att svälla ut över Efta och EG. Danmark följer automatiskt EG även när det gäller provningsmetoder.

  • Det är ett vitalt intresse för nordisk industri, att våra provningsmetoder harmoniserar med de som används inom EG. säger Bo Lindholm. Från Nordtest strävar vi att påverka EG att omfatta våra metoder. Samtidigt identifierar vi goda västeuropeiska provningsmetoder.

De säkerhetskrav, som ställs på ny teknik. förorsakar även ett tryck på utveckling av nya och effektivare provningsmetoder. Det gäller speciellt inom den oförstörande provningen (NDT). där dagens metoder inte längre motsvarar kraven. På denna punkt pågår i Nordtests regi ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt. där man försöker samla allt det nordiska kunnandet som finns på området. Totalt finns 20 Mmk reserverade för denna kompetensutveckling.

En stor del av utvecklingsarbetet går ut på att finna billigare provningsmetoder, eftersom provningen som sådan påverkar konsumentpriserna.

— Överlag pågår en utveckling mot att en större del av provningen kan ske genom att beräkna produktegenskaperna och genom att ta fram nya apparater för provning, berättar Bo Lindholm.

Budgeten för Nordtest uppgår till ca 8 miljoner mark. Av denna årliga summa dirigeras 80 procent till de projekt som fackgrupperna luskar fram. Antalet projekt på gång ligger i dag mellan 200 och 300 i olika faser. I fjol startades 69 nya projekt. medan 65 avslutades. I registret över Nordtext-provmetoder och tekniska rapporter ingår i dagens läge ca 1000 titlar.

12/1989 FORUM,

Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."