Högteknologi flop på OTC

av Peter Nordling Forum 1986-08, sida 10, 08.05.1986

Taggar: Teman: ekonomi

Björn Forss, VD för Roibox, medger att tidtabellen för noteringen var alltför optimis tisk.

Osmo Suovaniemi, VD för Labsystems, säger ingenting trots att frågetecknen kring företaget är många.

Ho ogteknologi flop på OTC

Det har varit föga framgångsrikt att introducera högteknologiföretag på den finländska OTC-marknaden. Både Roibox och Labsystems är idag besvikelser för placerarna. Andra högteknologiföretag känner OTC marknaden ännu inte till.

å Roibox senaste vår emitterade D 21000 B-aktier å 290 mark till allmänheten lovade bolaget anhålla om en OTC-natering. Ingenting sades dock om tidpunkten och på det rider bolaget nu.

Roibox’ VD, Björn Forss, meddelar att noteringen knappast blir av i år. Orsaken är att företaget i likhet med andra nya högteknologiföretag har lönsamhetsproblem I initialskedet då produktutvecklingen slukar betydande belopp.

Enligt Forss uppgår fjolårets förlust till ca 2 Mmk. Omsättningen var 4,5 Mmk.

Det här betyder inte att företaget är påväg mot konkurs — tvärtom. Roibox, som tillverkar högklassiga mätinstrument för pappersindustrin har enligt Forss nu en orderstock på ca 9 Mmk. Export till USA, Sverige och Sovjetunionen har inletts.

— Men det är inte nog, vi tänker skjuta upp noteringen tills vi har ännu bättre resultat att visa på, säger Forss,

Noteringen osäker

Han medger att den tänkta tidtabellen var för optimistisk, och försäkrar att bolaget inte gett upp planerna på en notering. På bolaget har man dock diskuterat möjligheten att moderbolaget Puumalaisen tutkimuslaitos löser in småplacerarnas aktier.

10

Och faktum är att en notering inte lyckas med den nuvarande ägarbasen. B-aktierna är nämligen fördelade på mindre än 100 händer och för en notering krävs 200 aktionärer. Forss hävdar dock att antalet ägare lätt går att öka.

Genom sölandet med noteringen har förhållandet mellan Roibox och market makern bankirfirman Keltele & Tommila svalnat.

VD Jukka Keiltele konstaterar att noteringen borde ha varit klar redan tidigt i höstas. Han anser att en inlösning av småplacerarnas aktier är enda sättet för Roibox att klara sig ur situationen med äran i behåll.

Förhållandet mellan bolagen kyls ytterligare ned av att bankirfirman tecknat drygt 3 700 Roibox-aktier men betalt endast 640 stycken. Detta irriterar givetvis Roibox. Men företaget har mot bakgrunden av att noteringen inte ännu blivit av gett anstånd med betalningen till utgången av denna månad.

Jukka Keitele framhåller att aktierna betalas så fort det är klart att de noteras. Går Roibox in för inlösningsmodellen ämnar Keitele returnera de obetalda aktierna.

Keitele säger att bankirfirman aldrig mera deltar i introduktioner av högteknologiföretag på OTC-istan.

— Dem skall storföretagen finansiera, anser han,

Däremot kan Keitele väl tänka sig att delta i utvecklandet av OTC-marknaden genom att lotsa in andra typer av företag.

Också om Roibox sölat oskäligt länge tror Björn Forss att placerarna inte förlorat förtroendet för bolaget. Få har velat bli av med sina aktier och de som velat har fått dem sålda för 350 mark hos Keitele & Tommila.

— Men den handeln har varit ytterst marginell, betonar Keitele.

Djupdykning för Labsystems De som placerat i Labsysterns har däremot förlorat förtroendet med besked. Då det för några veckor sedan läckte ut att bolaget gjorde en brakförlust på ca 20 Mmk i fjol började aktiekursen en djupdykning. I skrivande stund är bottennoteringen 49 mark. Introduktionspriset hösten 1984 var 124 mark.

Emissionspriset ansågs vara högt. Aktiens nominella värde är endast 10 mark och bolaget meddelade att dividend inte kommer att betalas de första åren. Man hänvisade till verksamheten är sådan att pengarna behövs till produktutveckling och att placerarna i stället får njuta av värdestegringen på aktierna.

Så gick det alltså inte.

Ett av försäljningsargumenten vid introduktionen var att Labsystems satsar en exceptionellt stor andel av resultatfinansieringen på forskning och produktutveckling.

Ironiskt nog är detta huvudanledningen till att ekonomin brakat samman. För fjolåret budgeterade Labsystems en försäljning om 203 Mmk. På grund av att analyssystemet Mutascreen, som skulle svara för bulken i försäljningen, fortfarande är under utveckling blev omsättningen endast 135 Mmk.

Räddas från konkurs

Resultatet blev alltså starkt negativt och enligt uppgifter i pressen har företaget skulder på 130 Mrnk till Föreningsbanken. Detta ordnas troligen upp genom ett konvertibelt skuldebrevslån, modell Asko och Salty. Och det torde vara klart att företaget skall räddas från konkurs.

Det är inte enbart uteblivna försäljningsframgångar som inverkat negativt på Labsystems. Andan på företaget är så dålig att ett betydande antal nyckelpersoner hoppat av. Totalt har ett hundratal personer lämnat företaget under ett års tid.

Nu permitteras 80 personer till följd av det skrala ekonomiska läget och 50 personer flyttas till dotterbolaget Eflab. Före dessa arrangemang hade Labsystems 290 anställda.

Trots att ryktena kring Labsystems varit många har VD Osmo Suovaniemi vägrat ge några som helst uppgifter om bolaget. Sedan början av mars har han vid tre tillfällen lovat ställa upp på en intervju för Forum. Samtliga annulerades dock — den sista med en knapp timmes varsel.

Peter Nordlin 8/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."