Utgiven i Forum nr 1974-15

”Grå arbetskraft” underminerar löneavtalen

Forum 1974-15, sida 32-33, 02.10.1974

Taggar: Teman: grå arbetskraft

A. AKTIEEMISSION 1974 Enligt extra bolagsstämmas beslut av den 9 augusti 1974 höjes bolagets aktiekapital från 10.556.000 rnark till 21.250.000 mark genom utgivande av 21.388 stycken nya på viss person ställda aktier lydande. nominellt på 500 mark, vilka OO utbjudes för teckning enligt följande villkor: | 1 Av aktierna utbjudes 8.444 stycken till ett pris av 500 7 Emissionspriset för i punkt 1 nämnda aktier bör inbetaDD mark per aktie till nuvarande aktieägare sålunda, att ak- las till banken i en rat senast den 30 april 1975. Den i tieägare eller den som förvärvat aktieägares tecknings- punkt 3 nämnda delen av emissionen bör likaså erläggas rätt har rätt att mot fem gamla aktier teckna två nya. Vid i enrat senast den 30 april 1975. | om teckningstillfället bör emissionskupong nr 4 inlämnas. På betalningsomskersenastden 15 april 1975 gottgöres | SPECIALÄTGÄRDER : er årlig ränta intill den 30 april 1975. Vid försenad - 2 Av aktierna utdelas 12.666 stycken som gratisaktier betalning bör erläggas 1296 årlig ränta från den 1 maj k sålunda, att bolagets nuvarande aktieägare ller den på 1975till dess betalning skett. ? ” tl vilken aktieägares teckningsrätt överförts har rätt att . | = teckna tre gratisaktier mot fem gamla aktier. Vid teck- 8 De nya aktierna berättigar till full dividend för år 1975: ; EKOLOGISK a ningstillfället bör emissionskupong nr 5 inlämnas. I BALANS 9 Den som enligt punkterna 1, 2 och 3 tecknat aktier er| KOEF. 2 3 Åt bolagets personal erbjudes tillfälle att teckna 278 hållervid senare angiven tidbunkt mot teckningsbeviset i stycken nya aktier till ett pris av 500 rrark per aktie på nya aktier, som i enlighet med villkoren i nedannämnda ; särskilda av styrelsen fastställda villkor. aktieutbyte för varje tecknad aktie med ett nominellt - 7 & . . . | värde av 500 mark motsvaras av 5 stycken nya aktier TOXIKOLOGI —N fy 4 För den i punkt 2 nämnda gratisemissionens del er- med ett nominellt värde av 100 mark. KOEF.3 kd rs lägges aktiernas pris genom överföring av 6.333.000 De nya aktierna jämte talonger överlåtes på det kontor ; ox | :mark från dispositionsfond II till aktiekapitalet. där teckningen skett. (CI) 5 Aktieägare, som önskarerhållateckningsbevis, som icke 10 Aktiebreven utfärdas enligt tecknarens önskan i valörer AVFALLS -: fe innehåller förbud mot överlåtelse till utlänning eller i om 1, 5, 10 och 50 aktier, envar aktie lydande på 100 . ; MÄNGDER FagoT $S1 och2ilagenavden 28 juli 1939 omnämnda samman- mark. Antalet tecknade aktier kommer härmed i enligslutningår, och som är berättigad till sådana aktier på het med nedannämnda aktieutbyte att femdubblas. | f grund av sitt gamla aktieinnehav, bör därom vid teckset ningstillfället uttryckligen anmäla till banken. 11 — Beträffandeaktier som icke tecknats ävensom om andra [0] . . . med aktieemissionen sammanhängande åtgärder be6 Teckningen enligt punkt 1 och 2 sker på Nordiska sluter bolagetsstyrelse L1- 2 Föreningsbanken Ab:s huvudkontor i Helsingfors samt | 2 vid dess filialkontor i Hangö, Ekenäs och Karis. TeckÉ ningen börjar den 16 september samt avslutas den 16 december 1974. UPPSAMLING Teckningen enligt punkt 3 sker på bolagets centralKOEF. I kontor i Helsingfors, (Cl) & 1 9 GODA IDÉER lo GODA IDÉER ÖVRIGA IDÉER | B. AKTIEUTBYTE Vid ovan i punkt A nämnda bolagsstämma fattades ytterligare beslut om ändring

PROJEKTIDÉER

MILJÖVÄRDEN

FISKARS AKTIEEMISSION 197 av bolagsordningen innefattande ett utbyte av bolagets samtliga aktier me | KOEF. 2 ett nominellt värde av 500 mark till nya aktier med ett nominellt värde av 100 mark per aktie genom utgivande av fem nya aktier mot en gammal aktie. Före0) nämnda ändring av bolagsordningen har bekräftats av extra bolagsstämma den NATURTILLGÅNGAR [) - 10 september 1974. KOEF. 2 FÖRSTUDIER i . . . - . sa . 1 För erhållände av dé nya aktierna med ett nominellt 4 Mot dividendbetalningskupong som medföljer det vid | [KEN värde av 100 mark uppmanas aktieägarna att under aktieutbytet utfärdade interimsbeviset utbetalas divi| 4 tiden 18.9. — 16.12.1974 till Nordiska Föreningsbanken dend för år 1974 på sätt som fastställes av ordinarie bo: Ab:s ovan i punkt A 6 nämnda kontor inlämna de nu lagsstämman under våren 1975. | 2 MELLANBESLUT utelöpande gamla aktierna med talonger. | oo 5 Aktiebreven utfärdas enligt aktieägarens önskan i va2 Över emottagandet av aktierna jämte talonger utfärdas lörer om 1, 5, 10 och 50 aktier. | interimsbevis, vilket berättigar till erhållande av nya . (EG) LÖNSAMHETS> aktier och talonger. 6 De utbytta aktierna jämte talonger överlåtes vid senare UNDERSÖKNIN angiven tidpunkt mot interimsbeviset på det kontor 3 Ifall aktierna icke är registrerade på den nuvarande där utbytet skett. Ö ägaren, måste fånget klargöras vid utbytestillfället | . . — AA genom förevisandet av stämpelskattenota,. gåvobrev, 7 Beträffande övriga med aktieutbytet sammanhängande testamente eller annan utredning. åtgärder besluter bolagets styrelse. | FÖRVERKLIGAS Helsingfors den 10 september 1974 28 Forum 15/7 | OY FISKARS A | STYRELSEN

Utgiven i Forum nr 1974-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."