Utgiven i Forum nr 1979-16

Har idédagarna en funktion

av Thor Forsskåhl Forum 1979-16, sida 11, 24.10.1979

Har idédagarna en funktion

På pärmen till Idea 80 står det ”Finlands Marknadsförbunds och Marknadsledningsgruppens XXXII föreläsningsdagar i Dipoli, Esbo den 25 och 26 oktober 1979.” Så stod det också på pärmen till Idea 75 för sex år sedan med undantag av vissa skillnader i namn, datum och ordningsnummer…

WyÖ” Antagligen har man talat om föreläsningsdagar redan långt tidigare, och antagligen fortsätter man med det helt aningslöst och omedveten om att tiden och utvecklingen sedan länge kommit med nya och annorlunda konferens- och utbildningsmodeller. Men å andra sidan kan man fråga sig: varför skulle man besvära sig med att ändra på en form, som visat sig vara synnerligen lönsam för arrangörerna? Det kunde ju leda till mera arbete och en ökad andlig och finansiell insats. Utan överdrift kan man påstå att Marknadsförbundets årliga idédagar är en mycket förlegad verksamhetsform, som mer eller mindre helt stagnerat i en allmän slentrian och idétorka, både rent formmässigt och innehållsmässigt. I stället har dagarna blivit en slags marknads- och reklamfolkets lantbruksutställning, dit man går för att visa att man ännu hänger med, och ibland i förhoppning att ta hand om en kund, en kollega eller rent av knyta någon ny kundkontakt. Det har med andra ord skett en förskjutning från kunskap och inlärning till ett socialt samkväm. Liksom i så mycket annat som Finlands Marknadsförbund företar sig, saknar man i idédagarna en klar idé om vad man vill och bör göra och den sakkunskap som krävs, för att pedagogiskt och metodiskt riktigt genomföra ett dylikt projekt. Snarare avspeglar idédagarna bara Marknadsförbundets osäkerhet och aktivitetslust i största allmänhet, utan en klar linje och målsättning. För föreläsningsdagar i sig kan väl knappast vara en målsättning, utan det är väl temat eller kunskapen man vill tillhandahålla deltagarna som bör utgöra den ideologiska eller filosofiska grunden idédagarna bör stå på.

FORUM 16/79

Redan det faktum att man försöker täcka så många områden och ge en allmän aktuell orientering om vad som rör sig i tiden, försäljning, marknadsföring, reklam samt diverse debatter och praktikfall leder till att allting blir bara ett skrap på ytan och man går aldrig på djupet. Därtill använder man sig ofta av samma föreläsare år efter år, och utövar ingen egentlig förhandskontroll av föreläsningarna, vilket leder till både repetition och ofta intetsägande föreläsningar. Undervisningsmässigt sett är dagarna mycket passiverande, eftersom arrangörerna tydligen är verkliga dilettanter i pedagogiskt hänseende. Olika aktiverade former som grupparbeten, caselösningar, spel, seminarier o sv tycks vara helt främmande trots att man tex på de svenska idédagarna använder sig av dem.

Det är möjligt att unga mänskor i marknadsföringsbranschen kan lära sig något på idédagarna, trots föreläsningarnas torftiga och ytliga innehåll, som därtill ofta präglas av stor hast — och i många fall lust att undanhålla kalla fakta och de verkliga problemen, för att framstå som ”lyckade” skrytfall. Kanske dagarn också har en gemenskapsutvecklande effekt. Men rent generellt har dagarna överlevt ett verkligt behov, och borde delas upp på flera mindre dagar, som är mera specialiserade, mera seriösa och ambitiösa, gå mera på djupet och utnyttja modern undervisningsteknik och nya metoder. Inte svepande översikter som ofta redan nu arrangeras ”utanför” idédagarna, utan dagar med ett allvarligt syfte, där kunskap och erfarenhet förenas till en fruktbar syntes, så att delta garna verkligen får ut någonting. Trots denna kritiska syn kan man dock inte förneka att det ofta också funnits flera goda föreläsningar som gett ny kunskap eller provocerat till efter- eller nytänkande, vilket ju är oändligt viktigt. Om Marknadsförbundet vidhåller sin nuvarande linje, borde det i så fall satsa mera på djuplodande analyser av orsakssammanhang och av nuvärden eller praktikfall. Man borde också fästa mera uppmärksamhet vid ledarskap, ”management”, och motivation av mänskor samt hur dessa skall påverkas både inom och utom företaget. Också kreativiteten och dess utvecklande borde få större utrymme än hittills. Thor Forsskåhl

Marknadsfolkets årliga storsamling — Idédagarna — väcker stor uppslutning. Men är det dags att tänka om och gå in för en rad specialseminarier kring begränsade temata 1

Utgiven i Forum nr 1979-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."