Utgiven i Forum nr 1973-02

Glesbygd i dag - tätort i morgon

Forum 1973-02, sida 14-15, 07.02.1973

Taggar: Personer: Pekka Alanen Teman: byggande

INTER VJUN

Många bygger i Finland. Privatpersoner bygger egnahemshus och sommarstugor. Industrin bygger stora fabriksanläggningar. Byggföretagen smäller upp höghusområden. Alltför vildvuxet, anser man sedan länge i planeringskretsar i inrikesministeriet. Nu formligen bubblar det fram lagförslag och betänkanden, utredningar och principbeslut i ministeriets planerings- och byggnadsavdelning. Finland skall planeras, den saken tycks vara klar. Inom detta årtionde blir det slut med ”tillfälliga” byggnader som står i decennier, slut med lättheten att oreglerat uppföra småhus utanför tätorterna och äntligen också slut med den många gånger tidsödande långdansen genom många instanser vid varje liten ändring av de ursprungliga detaljplanerna.

Pekka Alanen sitter på sin nuvarande post som överdirektör vid planerings- och byggnadsavdelningen sedan ett år tillbaka. Han drar raskt och suveränt fram genom djungeln av kommittéer och utskott och sakkunnigutlåtanden, som alla har en gemensam nämnare: att planera för planering.

Han har en hel del att säga om byggande och planering e Om byggande — Samhället bör planera och byggarna koncentrera sig på sin egentliga uppgift: att bygga.

« Om samarbete — Jag efterlyser mera samarbete mellan byggföretagen. Flera borde kunna engagera sig i samma projekt. Totalentreprenaden kunde kanske utvecklas i detta sammanhang vilket dock förutsätter att byggföretagens ansvar ökas.

e Om miljö: —Byggtekniken har gått framåt, men planerandet har stam pat på stället eller t om gått bakåt. Detta har haft negativa verkningar på social trivsel och miljö.

  • Om planering: — Dåligt byggande kan förstöra en god plan, men bra byggande kan inte göra en dålig plan bättre. Därför är planeringen alltid A och O.

e Om föränderlighet — Ingen planering kan någonsin göras fast och oföränderlig. En ny rond måste gås vid varje förändring som uppstår eller kan väntas uppstå. Planerna borde vara flexibla.

FORUM: — Vad kommer de stora nya förändringarna i bygglagstiftningen att omfatta:

ALANEN: — Den stora reformen, som i bästa fall i sin helhet kan träda i kraft, säg år 1976—1977, kommer för det första att gälla planering av alla arbets-, bostads- och fritidsmiljöer. Lagen samordnas med skogslagstiftningen, med d 44

Planerarens dilemma:

Glesbygd i dag— tätort i morgon

Pekka Alanen: — De flesta vill bo I småhus men av det som byggs är två tredjedelar höghus. Byggarna tänker främst på lönsamheten.

Forum 2/197 kommande naturskyddslagarna, med väg- och vattenbestämmelserna med mera.

Markanvändningsplaneringen skall alltså närma sig övrig samhällsplanering.

För det andra skall man planera också glesbygdsområden och utgå från frågan: Är detta ändamålsenligt ur allmän synvinkel? Den ersättning man får vid expropriation skall ordnas enligt nya principer. Värdet på marken skall bestämmas på basen av om markinlösningen hindrar eller försvårar de . verkliga användningen vid inlösningstillfället.

Vidare skall kommunernas rätt att inlösa mark utökas. Man planerar att detta skall ske redan genom en tidigare delreform. Denna del av förslaget är färdigt och regeringen skall inom kort ta ställning till det. Jag tror att mottagandet blir positivt. Uttalanden har gått i den riktningen. Men naturligtvis kan formella skäl eller brist på politisk vilja bromsa regeringens proposition.

FORUM: -— Vad har kommitteerna föreslagit?

ALANEN: — Genom att kommunernas markinlösningsrätt utökas, får de betydligt större möjligheter att direkt påverka planering och byggande, Inlösningsrätten kommer att innebära förköpsrätt och den kommer att t ex gälla mark som i framtiden kan tänkas utveckla sig till ett tätortsområde. Kommunen har då rätt att gå mellan säljare och en redan befintlig köpare och inlösa området.

FORUM: — Någon annan delreform är också på kommande?

ALANEN: — Ja, i utskottsbehandling i riksdagen ligger ett lagförslag om hur inrikesministeriet kan delegera sina rättigheter att fastställa stadsplan, strandplan och beviljande av undantagstillstånd vidare till länsstyrelsen för avgörande. Om det är fråga om obetydliga förändringar i planen behöver den inte ens gå till statlig myndighet för fastställelse. Det räcker med att kommunen godkänner ändringen — förutsatt att området i övrigt har en tillräckligt utvecklad planering. Slut med springandet i huvudstaden för varje liten sak — Sedan är det meningen att definiera begreppet tätbebyggelse så att det svarar mot nuvarande samhällskrav och förhållanden. Det kan lätt uppstå ett tryck mot vissa områden, som snabbt hotar att förvandlas till tätortsområden innan de ännu hunnit bli underkastade ordentlig planering. Här för’söker man mota olle i grind. Man har alltså tagit ett steg mot reglering av emotsedd enhetlig bebyggelse i princip i hela landet.

— Innan undantagstillstånd beviljas är det också meningen att höra grannarna, och kretsen av dem som är berättigade att framställa klagomål i byggfrågor kommer att utvidgas.

FORUM: — Kommer inte den enskilda individen att råka i kläm genom all denna planering?

ALANEN: — Tvärtom. Kommunernas självbestämmanderätt

Forum 2/197 ökar, och i kommunalfullmäktige och nämnder sitter ju personer som de som bor i kommunen själva kan välja. Härigenom ökas möjligheten att påverka för enskilda människor. — I den planering som sker mera i stort strävar man till att beakta den svällande trafiken, människornas större rörlighet, den växande konsumtionen med dess oundvikliga följeslagare, avfallsbergen, det ökade bruket av miljövådliga medel och andra faktorer som kan inverka störande eller skadligt på närmiljön.

— Jag är också nöjd med att begreppet ”tillfällig” byggnad definieras. Som det nu är, kan en tillfällig byggnad vara synnerligen bestående. Se på Glaspalatset och Forum! Vissa höghus att förtiga. Det finns färska fall som gått till justitiekanslerns kännedom, och han har tidigare uttalat sig prejudicerande mot dylikt. Nu kommer det i definitionen klart att framgå, att byggnaden till sin typ, sitt användningsändamål och sitt byggnadssätt tydligt skall vara avsedd att stå högst fem år.

Inrikesministeriet arrangerar i slutet av mars ett stort seminarium i Åbo om rollfördelningen vid byggandet och om byggprocesser i allmänhet. Där deltar byggare, finansiärer, planerare och — naturligt men sällsynt — också sådana som representerar ”byggkonsumenterna”. j

FINLAND PLANERAS I ”SKIKT”:

Regionplanen omfattar flera kommuner. Det finns 19 regionplaner i Finland. De tar sikte på år 2000. Generalplanen omfattar en hel kommun eller en del av den. Den görs upp på cirka 15 års sikt. Stadsplanen, byggnadsplanen och strandplanen innehåller de mest detaljerade bestämmelserna och de överses med fem till tio års mellanrum. I detta planeringsskede beaktas den allt viktigare närmiljön.

LAGFÖRSLAG PÅ KOMMANDE e Hela bygglagstiftningen förnyas inom detta decennium. Det innebär total förnyelse av planeringsbestämmelserna.

  • Delreformer väntas redan i år.

« Jordinlösningslagen ligger i justitieministeriet. Man har hållit på att förnya den i över tio års tid. I en och samma lag skall ges regler om genomförande av expropriation och om de principer som skall tillämpas då ersättning ges. I lagen skall stadgas om när expropriationen kan ske för allmänna behov. Expropriation skall också kunna ske för särskilda behov. Vilka de är skall framgå ur speciallagar, tex byggnadslagen.

15

Utgiven i Forum nr 1973-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."