Utgiven i Forum nr 1975-15

Häxdoktorer - finns dom?

av Christer Herlin Forum 1975-15, sida 18-19, 01.10.1975

Taggar: Teman: konsulter

18 FORUM 15 : 7 anladd

HÄXDOKTORER Företagskonsulter anno 1975 är inga häxdoktorer. Tro’t om ni vill, men denna vaneföreställning lever fortfarande kvar i vårt moderna samhälle.

Företagskonsulterna av idag är seriöst arbetande politices magistrar, ekonomie magistrar, diplomingenjörer och andra personer med lång akademisk utbildning och ännu längre praktisk erfarenhen inom det arbetsfält de specialiserat sig på. De är skolade, både praktiskt och teoretiskt, att snabbt och effektivt söka fram ömma punkter inom företag och konstruera lämpliga lösningsmodeller på problemen.

De är inga häxdoktorer som anländer till ett nödställt företag, släntrar in bland de . anställda, ställer dem några frågor, sätter näsan i vädret, snusar och i samma ögonblick är redo att skriva en rapport som innehåller en massa konstiga termer och kalkyler. En rapport som genast efter mottagandet hamnar i ett arkiv under rubriken ”Omöjligt att genomföra”.

De är heller inga skojare, som efter att ha författat rapporten, kvitterar ut ett fantasibelopp i arvode och lämnar företag och allt ansvar bakom sig.

—— Detta är en föråldrad syn på företagskonsulter, som än i dag tyvärr existerar.

Det här leder till att många företag i det längsta drar sig för att tillkalla en expert då problem uppstår. Eller med andra ord anlita en konsult.

— Det förvånar mej från gång till gång ‘hur mycket man kan få till stånd geno en förnuftig användning av konsulter säger dipling Aimo Paavola, vwice verkställande direktör för Oy MecRastor Ab, Finlands största konsultbyrå med 70 anställda konsulter och 8,8 Mmk årsomsättning senaste år.

Med all den erfarenhet dir Paavola har av konsultbranschen är det svårt att tvivla på hans ord.

Om alla — både stora och små företag — tog sitt förnuft till fånga, och tillkallade en konsult, kunde många slantar sparas in och många av företagets minusposter vändas på rätt köl.

Detta tror även ekon mag Henrik Björkman och = diplomekonom George Ramsay på EF/PA Ekonomisk Företagsledning Ab i Helsingfors. EF/PA är ett konsultföretag verksamt i 25 länder, via sin anknytning till moderbolaget PA Management Consultants Limited.

— Konsulter finns till för att hjälpa, inte för att stjälpa.

Enligt George Ramsay är det svåraste för tillfället att få företagen medvetna om vad konsulterna ikan göra för dem. — Titeln konsult är inte skyddad. Vem som helst kan kalla sig det. Därför uppstod tidigare — främst på 60-talet — problem, då företagen råkade ut för icke-yrkeskunniga personer som lagt sig till med titeln och gav sig ut för att kunna lösa alla problem.

— Men vi är en gång för alla inga trollkonstnärer, säger Ramsay.

Vad är konsulterna då — Arbetsredskap, svarar dipling Paavola. .

— Vi konkurrerar inte med resurserna, utan är en del av dem. Vi är mänskliga arbetsredskap som tillkallas för att få saker och ting i rullning. | Allmänt antas att konsulter tillkalla då en krissituation uppstått. Men även detta är en vaneföreställning.

Konsulten garanterar resultat

Enligt Paavola kontaktas konsultbyrån då något bör göras. Inom företaget kan diverse projekt lätt. urvattnas och helt rinna ut i sanden. En utomstående deltagande i ett projekt garanterar däremot att det blir av. Och dessutom har en utomstående lättare att se vad som. kan och måste göras.

Men innan en konsult anlitas bör företaget i fråga göra klart för sig vad man vill ha. Det går bara inte att ringa upp konsultbyrån som man ringer upp rörmokaren och meddelar att det är något fel på vattensystemet.

Vad som ska göras får konsulten (rörmokaren) besluta, säger företaget och tror att allting ska ordna sig. Grundtanken inom consulting av idag bygger på de två företagens samarbete. Båda ska kunna hjälpa varandra oc kta på varandra. Därför bör ett beslu om att tillkalla en konsult övervägas noga innan det fattas.

Enligt VVD Paavola bör företaget klarlägga följande: e vilka är målen för verksamhete e inom vilken tidsrymd bör målen uppnå e vilka resurser kan båda parter sats hur stora får kostnaderna var e vad ansvarar uppdragsgivaren för och var går gränsen för konsultbyråns ansva e hur mäts resultate + hur organiseras arbete — Om inte en första diskussion med uppdragsgivaren ger svar på huvuddelen av dessa frågor backar vi ut. Vi sänder inte våra konsulter till företag för att de ska bli syndabockar, som får ta emot

FORUM 15 - 7 1 finns dom alla sparkar då något går galet, förklarar Paavola.

Konsultprojekt förbereds minutiöst

Ett ‘konsultprojekt organiseras nuförtiden mycket noggrant. Schemat här nedan är ett exempel på hur ett konsultföretag av typ Mec-Rastor arbetar.

Uppdragsgivaren utser en person som för företagets del ansvarar för projektet.

Som partner får denna en. ansvarig konsult. Dessa ansvarar solidariskt för att jobbet blir gjort.

Konsultprojektet övervakas och dirigeras av en ledande kommitté, som innehåller representanter både för uppdragsgivarens och konsultbyråns ledning. Denna kommitté innehar den beslutande makten, Kommittén ska fortgående besluta om de olika uppgifter som framkommer inom ramen för projektet ska realiseras eller inte. Den erhåller kontinuerligt rapporter om arbetets framskridande och dess uppgift är också att godkänna fortsatta åtgärder.

LEDANDE

KOMMITTÉ

ANSVÄRIG

LEDAR . KONSULT PROJEKT:

ARBETSGRUPPER

Så här genomförs ett konsultprojekt, enligt Oy Mec-Rastor Abs och VVD Almo Paavolas rita ningar. Mec-Rastor är Finlands största konsultföretag.

I sista hand är det den ledande kommittén som ansvarar för att hela projektet ros i land.

I arbetsgrupperna samarbetar de personer ur företaget respektive konsultbyrån, som utsetts av det ansvariga paret ovanom dem i figuren. Ett konsultprojekt blir på detta sätt resultatet av två företags samarbete, där deras resurser samordnas och kompletterar varandra.

— Vi tror inte på solokonsulter. Vårt kunnande kommer främst fram därvidlag att vi ska kunna sammankalla de rätta arbetsgrupperna.

Eller för att sammanfattningsvis förklara vad en konsults huvudsakliga uppgift är, svarar Paavola så här — Han ska kunna dra i de rätta snörena. Vid rätt tidpunkt.

Ått anlita en konsult är ingen billig affär. Därför krävs snabbhet mer av dem än av många andra yrkesgrupper. Konsultbyråernas debitering sker på basis av använd arbetstid. Och då ett projekts livslängd fastslås redan i de inledande diskussionerna vet uppdragsgivaren också vad han har att vänta och till vilket pris.

— En offert innehåller alltid både en kostnads- och en tidsplan. Klienten vet att han får det och det för den kostnaden inom den tiden. Allt för undvikande av problem vid debiteringen, förklarar diplomekonom Ramsay vid EF/PA,

Uppdragstyperna då? Vad är det som främst sysselsätter konsulterna i Finland idag? ”

På den frågan räknar ekon mag Henrik Björkman upp följande områden, utan prioritering:

Internationell marknadsföring chefsrekrytering : organisationsutveckling ekonomistyrning långsiktsplanering.

(Christer Herlin)

Utgiven i Forum nr 1975-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."