Utgiven i Forum nr 1979-16

Idédagarna inför 80-talet

av Ragnhild Artimo Forum 1979-16, sida 14-15, 24.10.1979

Den årliga stormönstringen för marknadsfolk, av Finlands Marknadsförbund och Marknadsledningsgruppen arrangerade idédagarna, fyller en viktig skolningsfunktion.

— Det visar de nära 2000 deltagarna i årets Idea 80, säger förbundets VD Kai Vakkuri. — Det är inte bara de 106 föreläsarna som ger valuta för pengarna och den investerade tiden. Deltagarna ger också varandra impulser och ny intryck.

80-talet kommer att kräva ännu mera av arrangörerna — Inte kvantitativt, men kvalitativt.

Ny” Idea 80 arrangeras nu för elfte gången i Dipoli i Esbo 25. —26. 10. Idédagarna fick sin start efter svensk modell 1948 med en av Mainosmiesten Kerho arrangerad kurs i distributionsteknik, I sin nuvarande form erbjuder idédagarna både ett allmänt program och långt specialiserade parallellprogram. Rubriken för Idea 80 är ”Ongelmat mahdollisuuksiksi — ideoilla menestyy” — “Problemen är möjligheter — idéer ger framgång”.

Stor skala ger resurse — Det stora formatet dågarna antagit med åren är naturligtvis inte ett självändamål, säger VD Kai Vakkuri. — Men det har gett resurser att boka internationella profeter som föreläsare — experter i en prisklass som annars hade varit utom räckhåll för oss. Ur skolningssynpunkt har det varit speciellt värdefullt at — Vi måste sträva till större geografisk spridning av skolningsevenemangen, säger VD Kai Vakkuri. — Näringslivet opererar också utanför Helsingfors.

1 i denna form ha möjlighet att följa med branschens internationella utveckling.

— Det stora formatet har också gett idédagarna genklang långt över skrågränserna, vilket är ytterst positivt med tanke på att marknadsföringen är en så livsviktig funktion för i sista hand hela landets ekonomiska hälsa, Men jag är den första att medge, att idédagarna är ett skolningsevenemang bland många andra.

FORUM 16/79

Gränsen har nått — Gränsen för deltagarans mottagningsförmåga har alldeles säkert nåtts, konstaterar Vakkuri. — Vad vi behöver med tanke på nästa årtionde är snarare en kritisk gallring över hela skalan skolningsevenemang för att undvika överlappning. Jag skulle efterlysa mera kritik i samband med den bedömning idédagarnas deltagare avger efter evenemanget. Kritik är nyckeln till utveckling.

Decentralisering — I år arrangerades för tre veckor sedan i Åbo för första gången ett slags preliminära idédagar i mindre format än huvudevenemanget, men med delvis samma program. Det är ännu för tidigt att säga om vi skall gå vidare på den linjen. En allmän strävan nästa årtionde kommer i alla händelser att vara större geografisk spridning av både små och stora skolningsevenemang. Näringslivet opererar också utanför Helsingfors, och skolningsbehovet i andra städer bör åtminstone till en del kunna tillgodoses utan att man tar sig till huvudstaden. Marknadsförarna bör ge samma möjligheter att utveckla sig oavsett var de bor och arbetar.

— Video- och annan AV-teknik kommer att ha en ännu markantare ställning än hittills då det gäller att öka skolningens geografiska spridning, säger VD Vakkuri. — Men de tekniska hjälpmedlen får inte ges en överdimensionerad roll: fortfarande är den personliga kontakten mellan exempelvis föreläsare och åhörare eller yrkesbröder emellan den kanske mest avgörande faktorn för hur ett budskap når fram.

Kamp mot ”förfackning”

En viktig målsättning för idédagarna är att inte bara ge fördjupade fackkunskaper utan också att öppna dörrar branschens olika yrkeskategorier emellan — och mot samhället som helhet.

— Som namnet anger är meningen att ge nya idéer, impulser att tänka nya tankar, och ha glädje av att tänka dem. Den personliga glädjen över att växa och utvecklas får inte överskuggas av den omedelbara professionella nyttoaspekten, säger Vakkuri.

— Livet är rikare och intressantare om man tvingas att tänka och röja upp bland sina begrepp och åsikter. Därför kan man mycket väl jämföra lyckade skolningsevenemang med goda teaterföreställningar eller konserter. Skolning är en form av kultur, som då den är som bäst inte endast ger professionella färdigheter, utan också bättre insikter om människan och det mänskliga beteendet.

Hurudan är marknadsföringsberedskapen med tanke på 80-talet — Marknadsförbundet strävar till en klarare segmentering av vilka uppgifter resurserna bör koncentreras på, säger Kai Vakkuri. — Finland kommer att ha ett ökat behov av kunniga marknadsförare, och förbundet samarbetar och kommer att samarbeta med de existerande lärointrättningarna — också över språkgränserna. Det största problemet är branschens återväxt: klyftan mellan teori och praktik för de nybakade marknadsförarna är fortfarande pinsamt stor, men ökande praktikmöjligheter — reklambyråerna har ett positivt beslut om den frågan — kommer inom några år att förbättra situationen.

Nu är det dags igen för gåvoprenumerationer! Du känner säker till personer so har nytta av

Forums faktainformation, bakgrundsartikla och personintervjuer.

Sänd ett presentkort och din vänliga hälsning förnyas tjugo gånger årligen. Forum är gåvan som uppskattas! Sänd oss postgirokortet ifyllt eller ring 90-658 144/Moaj-Len Lundgren.

Observera att Du får t ex 3 gåvoprenumerationer till priset av 2 samt att tidningen distribueras inom Norden utan merkostnad.

FORUM 16/7 15

Utgiven i Forum nr 1979-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."