Utgiven i Forum nr 2013-01

Hållbar finans vinner terräng

av Lars Hassel Forum 2013-01, sida 24, 31.01.2013

Taggar: Teman: investering

EB FPORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2013

Lars Hassel är rektor för Handelshögskolan vid Umeå Universitet.

Mycket tyder på att aptiten på ansvar och hållbarhe har ökat bland investerarna.

Hållbar finans vinner terräng

European Sustainable Investment öseeene] Forum (Eurosif) ger vartannat år u en rapport om volymen och sammansättningen av segmentet för hållbara och ansvarsfulla investeringar i Europa. I Finland finns dotterorganisationen Finsif med institutionella investerare och portföljförvaltare som medlemmar, som bland annat bidrar med kunnande och information från Finland till rapporten.

Den senaste rapporten European SRI Study (2012) visar att investeringar som baseras på ansvarsfulla strategier under de senaste två åren har vuxit med hela 35 procent, vilket betyder att de växer snabbare än marknadenistort och tar marknadsandelar av traditionella segment.

SRI-segmentet har sina fördelar då det kan erbjuda kapital till en lägre kostnad till bolag som har en tydlig riskhantering när det gäller miljö- och andra icke finansiella risker. I finanskrisens Europa kan SRI-segmentet ge lägre riskpremier. En annan bidragande faktor är att företag med en tydlig integrerad hållbarhetsstrategi har bättre tillväxtmöjligheter och lönsamhet ien ekonomi där miljösmartalösningar skall bidra till en ny tillväxt.

En nyligen publicerad rapport av Deutsche Bank (2012) Sustainable Investing: Establishing Long-Term Value and Performance visar på lägre kapitalkostnader och bättre lönsamhet för företag som lyckats integrera hållbarhet i sin business. Det är mycket som tyder på att aptiten på ansvar och hållbarhet har ökat bland investerare. SRI-marknaden mognar och sätter pris på hållbarhet så att risk och avkastning står i proportion till varandra och vi får gradvis en marknadsmässig allokering av resurser med hållbarhet som bas.

Vi får hoppas att utveck Tillväxten på SRImarknaden i Europa beror inte på inflödet av nytt

SRI-marknaden i Europa. Den privata fondmarknaden har en mera återhållsam inställning då det är svårt att påvisa att fonder som förenar ansvar och hållbarhet skulle kunna ge en bättre riskjusterad avkastning.

Tillväxten på SRI-marknaden i Europa beror inte på inflödet av nytt kapital utan snarare på att de stora institutionerna ger hållbarhet en större vikt i sina portföljer. Ett gott tecken är att de stora institutionerna går före och deras beteende kan driva marknaden att få ett mera långsiktigt perspektiv.

När det gäller olika Investeringsstrategier är den traditionella SRI-strategin att utesluta skadlig verksam het den vanligaste och mest växande strategin. Anmärkningsvärt är att hälften av alla tillgångar under förvaltning (AuM) i Europa inte tillåter investeringar i vapenindustri som har att göra med klusterbomber och landminor. Det är ett tecken på att frivilliga normer biter trots att direkt lagstiftning saknas och trots en uppfattning att man avstår från bättre avkastning.

Det andra stora segmentet är en strategi som drivs av finansiell avkastning där hållbarhet integreras med finansiella kriterier. Institutionella investerare har tydligen ett längre perspektiv på hur miljö och ekonomi kan samverka.

Den nordiska modellen för screeningen av företag som baseras på internationella normer och konventioner, såsom Global Compact, har också spridit sig till övriga Europa och blivit ett av de dominerande SRI-verktygen. Normbaserad screening används föratt välja ut företag man vill på verka och få på rätt köl eller utesluta ur sina portföljer.

Den finska SRI-marknaden är till sin struktur lik den europeiska, men den har kommit senar lingen förstärks för det är väl på dessa grunder som den europeiska konkurrenskraften skall stärkasi en global ekonomi.

Institutionella investerare, särskilt pensionsfonder, dominera kapital utan snarare på att de stora institutionerna ger hållbarhet en störr vikt i sina portföljer.

igång än vad som är fallet i de övriga nordiska länderna. Det positiva är att Finsif har många medlemmar, vilket tyder på att också våra institutionella investerare ser behovet av en mera långsiktig och ansvarsfull förvaltning. mm

Utgiven i Forum nr 2013-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."