Utgiven i Forum nr 1987-10

Grundämneskartor till nytta för envar

av Christer Ekebom Forum 1987-10, sida 28, 04.06.1987

Taggar: Teman: forskning

Grundämneskartor till nytta för en var

Geologiska forskningscentralen har slutför första fosen i ett diger korleringsarbete, so omfattar hela vår land.

Den kartbok, so baserar sig på dessa undersökningar publiceras ännu detta år. Därefter kan bland annat malmletningen ske mera systematisk Ön hittills.

Det första resultatet av databehandlingen är en karta som med hjälp av olika stora “bollar” visar förekomsten av ett visst grundämne, i detta fall Barium. Med hjälp av avancerad datateknik kan man utgående från bollkartan konstruera en mycket åskådlig ”topografisk” karta (bilden), som också för en lekman säger en hel del. Framför allt i förhållande till det informativa värdet är kartläggnings metoden mycket förmånlig.

SKUGGAD RELIEF

Ba MORAN —62 um Aqua regia

STORA

FÖREKOMSTER

AV SULFIT

Qcc, Zn, Pb Ni, C 28

GEOKEMISK KARTA ÖVER FINLAN rundämneskarteringen av Finland G= planerats redan länge. | själv verket kläcktes de första idéerna redan på 30-talet. Men analystekniken och lämplig teknik för informationsbehanalingen saknades. Idag finns lämplig teknik och karteringen har därför kunnat genomföras

Metoden som används i karteringen är utvecklad vid geologiska forskningscentralens geokemiska avdelning i Otnäs, Esbo, och tack vare den ligger Finland i den absoluta världstoppen på området, berättar Heikki Tanskanen och Tapio Koljonen vid nämnda avdelning. Bakom utvecklingen av själva kartframställningen står forskaren Nils Gustafsson.

Det handlar således om att kartlägga förekomsten av olika intressanta grundämnen i Finlands natur. Förekomsten är av intresse i första hand för industrin. Våra nuvarande kända malmftyndigheter håller på att sina och det börjar bli bråttom med att finna nya användbara fyndigheter. Den malmletningstävling som försiggick senaste år, var ett led i denna strävan.

Malmletningen får ny fart

Den klassiska formen av malmletning går ut på att geologerna (också amatörerna) vandrar omkring ute i naturen och samlar in intressanta prover. Proverna är för det mesta stenar som hittats liggande i terrängen. Denna form av letning är emellertid ganska osäker. Det är inte alls sagt att det avgörande fyndet görs. Det kan tänkas att ingen finner den avslöjande stenen under mossan i skogen. Letandet får på detta sätt en viss slumpmässig karaktär.

I vår natur finns emellertid en hel del morän. I själva verket förekommer det morän praktiskt taget i hela landet. Morän är en oorganisk jordart, som i princip innehåller fragment av alla de beståndsdelar som finns i vår berggrund. Moränen uppstod som en följd av den slipeffekt som det tjocka istäcket under istiden åstadkom. Berget slipades och ytskiktet transporterades med isen bort från sitt ursprungsställe. Moränen är således en form av varuprov från det be19 där moränen har sitt ursprung.

Detta faktum kan utnyttjas. Genom att analysera moränens sammansättning, får man en mycket säker bild av den närbelägna berggrundens beskaffenhet. Malmletningen är inte längre slumpmässig.

Systematisk provtagning Prover har tagits mycket systematiskt från hela landet. Landet har på sätt och vis indelats i ett rutsystem och inom varje ruta har tagits ett prov. Provtätheten är ett prov på cirka 300 kvadratkilometer. Detta kan synas vara mycket summariskt och lekmannen anser sig ha all orsak att betvivla resultatets tillförlitlighet.

Denna provtäthet är emellertid fullt tillräcklig för en baskarta. I verkligheten ha fortsättning på s 3 10/1987 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1987-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."