Utgiven i Forum nr 1993-11

Hög avkastning eller låg risk?

av Roger Wessman Forum 1993-11, sida 18, 16.09.1993

Taggar: Teman: investering

rågan hur mycket risk FF: skall ta är förstå något som är individuellt för varje placerare. Vissa är beredda att påta sig mera risk, medan andra föredrar säkerhet. Hur man på bästa sätt skall minska risken är däremot en fråga på vilken det finns vissa allmängiltiga svar.

För den som vill minimera sin risk är kanske den första tanken att satsa på säkra kort. Placera i solida bolag i stabila branscher. Genom att placera endast i de säkraste aktiern minimeras risken, resonerar man. Är säkert säkert?

Det är dock ingalunda säkert att man minimerar risken genom att placera i de säkraste aktierna. Problemet är att man då kan komma att välja en mycket ensidig placeringsportfölj, med t.ex. endast en eller några få branscher representerade. Man har placerat alla sina ägg i samma korg. De som för att undvika risker koncentrerat sina placeringar till säkra bankaktier kan berätta vad det här kan Ieda till.

Man kan förstås säga att man borde ha insett då finansmarknaden avreglerades att bankaktier inte längre var de säkra placeringar de varit tidigare. Det är för de flesta dock efterklokhet. Poängen är att världen ständigt förändras, och även till synes säkra bolag och branscher kan råka ut för stora problem.

Blandat är bäst

Genom att bredda sin aktieportfölj gör man den mindre känslig för problem som drabbar en enskild bransch eller ett enskilt företag. Därmed kan man paradoxalt nog minska på risken för hela sin portfölj genom att också ta med aktier som är mer riskfyllda. Risken av att placera i en portfölj bestående av alla aktier på börsen är i regel mindre än av att placera i den säkraste branschen eller aktien.

Vad kan man då göra om man vill minska sin risk ytterligare? Om det bästa för alla är att placera i en bred aktieportfölj, hur kan man då justera sin portfölj efter sin inställning till risk? Svaret är enkelt. Sin totaja risk bestämmer placeraren genom att bestämma hur stor andel av sin portfölj han placerar i aktier och hur mycket ha 18

Pengar z placering

FER Roger Wessman

Hög avkastning eller låg risk?

En persons aktieportfölj skall byggas upp med hänsyn till hans inställning till risk. Om han vill undvika risk skall han sats sina pengar i trygga säkra bolag. Om han däremot är beredd att ta på sig mera ris för att få en högre avkastning så skall han köpa aktier i mer spekulativa bolag. Självklara sanningar, säger ni? Nej, inte alls. Inget av påståenden håller vid en närmare granskning.

håller i säkra räntebärande tillgångar (bankdepositioner och statsobligationer). Om han vill ha mindre risk så placerar han mindre på börsen.

Satsa eller inte satsa?

Hur är det då med dem som är villiga att spekulera, i hopp om höga avkastningar? Lönar det sig då inte för dem att satsa p de mest riskfyllda aktierna? Logiken bakom varför så skulle vara fallet är lika gammal som självklar. För att placerarna skall påta sig större risker, så kräver de som kompensation ett lägre pris och därmed en högre förväntad avkastning. Därför ger mer riskfyllda placeringar i genomsnitt en högre avkastning. Betoningen ligger förstås på i gen Bankaktier verkade säkra som barget. Tills finansmarknaden avreglarade — som mången bittart fick erfara.

omsnitt, för risken ligger ju just i att den kan bli mycket mind Det här betyder inte att det för riskvilliga spekulanter lönar sig att välja ut de aktier som bäst passar deras inställning till risk. Orsaken är att man tar på sig en massa onödig risk genom att placera alla ägg i samma korg. Om man vill ha en högre (förväntad) avkastning måste man ta större risker. Det motsatta gäller dock inte: Att ta större risker leder inte nödvändigtvis till högre förväntad avkastning.

Riskpremium

Logiken ovan haltar genom att man inte tagit i beaktande att placerare kräver en högre avkastning (ett riskpremium) endast för den delen av risken som inte kan elimineras genom diversifiering, d.v.s genom att man sprider ut sin portfölj på många olika aktier. Förnuftiga placerare är beredda att köpa en aktie om de får kompensation för den risk de inte kan eliminera genom diversifiering.

På en väl fungerande marknad avspeglar aktiepriserna detta. Den extra risk som spekulanten tar på sig genom att inte diversifiera får han ingen avkastning för.

Också för spekulanten lönar det sig bäst att justera risken i sin portfölj genom att bestämma hur stor andel av sin förmögenhet han vill placera i aktier. Om han vill ta på sig mer risk än genom att satsa hela sin förmögenhet i aktier, så är det möjligt t.ex. genom att ta lån för att köpa ännu mer aktier.

Ytterligare, och i viss mån ännu bättre, möjligheter för spekulanterna finns på optionsmarknaderna — men det är en annan historia,

Splittra och behärska…

Oberoende vilken inställning till risk man har så bör man således bygga upp sin aktieportfölj så att möjligast många branscher och företag finns representerade. På det här sättet eliminerar man onödig risk, och får därmed det bästa möjliga förhållandet mellan risk och avkastning.

Hur stor risk man påtar sig bestämmer man effektivast när man väljer hur stor andel av sin förmögenhet man placerar i riskutsatta tillgångar. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."