Utgiven i Forum nr 1987-12

Grönland — nordiskt u-land?

av Sigyn Alenius Forum 1987-12, sida 52-53, 27.08.1987

Taggar: Orter: Grönland

GRÖNLAND

Godthå 2200 000 km? (sex och en halv gånger Finland), 50 000 invånare, varav 10 000 inflyttade danskar.

skolväsen, socialvård, näringsliv, transporter osv.

I dag har alla dessa anslag, hälsovårdsanslagen undantagna, överförts till hemmastyret som en klumpsumma. Inom hälsovården gäller ännu att Köpenhamn avgör — resten fördelar hemmastyret. Men också hälsovården ska grönlandiseras under de närmaste åren.

Under den danska förvaltningen var Grönland skattefritt. Nu diskuterar hemmastyret konstant var man kan ta hem ytterligare skattekronor — låntagning i utlandet har hittills inte företagits, men hemmastyret har beslutat att det måste göras, dock endast för investeringar i näringslivet, som självt ska betala tillbaka lånen, via hemmastyret som äger största delen av alla grönländska företag.

Ändrad inställning

En hel del grönländsk idealism har fått åsidosättas. Beträffande utvinningen av olja och mineraler till exempel har grönlänningarna tidigare kraftigt sagt nej för att inte begå våld mot öns ömtåliga natur. I dag har alla politiska partier godkänt principen om utvinning där sådan kan ske lönsamt. Naturligtvis med all tänkbar respekt för naturen och djurlivet. Hemmaregeringens ledare Jonathan Motzteldt säger — Siälvständigheten kräver att vi utnyttjar de resurser vi har. Ett amerikanskt bolag, Arco, exploaterar som bäst ett område på Östgrönland. Ute i havet har man inte funnit någonting och inte heller på land på den västra delen av ön. Här, i öst, finns vissa chanser. På Grönland finns också både uran, zink, bly och vissa andra metaller. Dock har man än så länge inte funnit tillräckligt stora mängder. Med tiden kan dock priser och teknik ändras.

FÖRUN, 12/1987

Politisk fyrklöver

Grönland har fyra partier. Från höger till vänster heter de Polar, Atassut, Siumut och Inuit. Polar är det nyaste — bara några månader gammalt. Där samlas initiativ och kunskaper. Partiet önskar privatisera och arbeta för en ekonomisk politik som gynnar den som kan och vill. Samarbetet med Danmark gillas av Polar.

I andra ändan av skalan försvarar Inuit starka nationalistiska och socialistiska ideal. Mitt emellan ligger Atassut och Siumut, det förstnämnda är Danmark-såmarbetsvänligt och moderat, närmast ett slags högersocialdemokratiskt parti. Siumut är pragmatiskt socialistiskt. Siumut har suttit vid regeringsmakten under alla de åtta år som Grönland haft självstyre.

Målet för alla är, som det uttrycktes av Motzfeldt, en grönländsk levnadsstandard på samma nivå som resten av Norden. | dag finns det grupper i huvudstaden Nuuk (på danska Godthåb) som lever betydligt över den nordiska genomsnittsstandarden medan de avlägsna bygderna långt borta i periferin ofta kämpar med direkt fattigdom.

har på den andra. ”The haves” kontra ”the have nots” — och det är en olycklig utveckling menar de.

Beträffande transporterna säger Polar och Atassut: låt transporterna övergå i privat ägo. Det kostar det grönländska hemmastyret kolossala summor att förbinda alla städer och boplatser på den väldiga ön. De två andra partiernas svar är: ett sådant system skulle betyda att livsmedel och andra förnödenheter skulle bli dyrare ju längre transporterna är. Detta är en klar orättvisa mot glesbygderna långt borta.

Vad majoriteten av de styrande och politiskt tänkande på Grönland idag eftersträvar är ett samhälle som kombinerar kapitalism och initiativfrämjande åtgärder med en solidaritetsbevarande jämlikhetspolitik — det målet är i sig självt en svår nöt att knäcka.

Fisket stöttepelare

Ekonomiskt har det efter införandet av självstyrelsen dels uppstått problem som en följd av de många reformkraven. Men samtidigt har det på en del områden gått över förväntan. Hit hör fisket, som är av grundläggande betydelse och öns absolut viktigaste näringsfång.

Medaljen har två sidor Privatisera, som både Polar och Atassut önskar, vill Siumut och Inuit inte. Dessa två partier arbetar hårt för ett Grönland som ska vara ett solidariskt samhälle utan klasskillnader och antagonistiska grupper. Men det är svårt om man inte vill socialisera — och det vill majoriteten av grönlänningarna inte.

Förträffliga exempel på den pågående kampen ser vi i bostadspolitiken och transportbranschen. Största delen av bostäderna i de grönländska städerna (det finns 16 städer och därtill 99 boplatser) ägs av hemmastyret. Polar och Atassut föreslår att hemmastyret säljer en del av bostäderna till grönlänningar som vill köpa sig en egen bostad, och sen använder pengarna till att producera nya. Bostadsbristen är enorm. De två partierna mera vänsterut motsätter sig. Det skulle skapa ett samhälle av folk på den ena sidan som har, och folk som inte

På de obebodda vidderna kan man — fortfarande — bäst röra sig med hundsläde.

Grönland lämnade EG efter att självstyrelsen hade införts. Det betydde att ön förlorade de inte alldeles obetydliga summor, som från Bryssel hade dirigerats till Grönland, som regionalhjälp och ekonomiskt uppbyggnadsbistånd — Grönland var faktiskt det område i EG som, i förhållande till befolkningens storlek, fick mest. Förlusten av EG-hjälpen har emellertid uppvägts av att EG nu ska betala för de fiskerättigheter som var gratis så länge Grönland var EGmedlem.

Utrikespolitiskt bestämmer danskarna fortfarande över Grönland, precis som de gör för de likaledes självstyrande Färöarna. Militärtjänst finns inte. NATO har två baser på Grönland, men de är idag absolut inget problem. För att citera Motzfeldt — Så som Grönland geografiskt är placerat, måste vi välja mellan de strategiska intressena i Sovjet och i USA. Vi har valt USA. Sigyn Alenius 5 arma hålbjälklagselement

Parma Marine förtygshytt

Ca

Parma kök

PARMA: Allt från litet till stort. Från detaljer till helheter. |

Parma fasad

Parma he

Och därernellan allt inom byggnadsindustrin.

Rakennusvalmiste Oy är ett finländskt flerbranschföretag som ingår i Puolimatka-koncernen.

Företaget är Skandinaviens största i sitt slag.

Verksamheten inleddes redan år 1963. Den bygger således på ett kvartssekel av erfarenhet och know-how.

Allt som har med byggandet att göra, ingår också i Rakennusvalmiste Oy:s Parma produktion.

Parma rör sig på de mest skiftande områden: på bilden Parma Elektroniks kretskort och en Parma fasad; det irakiska kongresspalatset i Bagdad.

Det finns många andra Parma produkter:

Parma kök. Färdiga Parma element för våta utrymmen. Parma Marine element för fartygshytter. Parmanent volymelement. Kivi-Parma småhus. Parma Arctica - produktion av fullständiga stadskomplex på områden med evig tjäle. Steni-Parma och övriga produkter för renovering… och produkturvalet utvidgas hela tiden.

Företaget går in för en mycket målmedveten teknologi- och produktutveckling.

När det blir tal om finländska flerbranschföretag och finländskt kunnande, kan Rakennusvalmiste Oy:s Parma produkturval nämnas som ett ypperligt exempel.

Från litet till stort. Från delar till helheter, Och allt däremellan.

J9 RAKENNUSVALMISTE O 30420 Forssa tel. (916) 271 11 telex 6716 rakva sf

Utgiven i Forum nr 1987-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."