Utgiven i Forum nr 1995-06

Har vi sett toppen på uppsvinget?

Forum 1995-06, sida 08, 04.05.1995

Taggar: Teman: ekonomi

KONJUNKTURUTSIKTERNA:

HAR VI SETT TOPPEN PA UPPSVINGET?

Företagsledarnas ambivalens om Finlands ekonomi tilltar

V J årens PROGNOS-FORUM tyder på att cheferna i det finländska näringslivet under det senaste halvåret blivit mera osäkra o utsikterna för den finländska ekonomin. Däremot ä man fortsättningsvis positiv beträffande utvecklingen för det egna företaget under kommande sexmånadersperiod. Bl.a. säger var tredje företagsledare att man kommer att öka personalstyrkan fram till nästa höst, framkommer det ur enkäten som för

Forums räkning utförts av konsultbolaget INTER PERSONA.

PROGNOS-FORUM utfördes i början av april och riktades direkt till de verkställande direktörerna i stora och medelstora finländska företag. Ca 200 chefer deltog i undersökningen, som nu utfördes för fjärde gången.

I de diagram som publiceras på detta uppslag kan man konstatera att optimismen ännu är stor vad gäller det egna företaget. Nu är antalet direktörer som aviserar nyanställningar högre än antalet chefer som meddelar om entlediganden. Det är första gången en dylik samlad syn förmedlas i PROGNOS-FORUM.

Men i kommentarerna kring läget för den finländska nationalekonomin grumlas optimismen av en viss osäkerhet. Håller vi på att passera konjunkturuppsvingets topp?

Osäkerhet gällande Finlands ekonomi

På frågan om hur företagsledarna ser på den allmänna ekonomiska situationen i Finland under de kommande sex månaderna svarar 57 procent att den kommer att förbättras. Procenten är avsevärt lägre än i höstas. Då trodde 88 procent att läget förbättras. Nu anser 36 procent att situationen bibehålls oförändras (hösten 1994: tio procent) medan var tionde prognosticerar en försämring (senast bara två procent).

Den fråga som oställd väcks är: kan vi redan skönj en nedgång vid horisonten? Och hur är de finländska ekonomiska strukturerna skickade att möta en ny eventuell nedgång.

Över hälften av cheferna är visserligen fortsättningsvis förhoppningsfulla — men andelen är avsevärt lägre än för bara ett halvt år sedan.

Fortsatt optimism gällande det egna företaget

När det sedan gäller utsikterna för företagsamheten är resultaten av PROGNOS-FORUM betydligt mera optimistiska. Två tredjedelar av cheferna säger att faktureringen för det egna företaget kommer att öka under de kommande sex månaderna. Förändringen från i höstas är marginell.

Tolv procent tror att faktureringen minskar (hösten 1994: tio procent) medan var femte tror på att faktureringsnivån är oförändrad.

Sysselsättningsutsikterna är nu faktiskt ljusare än i höstas. Av direktörerna meddelar 34 procent att personalstyrkan kommer att öka fram till hösten. För ett halvt år sedan trodde bara 26 procent på detta. Var femte aviserar nu minskningar i antalet anställda. Hösten 1994 angav var fjärde chef att nedskärningar är att vänta. Motsvarande andel säger nu att personalantalet bibehålls oförändrat medan siffran senast var 20 procent.

Attityderna fortsättningsvis offensiv Över hälften (56 procent) av cheferna anser fortfarande att deras allmänna agerande kan kallas offensivt. Tolv procent deklarerar att företagets politik är defensiv medan en tredjedel säger att man närmast är avvaktande. Förändringarna är små i jämförelse med noteringarna från senaste enkät. INTERPERSONA utför nästa företagsledarenkät kring konjunkturutsikterna i oktober. 9

Forum ar 6/95

Utgiven i Forum nr 1995-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."