Utgiven i Forum nr 1970-09

Havet svallar i laboratoriet

av Björn Palmen Forum 1970-09, sida 16-17, 13.05.1970

Taggar: Bolag: Wärtsilä Orter: Otnäs

Den praktiskt taget helt fönsterlösa fasaden på forskningsinstitutionen för skeppsbyggnadsteknik.

Havet svallar i laboratoriet

Av dipling. Björn Palmén

Bassänger som rymmer tusentals ton vatten byggs av Tekniska högskolans avdelning för skeppsbyggnad i Otnäs. Äntligen skall forskarna få en toppmodern, tillräckligt stor inrättning som kan hjälpa Finlands skeppsbyggnadsindustri med provkörning av fartyg i modellstorlek. Allt hänger nu på om ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner mark för utrustning kan erhållas. I så fall är det inte otänkbart, att t.ex. de isbrytare, som Wärtsilä nyligen fick en order på, kommer att göra sina första provturer i Otnäs. Inomhus. I skalan 1:20.

I en tid då fartygskatastrofer blir allt vanligare i Finska viken kan det vara lugnande att veta att allt snart kan simuleras i ett forskningslaboratorium. Manöverförmåga och sjövärdighet kan provas på modeller av det blivande fartyget, och elementens raseri blir aldrig större än i skalan 1:20.

Ett stort, på flera sidor fönsterlöst bygge, reser sig i Otnäs. Det är en forskningsinstitution för skeppsbyggnadsteknik som kommer att inrymma flera vattenbassänger. Den viktigaste bassängen är den långa modellprovningsbassängen, där modellerna bogseras fastspända i olika mätinstrument. En annan bassäng är styrnings- och sjövärdighetsbassängen, som är 1 förbindelse med den långa bassängen. I den kan prov utföras med fritt rörliga fartygsmodeller, som får utföra olika manövrer i lugnt vatten och i sjögång. Sjövärdighetsprov görs också med sådana fjärrstyrda modeller.

— Bassängbyggnaden har planerats av Tekniska högskolan, berättar teknologie licentiat Juhani Sukselainen, som själv är knuten till avdelningen för skeppsbyggnad. Arkitekt är Seppo Kasanen och konstruktör ingenjörsbyrå Magnus Malmberg. Man har försökt följa med utvecklingen på området och bygga en verkligt toppmodern inrättning. Byggnaden skall stå färdig inom november månad i år, men sedan återstår ännu anskaf Forum 9/7 fandet av apparatur. Till detta behövs tilläggsanslag. Fullt utrustat blir det förnämliga vatten- och skeppsbyggnadslaboratoriet först när dessa tilläggsanslag beviljats.

Mångårig planering

Planeringen började för nära tjugo år sedan, och från år 1962 har planerna förelegat i konkret form. Det gäller ett samarbete mellan skeppsbyggare och vattenlaboratoriet vid byggnadsavdelningen inom högskolan och för projektet har hittills omkring tio miljoner mark beviljats. Ett tilläggsanslag om runt talat 2,5 miljoner mark för apparatur behövs ännu, för att man skall kunna sätta igång med full effekt.

Hur har skeppsbyggarna klarat sig så här länge utan bassäng? — Vi har varit tvungna att jobba vid skrivbordet utan möjligheter till experimentell! verksamhet, säger licentiat Sukselainen. Men nu skall det bli annat av. Bassängerna är dimensionerade också för industrins behov. Vi kommer att kunna utföra alla normala modellprov för skeppsbyggnadsindustrin i full utsträckning, tack vare de enorma dimensionerna hos till exempel bogseringsbassängen.

Man vet av erfarenhet att försöken måste göras med minst sex meter långa fartygsmodeller för att vattnets motstånd skall kunna mätas och detta har gjort att bassängen måste bli så stor. Ett dylikt fartyg är i verkligheten omkring 100 till 150 meter långt, varför modellerna blir i skalan 1:20 eller 1:30. För större fartyg kan man bli tvungen att bygga modeller som är upp till 10 meter långa.

Det är vanligt vattenledningsvatten i bassängerna — man har i tiden undersökt egenskaperna hos andra vätskor vid modellförsök, men inte hittat någonting bättre. Havsvatten vill man inte använda för att det finns risk för att allehanda smådjur och växter börjar frodas i bassängen. Detta är också orsaken till att alla fönster bannlysts i bassänghallen. Vattnet hålls sterilt med kemiska ämnen.

Innan dynamometervagnen anskaffats kan försök inledas med radiostyrda modeller i styrnings- och sjövärdighetsbassängen. Men motståndsmätningar kommer man inte att kunna utföra med den utrustning som nu finns. Modellerna är små tekniska underverk, försedda med styrorgan, propellrar, mätinstrument, radiosändare etc. Bassängen är försedd med en apparatur som registrerar var modellen befinner sig — detta gör man genom att mäta ultraljudsekon — och sålunda kan en bild av modellens rörelse i bassängen ritas upp. En vågbildningsanläggning kommer att ge den sjögång som önskas.

Ett litet »innanhav»

Styrningsbassängen är tre meter djup, 40 meter lång och 40 meter bred. I skalan 1:20 motsvarar det ett sextio meter djupt innanhav med en halv sjömils utsträckning. Bogseringsbassängen som är avsedd för egentliga motstånds-. och framdriv ningsprov är djupare — hela 5,5 meter djup, 11 meter bred och 130 meter lång. För att man inte skall få störande sidoeffekter av att vattnet trängs mot bassängkanterna av modellen, har man sett till att modellens tvärsnitt inte blir större än 0,5 procent av bassängens tvärsnitt.

Man kan också tänka sig att sänka vattennivån och bygga modeller av grunda farleder i styrningsbassängen. Bogseringsbassängens nivå får däremot aldrig ändras — om bassängen töms finns det risk för att dynamometervagnens skenor en aning deformeras vilket förstör mätnoggrannheten.

I de flesta fall gäller det att bestämma hur mycket framdrivningseffekt ett fartygsskrov av bestämd form kräver. Om det gäller en större serie fartyg gör man försök med flera olika skrovformer och söker sig fram till ett optimum genom att förändra olika parametrar. Till exempel Wärtsiläs stora order som gällde tre ryska isbrytare skulle kunna dra nytta av modellprovning i bassängerna — bara det tilläggsanslag som behövs för mätutrustning blir beviljat. . OO

Gjutningsarbetena på de stora bassängerna pågår.

EKKOFON svara i telefo när Ni är bort god kundservice. Ytterligare uppgifter O O om EKKOFON telefonsvararen ger er 1lokala telefonförening eller generalagenten.

Generalagent: Oy Honeywell Ab

Den lättskötta EKKOFON sköter automatiskt telefondejourer. Svarar och läser upp era dikterade meddelanden för den som ringer. Meddelandet talas in på en bandkasett, som tar upp t.o.m, fyra minuters diktering. Då EKKOFON är kopplad till en transistormagnetofon inregistrerar den också meddelanden som getts i den. EKKOFON räknar samtalens antal. Till typ 22 kan förenas två skilda linjer. I många branscher hör EKKOFON til (3 Svetsaregatan 5, H:fors 81, tel. 780 311

Forum 9/7 17

Utgiven i Forum nr 1970-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."