Utgiven i Forum nr 1975-14

Handeln med Sverige

av R E Forum 1975-14, sida 08, 17.09.1975

Taggar: Teman: handel

Torum

FORUM. 14 - 75

DEBATT

Handeln med Sverige

TILL FORUMS REDAKTION Intervjun med Sveriges handelsattaché Matti Mäkinen i Forums Nordennummer va en välkommen presentation av svensk ambassadens nya handelskontor. Utvidgning av Sveriges handelssekreterarnät till att omfatta även Finland har hälsats med tillfredsställelse av alla som intresserar sig för en solid och expansiv handel mellan våra båda länder.

Signaturen RE, som står för intervjun;-gör emellertid några egna randanmärkningar om Finlands export, som :kräver ett bemötande.

Han undrar ”hur vi i Finland tror oss kunna räta ut handelsbalansen med Sverige, utan att egentligen anstränga oss”. Detta må vara en formulering som är avsedd ‘att vara lustig och tillspetsad, men det är ändå djupt orättvist att förklena den stora insats som Finlands industri har gjort på den svenska marknaden alltsedan början av 60talet.

Uppdraget att intervjua Sveriges handelsattaché tyder på, att signaturen inte bör vara okunnig om att Finlands export till Sverige från 1964 till 1974, uttryckt i 1974 års priser, vuxit med ca 20 46 per år och att Sveriges andel av vår export ökat på tio år från drygt 6/0 till över 16/9, Detta har inte uppnåtts ”utan att egentligen anstränga sig”, särskilt som det till största delen gällt att introducera nya produkter. Den som önskar ytterligare belägg för att våra exportörer inte legat på latsidan kan bläddra i Förums tidigare Nordennummer. Det finns heller ingen anledning att befara minskade insatser på den svenska marknaden under kommande år.

Vad Finsk-Svenska Handelskammaren beträffar har den arbetat i Sverige sedan 1930talet och är i dag försedd med en liten, me kvalificerad personal på sammanlagt 6 personer. På grund av att handelskammaren finns till och ”stått sig” bra har det inte varit motiverat att tillsätta en handelssekreterare i Stockholm. Däremot placerades för drygt ett år sedan en biträdande handelssekreterare i Göteborg med underleveransfrågor som specialuppgift och ytterligare har branschkonsulter vid behov engagerats för längre eller kortare perioder. Koordineringen i Sverige svarar handelskammaren för.

Att vi har ett underskott i vår handel på Sverige bör ingen förvåna sig över. När kärnkraftverk skall utrustas anser väl inte heller signaturen att Sverige är olämpligt som utländsk leverantör. Det verkar tjatigt men måste tydligen ständigt upprepas, att så länge vi talar om vår multilaterala utrikeshandel. är det inte den tvåsidiga. balansen mellan Finland. och ett enskilt land som är av betydelse, utan den sammanlagda bytesbalansen. Att det löpande exportfrämjandet inte kan kortsiktigt trolla bort dagens skrämmande stora totala balansunderskott plus ackumulerade underskott från tidigare år inser nog de flesta. Expörtfrämjandet arbetar på sikt och är hos oss va resurserna = beträffar förhållandevis = väl rustat. Med vänlig hälsning, C G Tollet, direktör i

Finlands Utrikeshandelsförbund

RR

Utan Jlustigheter eller tillspetsningar framgår det av intervjun att det är handelsattaché Matti Mäkinen som säger att man i Sverige inte riktigt vet vad man producetar i Finland och hur mycket man kan producera,

Vid intervjutillfället (som gjordes i ‘samband med en tv-intervju) framgick även att man i Sverige anser att en så pass betydande handel som den som sker mellan Finland och Sverige kräver en byrå som har högsta möjliga status. En handelskammare väger nog litet lätt därvidlag.

Resonemanget om den multinationella handelns natur bygger ju sedan gammalt på antagandet att man tar igen det på gungorna som man förlorar på karusellen, Numera har det blivit allt vanligare att man i stället för att ytterligare en gång smörja de redan väloljade gungorna försöker ta reda på varför karusellen gnisslar. Därför synar man även i västvärlden synnerligen noga varför handeln med vissa länder inte utvecklas normalt. RE OO

FORUM-guide

ENKELT OCH KOR om SI-systeme som alla måste lära sig

FORUM-guide till salu Ett särstryck av Forum-guiden I nr 13 ”Enkelt och kort om SI-systemet” kan beställas direkt från Forum per tel 666 481. Priset är 1 mk/styck.

Utgiven i Forum nr 1975-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."